INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research

ETİK SORUMLULUKLAR VE POLİTİKALAR

(PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT)

(ING) Publication Ethics Statement: All parties involved in the publishing process (authors, editorial board, and referees) must make decisions by ethical behavior standards. To ensure high ethical standards, the International Journal of Human and Artistic Research has developed international standards for all parties. The International Journal of Human and Art Research expects all parties to comply with these standards. The best broadcast ethics standards are supported, and all possible precautions are taken against publication malpractices. As the International Journal of Human and Art Research publisher, it takes its duty of guardianship at all stages of publishing very seriously and accepts its ethical and other responsibilities.

(TR) Yayın Etiği Beyan: Yayınlama sürecine dâhil olan tüm tarafların (yazarlar, yayın kurulu ve hakemler) etik davranış standartlarına uygun karar vermesi gerekir. Yüksek etik standartları garanti altına almak için Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, tüm taraflar için uluslararası standartlar geliştirmiştir. Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, tüm tarafların bu standartlara uymalarını bekler. En iyi yayın etiği standartları desteklenir ve yayın yanlış uygulamalarına (publication malpractices) karşı mümkün olan tüm önlemler alınır. Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi yayıncı olarak, yayıncılığın tüm aşamalarında vesayet görevini son derece ciddiye alır, etik ve diğer sorumluluklarını kabul eder.


(ING) International Standards for Authors

International Standards for Authors

All authors applying to the International Journal of Human and Art  Research are expected to voluntarily comply with international standards (ethical principles determined by the Publication Ethics Committee (COPE). https://publicationethics.org).

 • Authors must confirm that their manuscripts are original works. Plagiarism, fabrication, forgery, duplicate publication, data production… it is against international publication ethics. 
 • Authors should not cause physical or legal harm to research participants and should not engage in psychological abuse. In addition, authors should guarantee privacy and anonymity to those who participate in their research. 
 • Authors should identify the persons or institutions (sponsors) that support the research. 
 • Authors must confirm that the article has not been previously published and is not currently being considered for publication elsewhere. 
 • Authors should ensure to include all sources used in the creation of their manuscripts in the reference list. 
 • When an author notices a material error or inaccuracy in his published work, he must immediately notify the editor or publisher of the International Journal of Human and Artistic Studies and cooperate with the editor to retract or correct the article. 
 • Authors should report any conflict of interest to the International Journal of Human and Art Research.

(TR) Yazarlar için Uluslararası Standartlar

Uluslararası  İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'ne başvuran tüm yazarların uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org) gönüllü olarak uyması beklenir. 

 • Yazarlar, yazılarının orijinal eserleri olduğunu onaylamalıdır. İntihal, uydurmacılık, sahtecilik, yinelenen yayın, veri üretimi… uluslararasın yayın etiğine aykırıdır.
 • Yazarlar araştırmaya katılanlara fiziksel ve yasal zarar vermemelidirler ve psikolojik istismarda bulunmamalıdırlar. Ayrıca yazarlar araştırmalarına katılanlara özel yaşama gizlilik ve anonimlik garantisi vermelidirler.
 • Yazarlar araştırmayı destekleyen kişileri ya da kurumları (sponsor) tanımlanmalıdır.
 • Yazarlar, makalenin daha önce yayınlanmadığını ve şu anda başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini onaylamalıdır.
 • Yazarlar, yazılarının oluşturulmasında kullanılan tüm kaynakları kaynak listesine eklediğinden emin olmalıdır.
 • Bir yazar yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu farkettiğinde, derhal Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi editörünü veya yayıncısını haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle iş birliği yapmak zorundadır.
 • Yazarlar, herhangi bir çıkar çatışmasıyla ilgili durumu Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi ’ne bildirmelidir.

(ING) International Standards for the Editorial Board

The editor and editorial board members of the International Journal of Human and Art Research are expected to voluntarily comply with international standards (ethical principles set by the Publication Ethics Committee (COPE). https://publicationethics.org/).

 • The Editorial Board should keep the information regarding all submitted manuscripts confidential. 
 • The editorial board is responsible for making publication decisions for submitted articles.
 • The Editorial Board should strive to meet the needs of readers and authors. 
 • The Editorial Board should strive to improve the quality of the International Journal of Human and Art Research. 
 • The Editorial Board should attach utmost importance to scientific quality and originality. 
 • The Editorial Board should always be ready to issue corrections, clarifications, retractions, and apologies when necessary. 
 • The editorial board prevents the same author from publishing twice a year. He declares to the author that he can save the article for the next year or withdraw the article.

(TR) Yayın Kurulu için Uluslararası Standartlar

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'nin editörünün ve yayın kurulu üyelerinin uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org/) gönüllü olarak uyması beklenir.

 • Yayın Kurulu, gönderilen tüm yazılara ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır. 
 • Yayın kurulu, gönderilen yazılar için yayın kararları almaktan sorumludur
 • Yayın Kurulu, okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf etmelidir. 
 • Yayın Kurulu, Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi’nin kalitesini yükseltmek için çaba sarf etmelidir. 
 • Yayın Kurulu bilimsel kaliteye ve orijinalliğe en üst düzeyde önem vermelidir.
 • Yayın Kurulu gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekilmeler ve özür yazıları yayınlamaya her zaman hazır olmalıdır. 
 • Yayın kurulu aynı yazarın bir yıl içinde ardışık iki kez yayın yapmasını engeller. Yazara makalesi için sonraki yıla saklamasını veya yazıyı çekebileceğini beyan eder.

(ING) International Standards for Judges

Referees are required to comply with international standards after accepting the invitation to arbitrate. The International Journal of Human and Art Research referees are expected to voluntarily comply with international standards (ethical principles determined by the Publication Ethics Committee (COPE). https://publicationethics.org/).

 • The referees should keep the information about the manuscript confidential.
 • Reviewers should bring to the attention of the Editorial Board all information that may be grounds for rejecting the article's publication. 
 • The referees should evaluate the articles in terms of scientificity. 
 • Reviewers should objectively evaluate manuscripts only based on their originality, importance, and relevance to the field of the journal. 
 • Reviewers are independent of the authors. The author or those working in the same institution as the authors cannot act as referees. 
 • Reviewers must notify the International Journal of Human and Artistic Research of any conflict of interest. 
 • The International Journal of Human and Art Research checks all manuscripts for plagiarism using the iThenticate or Turnitin tool. Authors should strictly avoid plagiarism. The International Journal of Human and Art Research does not publish articles with results exceeding 20% of the similarity report. 
 • Articles submitted to the Journal of Human and Art Research must be original and not be published or submitted for publication elsewhere.

Editors thoroughly check submitted articles to identify the publication of articles and prevent misconduct. If research is identified as malicious, the corresponding author is responsible for retracting or correcting the manuscript, according to the feedback of the editor and reviewers.

(TR) Hakemler için Uluslararası Standartlar

Hakemlerin hakemlik davetini kabul ettikten sonra uluslararası standartlarına uyması gerekmektedir. Uluslararası  İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'nin hakemlerinin uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org/) gönüllü olarak uyması beklenir.

 • Hakemler yazıya ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır. 
 • Hakemler, makalenin yayınlanmasını reddetmek için sebep olabilecek tüm bilgileri Editör Kurulu'nun dikkatine sunmalıdır. 
 • Hakemler, makaleleri bilimsellik açısından değerlendirmelidir. 
 • Hakemler, yazıları yalnızca özgünlüklerine, önemlerine ve derginin alanlarına uygunluğuna göre objektif olarak değerlendirmelidirler. 
 • Hakemler yazarlardan bağımsızdır. Yazar veya yazarlarla aynı kurumda çalışanlar hakem olarak görev yapamaz. 
 • Hakemler, herhangi bir çıkar çatışması hakkında Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'ne bildirimde bulunmalıdır. 
 • Tüm yazılar Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi tarafından iThenticate veya Turnitin aracı kullanılarak intihal kontrolü altında tutulmaktadır. Yazarlar, intihaldan kesinlikle kaçınmalıdır. Benzerlik raporunun %20’yi geçen sonuçlarının bulunduğu yazılar Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi tarafından yayımlanmaz. Uluslararası 
 • İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen makaleler orijinal olmalı ve basılmamalı veya başka bir yerde yayınlanmaya sunulmamalıdır.


Editörler, makalelerin yayınlanmasını belirlemek ve kötü niyetli davranışları (misconduct) önlemek için gönderilen makaleleri iyice kontrol eder. Bir araştırma kötü niyetli olarak tanımlanırsa, editörün ve hakemlerin geri bildirimlerine göre, yazının geri çekilmesinden veya düzeltilmesinden ilgili yazar sorumludur. 


(ING) Approval Policy

The author or authors must comply with ethical and legal standards, and the following conditions must be communicated to the research participants:

 • Participants in your research should be informed that research will be conducted on them. 
 • Participants in your research should be informed that participation is voluntary, there is no penalty for refusing to participate, and participants can withdraw at any time without penalty. 
 • Participants in your research should be informed about the purpose of your research and the procedure you will follow in the research. 
 • Participants in your research should be informed about the contact information they can reach you for answers to questions about the research. 
 • Participants in your research should be notified of any risks or inconveniences that may affect them if they agree to cooperate. 
 • Participants in your research should be informed of the possible direct benefits of participation (for example, obtaining a copy of the article or chapter). 
 • Participants in your research should be informed about how their privacy will be protected.

(TR) Onay Politikası

Yazar veya yazarlar etik ve yasal standartlara uymalıdır ve araştırmaya katılanlara aşağıdaki koşullar bildirilmelidir:

 • Araştırmanıza katılanlar,  hakkında bir araştırma yapılacağı konusunda bilgilendirilmelidir. 
 • Araştırmanıza katılanlar, katılımın gönüllü olduğu, katılmayı reddetmenin bir cezası olmadığı ve katılımcıların herhangi bir zamanda ceza almadan çekilebilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir.
 • Araştırmanıza katılanlar, araştırmanızın amacı ve araştırmada izleyeceğiniz prosedür hakkında bilgilendirilmelidir. 
 • Araştırmanıza katılanlar, araştırma ile ilgili soruların yanıtları için size ulaşabilecekleri iletişim bilgileri konusunda bilgilendirilmelidir. 
 • Araştırmanıza katılanlar, iş birliği yapmayı kabul etmeleri durumunda onları etkileyebilecek herhangi bir risk ve rahatsızlık varsa katılımcılara bildirilmesi gerekir. 
 • Araştırmanıza katılanlar, katılımın olası doğrudan yararlarının (örneğin makalenin veya bölümün bir kopyasının alınması) olduğu konusunda bilgilendirilmelidir. 
 • Araştırmanıza katılanlar, gizliliğinin nasıl korunacağı konusunda bilgilendirilmelidir

(ING) Studies that require the approval of the Ethics Committee are as follows.

 • Questionnaire,
 • interview, 
 • focus group work, 
 • observation, 
 • All kinds of research with qualitative or quantitative approaches require data collection from the participants using experiment and interview techniques. 
 • Use of humans and animals (including material/data) for experimental or other scientific purposes, 
 • Clinical studies on humans, 
 • Animal studies, 
 • To the personal data protection law, retrospective studies require an ETHICS COMMITTEE REPORT or PERMISSION.

Moreover;
Stating that an “informed consent form” was taken in case reports,
Obtaining and specifying permission from the owners for the use of scales, questionnaires, photographs belonging to others,
It is MANDATORY to state that copyright regulations are complied with for the intellectual and artistic works used.

(TR) Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir. 

 • Anket, 
 • mülakat, 
 • odak grup çalışması, 
 • gözlem, 
 • deney ve görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
 • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, 
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar ETİK KURUL RAPORU veya İZNİ gerektirmektedir.

  Ayrıca; 
  Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
  başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
  Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi ZORUNLUDUR.
Viewed: 2276