INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research

Gelen Yazıların Değerlendirilmesi: 

Körleme Hakemlik Türü

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi (Ijhar), tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

Evaluation of Incoming Articles:

Blind Referee Type

The International Journal of Human and Art Studies (Ijhar) uses the double-blind method in all studies' evaluation process. In the double-blind method, the author and referee identities of the studies are hidden.

İlk Değerlendirme Süreci

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen çalışmalar ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe ve İngilizce olarak dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan, yayın politikalarını karşılamayan ve  iThenticate benzerlik oranı genelde %30, aynı kaynaktan %3 oranını aşan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmalar, gerekçeleri ile birlikte yazarına iade edilir. Uygun bulunan makaleler ise ön değerlendirme için tekrar baş editör tarafından incelenir. Uygun bulunan yazıların yazar adları gizlenir ve ilgili alanın sorumlu editörüne gönderilir. Makaleler, alan editör üyelerinin görüşü doğrultusunda, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, alanında eser ve çalışmalarıyla kabul görmüş iki hakeme gönderilir. Hakemler, editörler arasından da belirlenebilir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Makalenin yayımlanabilmesi için, olumlu iki hakem raporu ve alan editörü onayı gerekir. Yazarlar, hakemlerin ve alan editörlerinin eleştiri, öneri ve düzeltme taleplerini dikkate almak zorundadır. Yazar, hakemlerin eleştirilerine katılmadığı kısımları gerekçeleriyle birlikte bir rapor halinde Yayın Kurulu'na sunabilir.

Hakemlik süreçlerini tamamlamış ve yayımına karar verilmiş makaleler için “yayımlanır” içerikli bilgi, IJHAR resmi web sitesi makale sistemi üzerinden ilan edilir.  Ancak hangi sayıda yayınlanacağı editörlere ve derginin yayım ilkelerine bağlıdır.

Initial Evaluation Process

The works sent to the International Journal of Humanities and Art Researches are first evaluated by the editors. At this stage, studies that do not comply with the journal's purpose and scope are weak in terms of language and expression rules in Turkish and English, contain scientifically critical errors, have no original value, and do not meet publication policies The iThenticate similarity rate is generally 30%, exceeding 3% from the same source studies are rejected. The rejected works are returned to their authors, along with their justifications. Articles deemed appropriate are reviewed by the chief editor for preliminary evaluation. Author names of the articles found appropriate are hidden and sent to the responsible editor of the relevant field. The articles are sent to two referees who are accepted with their works and works in the area for scientific evaluation in line with the opinion of the field editor members. Referees can also be selected from the editors. If one of the referee reports is positive and the other is negative, the article is sent to a third referee. In order for the article to be published, two positive referee reports and domain editor approval are required. The authors must take into account the criticism, suggestions, and correction requests of the referees and editors of the field. The author may submit the parts of the referees' criticism to the Editorial Board together with their reasons.

For articles that have completed their refereeing processes and have been decided to publish, the "published" information is announced through the IJHAR official website article system. However the number of publications depends on the editors and the publishing principles of the journal.

Telif Hakkı Düzenlemesi

   Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanan tüm çalışmalar Creative Commons 4.0 CC-BY lisansı ile lisanslanmıştır.

Bunları yapmakta özgürsünüz:

  • Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.
  • Materyalden Adapte edebilir — karıştırabilir, aktarıp ve eserin üzere atıf yapabilirsiniz.
  • Her türlü amaç için, ticari amaç da dahil kullanabilirsiniz. 

Alttaki şartlar altında:

  • Atıf — uygun bilgiyi, lisansa linki ve değişiklik yapıldıysa değişiklik bilgisini vermelisiniz. Sizi veya kullanımınızı lisansörün onayladığı bilgisini içermemek kaydıyla, size uygun şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

  • Aynı Lisansla Paylaş — Eğer materyali karıştırdınızsa, aktardınızsa ya da materyalin üzerine çalıştınızsa yeni yeni yayını Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi lisansı (atıf) ile dağıtabilirsiniz.

  • Ek sınırlamalar yoktur — Lisansın izin verdiği hakları başkaları üzerinde kanunlarla ya da teknolojiyi kullanarak sınırlayamazsınız.
  • TELİF HAKKI VE YAZAR SÖZLEŞMESİ FORMU
  • Creative Commons 4.0 CC-BY lisansı gereği tüm yazarlar telif hakkı formu doldurmalı ve sisteme yüklemelidir.  Telif formunu https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/19548 indirebilirsiniz.

Copyright Regulation

All works published in the International Journal of Human and Art Studies are licensed under the Creative Commons 4.0 CC-BY license.

 

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen makaleler, hakem sürecinden önce İthenticate benzerlik raporuna tabi tutulurlar. Makalelerin tek kaynaktan alıntı oranının %3'ü, toplam alıntı oranının %30'u geçmemesi gerekir. Aksi takdirde makale, yazarına iade edilir. Yazar, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra makaleyi yeniden  yükleyebilir.

Temel Yazım Kuralları: 

IJHAR, 2021 yılından itibaren yazım kurallarında önemli kararlar almış ve değişiklikler yapmıştır. Makaler, dergimiz sol kenarında yer alan Article Template başlıklı sekmeden, Download Template linkini  veya buraya (Makale Şablonu) tıklayarak, indirilecek olan makale şablonuna doğrudan yazılacaktır. Şablon, dergi kurallarına göre hazırlanmıştır. Değiştirilmesi veya uyulmaması tavsiye edilmez. Makalenin red edilmesini gerektirebilir. Makale şablonunda, sizi ilgilendirmeyen başlıkları silebilir veya formatı bozmadan başlık ekleyebilirsiniz.

İjhar Cite Factör index hizmeti olan EOİ sistemine girmiştir. Bu nedenle her makaleye EOI numarası verilecektir. Bu nedenle index gereği makalelerin altına eklenecek 700-1000 kelimelik genişletilmiş özet istenmektedir. Ayrıntılı bilgi, makale şablonunda yer almaktadır.

 

I)  Makalelerin Gönderilmesi: Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanan yazılar:

Siteye giriniz ve üye olunuz

Sağ üst menüden “Submit an Article” butonuna tıklayınız.

Çıkan formda journal seçiniz. 

Makaleniz için uygun olan kategory seçiniz.

Article name: Makalenizin İngilizce adını giriniz

Makale Adı: makalenizin Türkçe adını giriniz.

Absract: İngilizce özet en az 500 kelime olarak giriniz

Özet: Türçe özet, en az 500 kelime giriniz

Referance: Makalenizin kaynaklarını arada birer boşluk bırakarak giriniz. Numaralandırma veya benzet vurgu işaretletmesi yapmayınız.

Keywords: İngilizce anahtar kelimeleri en az 3, en fazla 5 sözcük olacak şekilde giriniz

Anahtar Kelimeler: Türkçe anahtar kelimeleri en az 3, en fazla 5 sözcük olacak şekilde giriniz

 Add Author: Makale yazarlarını giriniz. 

Yazar unvanı seçiniz.

Yazar Adı ;

Yazar Soyadı ;

Yazar orcid Numarası (zorunlu) ;

Çalıştığı kurum ;

Yazar e-mail ;

Yazar sıra numarası ( Tek yazar olsa bile 1 yazınız).

Kaydediniz

Çoklu yazarlarda aynı işlemi tekrar ederek sıra numarasını giriniz.

 Full Text: makalenizi yükleyiniz.

 Figure: Makalenizde özel bir font kullanılmışsa fontu yükleyiniz. Tablo, şekil grafikleri word belgesine ekleyerek, figur başlığı kaydeniz ve buradan yükleyiniz. 

Image: Makalenizde kullanılmış tüm resimleri, ayrı bir Word belgesinde ımage adıyla kaydedip yükleyiniz.

Add Reviewer: Tercihe bağlı olarak en az iki hakem önerisinde bulununuz 

Hakem unvanı seçiniz.

Hakem Adı ;

Hakem Soyadı ;

Hakem orcid Numarası (tercihe bağlı);

Çalıştığı kurum;

Hakem e-mail;

Hakem sıra numarası (Tek hakem olsa bile 1 yazınız);

Kaydediniz 

İkinci hakem için de aynı işlemi tekrar ederek sıra numarasını giriniz.

Makalenizi kaydediniz. Makalenizi kayıt etmenizle  gönderme süreciniz bitmez. Bu süreç içinde makalenizi değiştirebilir, yeniden yükleyebilirsiniz. Makalenizin gönderme sürecini bitirmek için MUTLAKA SUBMİT yapmalısınız.  Aksi durumda hakem süreci başlatılamaz.

H. Editörlük Düzeltmeleri: Yayım aşamasında esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler editörlük birimi tarafından yapılabilir. Bu düzeltmelerde Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu ve Sözlükleri esas alınır.

K) Revizyon: Yazar hakem düzeltmelerinden sarı renkli uyarı yazı ile haberdar olur. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar en geç 15 gün içinde sisteme yeni şekliyle yüklenmelidir. Düzeltme yapılan yazılar, makale isminin sağ alt köşesinde yer alan submit new file butonu ile gönderilmeli ve yine sarı band içinde confirim butonu mutlaka tıklanmalıdır. 

Telif Hakkı: Yayımlanan yazıların telif hakkı İJHAR’a devredilmiş sayılır. Yazıların düşünsel ve bilimsel, çevirilerin ise hukukî sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir.  İki ve daha fazla yazarlı yazılarda yazının telif sorumluluğu birinci yazara aittir. Dergide yayımlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek alıntılanabilir.

Copyright: The copyright of published articles is deemed to have been transferred to IJHAR. The intellectual and scientific writings of the articles and the legal responsibility of the translations belong to their authors/translators. In articles with two or more authors, the copyright of the article belongs to the first author. The articles and photographs published in the journal can be quoted with reference.

 

Viewed: 826