INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research

                                                       

                                                                      IJHAR

                                 Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi

                           International Journal of Humanities and Art Researches

                                   

Publishing Principles

General Principles: The International Journal of Humanities and Art Researches, which started its publication in 2016 within the body of Bursa Uludağ Development Academy, is published four times a year in Spring, Summer, Fall, and Winter terms. The journal was published online on March 20, June 20, September 20, and December 20. The journal is published as one volume and four issues per year and is sent to the authors free of charge. Since the last issue is December 20, the printing process is carried out in the first month of the new year. All articles can be read online at http://www.Ijhar.net and https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhar, and the entire archive can be accessed free of charge as of 2020 by the open access policy. IJHAR does not charge the author for publication under the name of the article publication. IJHAR opens a particular issue for discussion by issuing a unique issue when it deems necessary or aims to express gratitude to respected scientists and artists who have had a say in their fields at home and abroad. The decision and authority in this matter belong to the scientific and editorial boards.


 Yayın İlkeleri 

Genel İlkeler: Bursa Uludağ Gelişim Akademisi bünyesinde 2016 yılında yayın hayatına başlayan Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi (International Journal of Humanities and Art Researches), Bahar, Yaz, Güz  ve Kış dönemlerinde yılda dört sayı yayınlanır. Dergi, 20 Mart, 20 Haziran, 20 Eylül ve 20 Aralık tarihlerinde hem online olarak yayımlanır.  Dergi, yılda bir cilt ve dört sayı olarak basılır ve isteyen yazarlara ücretsiz gönderilir. Son sayının 30 Aralık olması nedeni ile basım işlemi, yeni yılın ilk ayı içinde gerçekleştirilir. Makalelerin tamamı http://www.Ijhar.net ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhar adresinden online olarak ücretsiz okunabilir,  2020 yılından itibaren open acces politikasi gereği tüm arşive ücretsiz ulaşılabilir. IJHAR, makale yayını adı altında yazardan ücret talep etmez. IJHAR, gerekli gördüğünde özel sayı çıkartarak belirli alanları tartışmaya açar ya da yurt içinde ve yurt dışında alanında söz sahibi olmuş, saygınlık kazanmış bilim ve sanat insanlarına şükranlarını sunmayı hedeflemektedir.  Bu konuda karar ve yetki bilim ve yayın kuruluna aittir.


Open Acces Policy: Ijhar is a party to the Budapest Open Access Movement (BOAI). According to BOAI, Open Access means that "scientific literature that has been evaluated by the referee, via the Internet; be freely accessible, readable, downloadable, copied, distributed, printed, scanned, linked to full texts, indexed, transmitted as data to the software and available for any legal purpose, without financial, legal and technical barriers."
Any author who sends an article to Ijhar is deemed to have accepted this policy.


Open Acces Politikası: Ijhar, Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.

Viewed: 2874