INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research

(TR) Amaç: 

 1. Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları dergisi (IJHAR), öncelikle Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda, kültürü araştırma ve yaşatma ilkelerini benimsemiştir. Bu nedenle UNESCO’nun 2003 yılında aldığı kararlar doğrultusunda “Somut Olmayan Kültürel Miras” listesine bağlı kalmak,
 2. Dünyadaki halkbilimi, sanat ve kültürel miras çalışmalarını izlemek, bu konularda yapılan araştırmaları yayımlamak ve bu alandaki çalışmaları uluslararası düzeye taşımaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda İJHAR Türkçe ve/veya İngilizce yayın yapmaktadır.

(ING) Goal:

 1. International Journal of Human and Art Studies (IJHAR) has adopted the principles of researching and keeping the culture alive, primarily in line with the laws and reforms of Mustafa Kemal Atatürk. For this reason, adhering to the "Intangible Cultural Heritage" list in line with the decisions made by UNESCO in 2003,
 2. To follow folklore, art, and cultural heritage studies globally, publish research on these subjects and carry studies in this field to the international level.

For these purposes, IJHAR broadcasts in Turkish and English.


(TR) İçerik: 

 1. Alanında bir boşluğu dolduracak, araştırmaya dayalı özgün makaleler,
 2. Alanın gelişimine katkı sağlayacak tanıtım ve eleştiri yazıları,
 3. Toplum kültürü, halkbilimi, etnoloji, antropoloji, doğa ve ekoloji, görsel sanatlar, edebiyat, sosyoloji, psikoloji, ebru sanatı, hat sanatı, çinicilik ve süsleme sanatları ve kültürel miras çalışmalarına kuramsal ve yöntemsel açıdan katkı sağlayacak çeviriler, kısa raporlar ve bilgi notları brief report ve short communication’lar,
 4. Alandan veya yazılı kaynaklardan yapılan derlemeler.

IJHAR’da yayımlanacak yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, başka dergilerin hakem sürecine girmemiş veya ret almamış olma şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bildiri kitapçığında tam metin yayımlanmış ise IJHAR’da yayımlanamaz.  Bir yazarın aynı yıl içinde en fazla iki yazısı yayımlanabilir. 

(ING) Content:

 1. Original articles based on research that will fill a gap in their field,
 2. Promotional and criticism articles that will contribute to the development of the field
 3. Translations, short reports, and information that will contribute theoretically and methodologically to social culture, folklore, ethnology, anthropology, nature and ecology, visual arts, literature, sociology, psychology, marbling art, calligraphy, decorative arts, and cultural heritage studies brief reports and short communications,
 4. Compilations from the field or written sources.

The articles to be published in IJHAR are required not to be published anywhere else, be in the referee process of other journals, or be refused. Papers presented at a scientific meeting cannot be published in IJHAR if full text is published in the proceedings booklet. Up to two articles of an author can be published in the same year.

Viewed: 1814