INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

 

Latest Journal: Associate Professor Dr. Ersin Şahin Special Issue

Ağustos 2023 / Issue:1 Volume: 8 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Prof. Dr. Şenay ŞAHİN
Technical Editor: Öğr. Gör. Şükrü KAYA

Published Papers:
Araştırmacı. Umut GÜLPEK ; Prof.Dr.. Şenay ŞAHİN
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinde Eğitim Programı Okuryazarlık ve Öğretim Yeterlik Düzeyleri,11-26
Physical Education and Sports Teachers’ Curriculum Literacy and Education Efficiancy Levels
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8256806
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:419 | Downloaded: 270

Öğr.Gör.. Gültekin ERDAL
Camda Sanat, Sanatsal İncelikte Üfleme Tekniği ve Anadolu Medeniyeti,27-38
Art in Glass, in Artistic delicacy Blowing Technique and Anatolian Civilization
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8256919
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:390 | Downloaded: 322

Araştırmacı. Melike YILMAZ ÇAL ; Prof.Dr.. Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU
Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Ve Resim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Uygulamalı Derslerin Etkililiği Üzerine Görüşleri ,39-56
Views of Fine Arts High School Music and Painting Teachers on the Efficiency of Applied Lessons in the Distance Education Process
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8256992
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:404 | Downloaded: 344

Araştırmacı. Yüsra ÇAVDAR ; Doç.Dr.. Sevgül ÇALIŞ
Üniversite Öğrencilerinin Okuldan Memnuniyet Düzeyleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki: Fen Bilgisi Öğretmenliği Örneği,57-66
The Relationship Between School Satisfaction Levels and Academic Achievement of University Students: The Example of Science Teaching
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8260667
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:397 | Downloaded: 282

Araştırmacı. Seda ÖZTEKİN ; Doç.Dr.. Şükrü BAŞTÜRK
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Kelime Sıklığı: Anadolu Hikâyeleri Dizisi Örneği (A1-A2),67-85
Word Frequency in Teaching Turkish as a Foreign Language: An Example of Anatolian Stories Series (A1-A2)
DOI: https://doi.org/ 10.5281/zenodo.8262428
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:381 | Downloaded: 348

Doktora. İbrahim Enes TOSUN ; Doç.Dr.. Şirin İLKÖRÜCÜ
Fen Eğitimi Alanında Yapılan Beyin Temelli Öğrenme Nitel Çalışmalarının İncelenmesi,86-101
English An Examination of Qualitative Studies Using Brain-Based Learning Approach in Science Education
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8262393
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:302 | Downloaded: 233

Doç.Dr.. Erol OGUR
Türk Deniz Tarihinin Turgut Reis ve Uluç Reis Adlı Romanlara Yansıması ,102-114
English Reflection of Turkish Naval History on the Novels Turgut Reis and Uluç Reis
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8263188
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:296 | Downloaded: 233

Dr.. Aynur KARAGÖL
Afiş Tasarımının Kültür Sanat Organizasyonunda Kullanımı: Fluxus Örneği,115-126
Use of Poster Design in Culture and Art Organızation: The Example of Fluxus
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8263441
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:270 | Downloaded: 246

Prof.Dr.. Rıdvan EZENTAŞ ; Öğr.Gör.. Hülya BOZYOKUŞ
Tasarım Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri ile Beyin Baskınlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ,127-143
Examination Of The Relationship Between Design Department Students' Entrepreneurship Tendencies and Brain Dominance
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8263537
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:286 | Downloaded: 306

Dr.. Altay ALDOĞAN
Sanatçının Annesi: Umberto Boccioni’ye Ait “Materia” İsimli Eser Üzerine Değerlendirme,144-155
The Artist's Mother: An Evaluation On The Work "Materia" By Umberto Boccioni
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8264258
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:248 | Downloaded: 312

Dr.Öğr.Üyesi. Serdar DARTAR
Hieronymus Bosch’un Eserlerinde Fantastik Unsurların Etkisi,156-173
The Effect of Fantastic Elements in the Works of Hieronymus Bosch
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8265107
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:263 | Downloaded: 219