INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research

IJHAR

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi

International Journal of Humanities and Art Researches

(ING) International Standards for Judges

Refereeing is one of the most critical processes for a journal. It directly affects the prestige and scientific degree of the journal. Therefore, IJHAR maintains the arbitration process according to international standards.

Referees are required to comply with international standards after accepting the invitation to arbitrate. Accordingly, the referees of the International Refereed Journal of Human and Art Research are expected to voluntarily comply with the international standards (ethical principles determined by the Publication Ethics Committee (COPE). Https://publicationethics.org/).

Referees,

 • Evaluates all articles with a double-blind system.
 • The information regarding the article should be kept confidential.
 • It should bring to the attention of the Editorial Board all information that may cause the article to refuse publication.
 • The articles should be evaluated in terms of scientificity.
 • They should objectively evaluate articles based on their originality, importance, and relevance to the journal's field.
 • Reviewers are independent of the authors. The author or those working in the same institution as the authors cannot act as referees.
 • In case of any conflict of interest, the referees should notify the International Refereed Journal of Human and Art Studies.

Articles,

 • Compliance with the writing rules of the journal,
 • The structural and logical integrity of the work,
 • The title, sub-title, and content harmony in the article,
 • The suitability of the article in terms of language and expression,
 • Compliance with Turkish spelling rules,
 • Whether the Turkish summary includes the purpose, method, and results of the study,
 • Whether the English abstract includes the purpose, method, and results of the study,
 • The suitability of the method used in the article,
 • Scientific presentation and discussion of the results and discussion,
 • The significance and validity of suggestions and evaluations,
 • The adequacy of the chart, figure, and visual in the article,
 • The use of resources and the up-to-dateness of the relevant literature,
 • The originality of the article and whether it contributes to the relevant field,
 • Whether he has reached conclusions supported by solid evidence,
 • Proposing a new idea or approach and seeking answers to new questions.
 • Being prepared with the proper research methods,
 • Correctly connecting with previous work in the field,
 • Constructing a new theory or enhancing an existing one,
 • It should guide scientific and experimental approaches, such as clarifying why and how data affect results.

(TR) Hakemler için Uluslararası Standartlar

Hakemlik, bir dergi için en önemli süreçlerdendir. Derginin saygınlık ve bilimsellik derecesini doğrudan etkiler. IJHAR hakemlik süreci, uluslararası standartlara göre sürdürmektedir.  

Hakemlerin hakemlik davetini kabul ettikten sonra uluslararası standartlarına uyması gerekmektedir. Uluslararası Hakemli İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'nin hakemlerinin uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org/) gönüllü olarak uyması beklenir.

Hakemler,

 • Tüm makaleleri, çift körleme sistemiyle değerlendirir.
 • Yazıya ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.
 • Makalenin yayınlanmasını reddetmek için sebep olabilecek tüm bilgileri Editör Kurulu'nun dikkatine sunmalıdır.
 • Makaleleri bilimsellik açısından değerlendirmelidir.
 • Yazıları yalnızca özgünlüklerine, önemlerine ve derginin alanlarına uygunluğuna göre objektif olarak değerlendirmelidirler.
 • Hakemler yazarlardan bağımsızdır. Yazar veya yazarlarla aynı kurumda çalışanlar hakem olarak görev yapamaz.
 • Herhangi bir çıkar çatışması durumunda hakemler, Uluslararası Hakemli İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'ne bildirimde bulunmalıdır.

Makaleler,

 • Derginin yazım kurallarına uygunluğu,
 • Çalışmanın yapısal ve mantıksal bütünlüğü,
 • Makaledeki başlık, alt başlık ve içerik uyumu,
 • Makalenin dil ve ifade bakımından uygunluğu,
 • Türkçe yazım kurallarına uygunluğu,
 • Türkçe özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını içerip içermediği,
 • İngilizce özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını içerip içermediği,
 • Makalede kullanılan yöntemin uygunluğu,
 • Sonuçlar ve tartışmanın bilimsel sunuluşu ve tartışılması,
 • Öneri ve değerlendirmelerin anlamlılığı, geçerliliği,
 • Makalede çizelge, şekil ve görselin yeterliliği,
 • Kaynakların kullanımı ve ilgili literatürün güncelliği, 
 • Makalenin özgünlüğü ve ilgili olduğu alana katkısı olup olmadığı,
 • Güçlü kanıtlarla desteklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığı,(TR)
 • Yeni bir düşünceyi ya da yaklaşımı öne sürme ve yeni sorulara yanıt arama,
 • Doğru araştırma yöntemleriyle hazırlanmış olma,
 • Alanda daha önce yapılan çalışmalarla doğru şekilde bağlantı kurma,
 • Yeni bir teori oluşturma ya da mevcut bir teoriyi geliştirme,
 • Verilerin sonuçları neden ve nasıl etkilediğine açıklık getirme gibi bilimsel ve deneysel yaklaşımlara yön vermelidir.
Viewed: 1287