INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Gelen Yazıların Değerlendirilmesi: 

Körleme Hakemlik Türü

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi (Ijhar), tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

Evaluation of Incoming Articles:

Blind Referee Type

The International Journal of Human and Art Studies (Ijhar) uses the double-blind method in all studies' evaluation process. In the double-blind method, the author and referee identities of the studies are hidden.

İlk Değerlendirme Süreci

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen çalışmalar ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe ve İngilizce olarak dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan, yayın politikalarını karşılamayan ve  iThenticate benzerlik oranı genelde %30, aynı kaynaktan %3 oranını aşan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmalar, gerekçeleri ile birlikte yazarına iade edilir. Uygun bulunan makaleler ise ön değerlendirme için tekrar baş editör tarafından incelenir. Uygun bulunan yazıların yazar adları gizlenir ve ilgili alanın sorumlu editörüne gönderilir. Makaleler, alan editör üyelerinin görüşü doğrultusunda, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, alanında eser ve çalışmalarıyla kabul görmüş iki hakeme gönderilir. Hakemler, editörler arasından da belirlenebilir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Makalenin yayımlanabilmesi için, olumlu iki hakem raporu ve alan editörü onayı gerekir. Yazarlar, hakemlerin ve alan editörlerinin eleştiri, öneri ve düzeltme taleplerini dikkate almak zorundadır. Yazar, hakemlerin eleştirilerine katılmadığı kısımları gerekçeleriyle birlikte bir rapor halinde Yayın Kurulu'na sunabilir.

Hakemlik süreçlerini tamamlamış ve yayımına karar verilmiş makaleler için “yayımlanır” içerikli bilgi, IJHAR resmi web sitesi makale sistemi üzerinden ilan edilir.  Ancak hangi sayıda yayınlanacağı editörlere ve derginin yayım ilkelerine bağlıdır.

Initial Evaluation Process

The works sent to the International Journal of Humanities and Art Researches are first evaluated by the editors. At this stage, studies that do not comply with the journal's purpose and scope are weak in terms of language and expression rules in Turkish and English, contain scientifically critical errors, have no original value, and do not meet publication policies The iThenticate similarity rate is generally 30%, exceeding 3% from the same source studies are rejected. The rejected works are returned to their authors, along with their justifications. Articles deemed appropriate are reviewed by the chief editor for preliminary evaluation. Author names of the articles found appropriate are hidden and sent to the responsible editor of the relevant field. The articles are sent to two referees who are accepted with their works and works in the area for scientific evaluation in line with the opinion of the field editor members. Referees can also be selected from the editors. If one of the referee reports is positive and the other is negative, the article is sent to a third referee. In order for the article to be published, two positive referee reports and domain editor approval are required. The authors must take into account the criticism, suggestions, and correction requests of the referees and editors of the field. The author may submit the parts of the referees' criticism to the Editorial Board together with their reasons.

For articles that have completed their refereeing processes and have been decided to publish, the "published" information is announced through the IJHAR official website article system. However the number of publications depends on the editors and the publishing principles of the journal.

Telif Hakkı Düzenlemesi

   Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanan tüm çalışmalar Creative Commons 4.0 CC-BY lisansı ile lisanslanmıştır.

Bunları yapmakta özgürsünüz:

  • Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.
  • Materyalden Adapte edebilir — karıştırabilir, aktarıp ve eserin üzere atıf yapabilirsiniz.
  • Her türlü amaç için, ticari amaç da dahil kullanabilirsiniz. 

Alttaki şartlar altında:

  • Atıf — uygun bilgiyi, lisansa linki ve değişiklik yapıldıysa değişiklik bilgisini vermelisiniz. Sizi veya kullanımınızı lisansörün onayladığı bilgisini içermemek kaydıyla, size uygun şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

  • Aynı Lisansla Paylaş — Eğer materyali karıştırdınızsa, aktardınızsa ya da materyalin üzerine çalıştınızsa yeni yeni yayını Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi lisansı (atıf) ile dağıtabilirsiniz.

  • Ek sınırlamalar yoktur — Lisansın izin verdiği hakları başkaları üzerinde kanunlarla ya da teknolojiyi kullanarak sınırlayamazsınız.
  • TELİF HAKKI VE YAZAR SÖZLEŞMESİ FORMU
  • Creative Commons 4.0 CC-BY lisansı gereği tüm yazarlar telif hakkı formu doldurmalı ve sisteme yüklemelidir.  Telif formunu https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/19548 indirebilirsiniz.

Copyright Regulation

All works published in the International Journal of Human and Art Studies are licensed under the Creative Commons 4.0 CC-BY license.

 

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen makaleler, hakem sürecinden önce İthenticate benzerlik raporuna tabi tutulurlar. Makalelerin tek kaynaktan alıntı oranının %3'ü, toplam alıntı oranının %30'u geçmemesi gerekir. Aksi takdirde makale, yazarına iade edilir. Yazar, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra makaleyi yeniden  yükleyebilir.

Temel Yazım Kuralları: 

A) Başlık: 12 kelimeyi geçmemeli, kalın ( bold ) ve baş harfleri büyük 14 pt yazılmalı ve ikinci dildeki karşılığı ise yine baş harfleri büyük, 12 pt, normal (regular) başlığın hemen altında yer almalıdır. Makale Türkçe ise ikinci dil İngilizce, makale İngilizce ise ikinci dil Türkçe olmalıdır. Latin harflerle yazılmış Türkçe lehçelerde değerlendirmeye alınır. Bu makalelerin ikinci dili Türkçe olmalıdır.

B) Yazar Adı: 

Sisteme yüklenen makalelerde yazar isimleri kesinlikle eklenmemelidir. Yazar isimleri yer alan başvurular işleme alınmaz ve iade edilir. 

Hakemler tarafından onaylanan makaleler, yazarına gönderilir, yazar isimleri eklenerek sisteme yüklenir. 

Kabul Edilen Makalenin Yazar isimleri: 

Makale başlığının altında, ilk harfler büyük ve sola yaslanmış şekilde, 11 punto ve koyu olarak yazılır. 

Yazar isminin hemen altına ortalanmış şekilde, yazar(lar)ın ünvanlı, çalıştığı kurum-enstitü-fakülte- yüksekokul, görevi, orcid numarası, bulunduğu il ve mail adresi 10 punto yazılmalıdır.

Örnek:

                      Ambalajda Etkili Tasarım – 14 pt

                                            Effective Design in Packaging – 12 pt

 

Murat HANCI 

                  Öğr.Gör. Bursa Uludağ üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu -10 pt

                                           Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı, Bursa

                              Orchid No.............................                   murathancı@uludag.edu.tr

 

C) Öz: 

En az 500 kelime olmalıdır. Öz içinde kaynak, şekil, çizelge, nota vb. bulunmamalıdır.

Özün hemen altında en az 3 en fazla beş anahtar kelime verilmelidir. Öz ve anahtar kelimeler Türkçe ve ikinci dilde hazırlanmalıdır. Okuyucunun özde yanıt bulması gereken sorular aşağıda çıkartılmıştır.

Çalışmanın amacı, yöntemi ve önemli bulgu ya da bulgular nelerdir? (en az 3 en fazla 5 cümle ile açıklanmalıdır.

Özgün içeriğinde kuramsal bilgileri araştırmanın amacı, çözümlemeye çalıştığı ya da ele aldığı sorunu, alanına hangi katkıyı sağlamayı amaçladığı, kullanılan yöntem ve teknikleri elde edilen bulguları ve ulaştığı sonuçları içermelidir.

D) Sayfa Yapısı

Makalede sayfa düzeni üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm (0.98 inç) olmalıdır.

İki yana dayalı ve satır sonuna tire konulmamalıdır. 

Çalışmalar tek sütun olarak hazırlanmalıdır. 

Paragraf başlarında 0,5 cm girinti konulmalıdır. 

 

E) Makale Metni: Yazılar bilgisayarda 1 satır aralıkla ve 11 punto yazılmalıdır. Yazılar, MS Word programında ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. 

Makale, giriş bölümüyle başlamalı, burada yazının hipotezi ortaya atılmalı, gelişme bölümü (ara ve alt başlıklarla desteklenebilir) veri, gözlem, görüş, yorum ve tartışmalardan oluşmalı, sonuç bölümünde varılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır.

Makale problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir. 

Yayınlanmak üzere IJHAR’a gönderilen tüm makaleler intihal önleme programı iThenticate ile ölçeklendirilir. Aynı kaynaktan %3 ve toplamda %30’ un üzerinde intihal olan makaleler yayına kabul edilmez. Yayına kabul edilen makalelerin intihal önleme raporu makale başlığında etiketlenir.

F) Vurgular: Metin için vurgular, başlık ve alt başlıklar dışında bold şeklinde yapılmamalı, iki tırnak  “ “  arasına alınmalı veya italik yazılmalıdır.

Başlık ve alt başlıklarda 1,2,3…. Veya 1.1., 1.2, gibi rakamsal sıralama yapılmamalı sadece bold yazı vurgusu ile belirtilmelidir. Alt alta yazılan madde sıralamalarında rakamsal değerler kullanılabilir.

G) Kaynak Gösterme: Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır. 

Kaynak göstermede kesinlikle dipnot kullanılmamalıdır.

Buna göre:

Metin içinde (Taş, 2010:12), 

Yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla eseri kaynak gösterilmişse (Taş, 2010a:22, Taş, 2010b:33..)

İki yazarlı yayınlarda (Engünün, Sınar, 1995:21),

İkiden fazla yazarlı yayınlarda (Engünün ve diğerleri.,1995:4),

Tarihi bilinmeyen yayınlarda “tarih yok” anlamında (?), (Şahin (?)),

Yazarı bilinmeyen yayınlar ise kaynak gösterilemez,

Sözlü kaynak kullanılıyorsa kaynak kişi bilgileri Adı, Soyadı, Görüşme Tarihi ve Yeri bilgilerini içermelidir (Emin Emingel, 12.05.1992:Taşova).

İnternet kaynak gösteriliyorsa site adı, yazar soyadı ve erişim tarihi (ET) bilgilerini içermelidir; (Wikipedia, Kaplan, ET: 03.01.15).

Lisans, yüksek Lisan ve doktora tezleri dışındaki yayımlanmamış yazılar kaynak gösterilemez.

H) Kaynakça: Kaynakça  makale metninin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre, bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar var ise (1990a, 1990b) şeklinde gösterilmelidir.

Buna göre;

Kitaplar

Eyice, S., Erdoğan A. (2017). Mimar Sinan’ın Gurbette Kiliseye Çevrilen Eseri Bosnalı Sofu Mehmed Paşa Camii, İstanbul: Yeditepe Yayınları.

Eyice, S. (2014). İstanbul’un Yaşayan Efsanesi, İstanbul: Timaş Yayınları.

Diğer Yayınlar

Gazete, dergi, ansiklopedi, antoloji, roman, oyun ve film gibi yapıtlar ile öykü ve şiir kitapları, makale, kitap bölümü, mektup, konferans, konuşma, söyleşi ve kişisel görüşme, yayımlanmamış tezler aşağıdaki gibi eğik yazılmalıdır.

Eyice, S. (1976), Türkiye'de Bizans Mimarisi Hakkındaki Yabancı Araştırmaların Kısa Tarihçesi (İkinci Dünya Savaşına Kadar)., Sanat Tarihi Yıllığı, Cilt 6, Sayı 6, s.453.

Erdal, Y.S. (2011), A rewiev of trepanations in Anatolia with new cases, International Journal of Osteoarchaeology, volum 21, pg, 505-534.

Eksik Bilgili Kaynaklar: 

Kullanılan kaynakta yapıtın yayımlandığı şehir belirtilmiyorsa, künyede bu bilginin bulunması gereken yerde “yayım yeri yok” anlamında (?) işareti, yayımlandığı yer belirtilmemişse “yayımcı yok” anlamında (?) işareti, yayımlandığı tarihe ilişkin bilgi yer almıyorsa “tarih yok” anlamında yine (?) işareti kullanılır.

Eyice, S. (2018). Bir Zamanlar Kağıthane. (?): Kağıthane Belediyesi Yayınları.

Eyice, S. (2018). Bir Zamanlar Kağıthane. İstanbul: (?)

Eyice, S. (?). Bir Zamanlar Kağıthane. İstanbul: Kağıthane Belediyesi Yayınları

Çoklu Yazar: 

İlk yazarın önce soyadı, sonra adının baş harfi yazılarak, diğer yazarların ise önce adının baş harfi sonra soyadı yazılır.

Baştürk, Ş., M. Uluocak., E. Ogur, S. Eroğlu., H. Şahin, 2013. “Bursa Göçmen Ağızları Fiil İşletiminde Şimdiki Zaman”. Uşak: Yaz,.6:7-13.

Elektronik Ortamdaki Metinler: Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde, güvenirlik açısından, yazarı, başlığı ve yayım tarihi belirtilmiş olanlar tercih edilmelidir. Künye bilgileri şu sırayı izler: yazar adı; metnin başlığı (italik); varsa kaynağın tarihi; erişim tarihi; sitenin adresi. Aşağıdaki örnek izlenmelidir.

Baeyens, M. R. Tipografi üzerine. www.aed.org.tr , E.T. 07.01.2015.

I)  Makalelerin Gönderilmesi: Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanan yazılar:

Siteye giriniz ve üye olunuz

Sağ üst menüden “Submit an Article” butonuna tıklayınız.

Çıkan formda journal seçiniz. 

Makaleniz için uygun olan kategory seçiniz.

Article name: Makalenizin İngilizce adını giriniz

Makale Adı: makalenizin Türkçe adını giriniz.

Absract: İngilizce özet en az 500 kelime olarak giriniz

Özet: Türçe özet, en az 500 kelime giriniz

Referance: Makalenizin kaynaklarını arada birer boşluk bırakarak giriniz. Numaralandırma veya benzet vurgu işaretletmesi yapmayınız.

Keywords: İngilizce anahtar kelimeleri en az 3, en fazla 5 sözcük olacak şekilde giriniz

Anahtar Kelimeler: Türkçe anahtar kelimeleri en az 3, en fazla 5 sözcük olacak şekilde giriniz

 Add Author: Makale yazarlarını giriniz. 

Yazar unvanı seçiniz.

Yazar Adı ;

Yazar Soyadı ;

Yazar orcid Numarası (zorunlu) ;

Çalıştığı kurum ;

Yazar e-mail ;

Yazar sıra numarası ( Tek yazar olsa bile 1 yazınız).

Kaydediniz

Çoklu yazarlarda aynı işlemi tekrar ederek sıra numarasını giriniz.

 Full Text: makalenizi yükleyiniz.

 Figure: Makalenizde özel bir font kullanılmışsa fontu yükleyiniz. Tablo, şekil grafikleri word belgesine ekleyerek, figur başlığı kaydeniz ve buradan yükleyiniz. 

Image: Makalenizde kullanılmış tüm resimleri, ayrı bir Word belgesinde ımage adıyla kaydedip yükleyiniz.

Add Reviewer: Tercihe bağlı olarak en az iki hakem önerisinde bulununuz 

Hakem unvanı seçiniz.

Hakem Adı ;

Hakem Soyadı ;

Hakem orcid Numarası (tercihe bağlı);

Çalıştığı kurum;

Hakem e-mail;

Hakem sıra numarası (Tek hakem olsa bile 1 yazınız);

Kaydediniz 

İkinci hakem için de aynı işlemi tekrar ederek sıra numarasını giriniz.

Makalenizi kaydediniz. Makalenizi kayıt etmenizle  gönderme süreciniz bitmez. Bu süreç içinde makalenizi değiştirebilir, yeniden yükleyebilirsiniz. Makalenizin gönderme sürecini bitirmek için MUTLAKA SUBMİT yapmalısınız.  Aksi durumda hakem süreci başlatılamaz.

H. Editörlük Düzeltmeleri: Yayım aşamasında esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler editörlük birimi tarafından yapılabilir. Bu düzeltmelerde Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu ve Sözlükleri esas alınır.

K) Revizyon: Yazar hakem düzeltmelerinden sarı renkli uyarı yazı ile haberdar olur. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar en geç 15 gün içinde sisteme yeni şekliyle yüklenmelidir. Düzeltme yapılan yazılar, makale isminin sağ alt köşesinde yer alan submit new file butonu ile gönderilmeli ve yine sarı band içinde confirim butonu mutlaka tıklanmalıdır. 

Telif Hakkı: Yayımlanan yazıların telif hakkı İJHAR’a devredilmiş sayılır. Yazıların düşünsel ve bilimsel, çevirilerin ise hukukî sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir.  İki ve daha fazla yazarlı yazılarda yazının telif sorumluluğu birinci yazara aittir. Dergide yayımlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek alıntılanabilir.

Copyright: The copyright of published articles is deemed to have been transferred to IJHAR. The intellectual and scientific writings of the articles and the legal responsibility of the translations belong to their authors/translators. In articles with two or more authors, the copyright of the article belongs to the first author. The articles and photographs published in the journal can be quoted with reference.

 

Viewed: 251