INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Investigation Of Reaction Time And Mental Rotation Performance Of Women Artistic And Aerobic Gymnastists

International Journal of Humanities and Art Researches December 2019 Year 3 Pages: [19-25]
Doç.Dr.. Şenay Şahin ; Öğr.Gör.. Nilay Cesur ; Dr.. Ersin Şahin
DOI:

Abstract


Gymnastics watching is an admirable, exciting application, it is an ideal method for choosing physical harmony and it is very suitable sport for the modern era we live in. This sport uses the body's natural movements, allowing all muscles to work and this sport uses all the body's natural movements, allowing all muscles to work and giving the audience a taste of art. (Cihaner, 1998; Kesilmiş, 2012). Arm and hand rhythm and coordination in gymnastic athletes is essential for successful performance. Mental rotation supports the forming movoment of motor function components and has increase the importance in recent years. Because of its importance in the development of learning and perception, which is at the center of many cognitive functions, it is considered as a skill that increases the speed of achievement and solution in issues requiring spatial reasoning. this parameter is a concrete expression of the ability to mentally management, processing and manipulate visual information in memory. In the gymnastics branch, the athlete implemenets the movement that it imagined in it mind in a way that is appropriate to the body composition, without any failling and in a highly aesthetic way. Mental rotation is an important component in implementation this skill. It is reported that a good level of mental rotation improves the performance of the gymnast, plays an important role in maintaining body composition and forms the basis for dynamic sports with sudden changes in movement pattern.

In this study that aims to examine mental rotation, visual and auditory reaction time of female artistic and aerobic gymnasts; 20 female artistic and 21 female aerobic, voluntary athletes participated from Bursa Provincial Directorate of Youth Services. In the study, mental rotation, visual and auditory reaction time measurements have been made by a special, validity and reliability done computer based programme. For the analysis of gained data, the possibility that continuous variables are convenient with normal distribution in SPSS “24.0” packaged software has been tested by Shapiro-Wilk test. The descriptive statistics of gained data have been presented as mean, standard deviation and values. T test has been used for between-groups comparison of continuous variables. The relation possibility between parameters has been researched by Pearson correlation coefficient.

It has been observed among artistic and aerobic gymnasts that there is no statistically significant difference between mental rotation correct number, active response time, simple and selective visual reaction time fix interval and random interval also simple auditory reaction time fix interval and random interval (p>0.05), there is a statistically significant difference on behalf of artistic gymnasts (p<0.001). Also a statistically significant negative medium-level relation has been found between gymnasts’ body mass index, selective visual reaction time fix interval and simple auditory reaction time fix interval (p<0.05) besides that it has been found between age and selective visual reaction time (p<0.05).

As a result it has been established among artistic and aerobic female gymnasts that there is no mental rotation, balance, visual and auditory reaction time difference and artistic gymnasts’ dominant hand performance is better but reaction period of simple auditory and selective visual reaction time strings out related to age and body mass index increase.

Özet


Cimnastik uygulaması heyecan veren, seyretmesi ise hayranlık uyandıran, fiziksel uyumu sağlamada ideal bir yöntem ve yaşadığımız modern çağa çok uygun bir spor dalıdır. Bu spor dalı vücudun doğal hareketlerini kullandığından bütün kasların çalışmasını sağlar ve hareketleri izleyenlere sanat tadı verir (Cihaner,1998., Kesilmiş 2012). Cimnastikte özellikle sporcunun başarısı, en kısa zamanda ne yapacağına karar verip harekete başlaması reaksiyonun önemini ortaya koymaktadır. Cimnastik sporcularında kol ve el ritmi ve koordinasyonu başarılı bir performans için gereklidir. Hareketi oluşturan bu motor fonksiyon bölümleri destekleyen ve son yıllarda önemi gittikçe artan mental rotasyonun, bilişsel birçok işlevin merkezinde yer alan öğrenme ve algılamanın gelişmesindeki önemi nedeniyle, uzaysal muhakeme gerektiren konularda başarı ve çözüme ulaşma hızını artıran bir beceri olarak değerlendirilmektedir. Bellekteki görsel bilgiyi zihinsel olarak yönetme, yönlendirme ve işleme becerilerinin somut ifadesi olan bu parametre (Dursun, 2010; Turgut ve Yenilmez, 2012), cimnastik branşında sporcunun zihninde hayal ettiği hareketi vücut kompozisyonuna uygun mükemmellikte, hatasız ve son derece estetik bir şekilde sergilenmesine etkisi ile sonucu belirlemede önemli bir bölümü olarak görülmektedir. Artistik ve aerobik cimnastik kadın sporcuların, mental rotasyon, görsel ve işitsel reaksiyon zamanlarını incelenmesi amaçlanan bu çalışmaya; Bursa’ da faaliyet gösteren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ ne bağlı kulüplerde müsabakalara katılan 20 kadın artistik, 21 kadın aerobik cimnastikçi katılmıştır. Çalışmada mental rotasyon, görsel ve işitsel reaksiyon zaman ölçümleri özel bilgisayar tabanlı bir program ile ölçülmüştür. Elde edilen verilerin analizi için SPSS “24.0” paket programında sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluk gösterip göstermediği Shapiro-Wilk testi ile test edilmiştir. Elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistikleri; ortalama, standart sapma, değerler olarak sunulmuştur. Sürekli değişkenlerin gruplar arası karşılaştırılmasında t testi kullanılmıştır. Parametreler arasında ilişki olup olmadığı Pearson korelasyon katsayıları ile incelenmiştir.

Artistik ve aerobik cimnastikçilerin mental rotasyon doğru sayısı, etkin cevaplama zamanı, basit ve seçkili görsel reaksiyon zamanı fix interval ile raslantısal interval, yine basit işitsel reaksiyon zamanı fix interval ile raslantısal interval reaksiyon zamanı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0.05), Ayrıca cimnastikçilerin beden kitle indeksi ile seçkili görsel reaksiyon zamanı fix interval süresi ve basit işitsel reaksiyon zamanı fix interval arasında istatistiksel olarak negatif yönde orta düzeyde (r=-,336,p<0.05), yaş ile seçkili görsel reaksiyon zamanı fix interval arasında negatif yönde orta düzeyde (r=-,343 p<0.05) anlamlı ilişki bulunmuştur.

Sonuç olarak artistik ve aerobik cimnastik kadın sporcuların, mental rotasyon,görsel ve işitsel reaksiyon zamanları arasında farklılık olmadığı, artistik cimnastikçilerin dominant el performanslarının daha iyi düzeyde olduğu, ancak basit işitsel ve seçkili görsel reaksiyon zamanının yaş ve beden kitle indeks artışına bağlı olarak tepki süresinin uzadığı belirlenmiştir.


Keywords:
Gymnastics, mental rotation, reaction time
Anahtar Kelimeler:
Cimnastik, mental rotasyon, reaksiyon zamanı,

References


1. Agopyan, A. (1993). Ritmik Sportif Cimnastikte Morfolojik ve Motorik Özelliklerin Performansa Etkisi. Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

2. Bulca Y, Ersöz G. (2004).Ritmik Cimnastikçilerde Egzersiz ve Beslenmenin Büyümeye Etkileri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi; 2: 11 – 20.

3. Jordan, K., Heinze, H. J., Lutz, K., Kanowski, M., & Jäncke, L.(2001). Cortical activations during the mental rotation ofdifferent visual objects. NeuroImage, 13, 143–152.doi: 10.1006/nimg.2000.0677

4. Jansen P., Titze C., Heil M. (2010)Mental rotation performance and the effect of gender in fourth graders and adults,  European Journal of Developmental, Psychology 7(4):432-444 · July 2010

5. Moreau, D., Mansy-Dannay, A., Clerc, J., & Guerrien, A. (2011).Spatial ability and motor performance: Assessing mental rotation processes in elite and novice athletes. InternationalJournal of Sport Psychology, 42, 525–547.

6. Şahin, Ş., Birinci Y., Şahin, S., Vatansever Ş. (2017). Analysıs Of Reactıon Tımes Of Computer Gamers, Table Tennıs Players And Those Who Don't Play Computer Games, 2.The International Balkan Conference in Sport Sciences May 2016. Tetova, Makedonya.

7. Çoknaz H, Ün N, Tıkız D. (2003). Elit Türk Erkek Cimnastikçilerinin Fiziksel Özellikleri ve Reaksiyon Sürelerinin Değerlendirilmesi. Performans, 9 (3-4): 1-8

8. Küçüker, M., Atılgan E.O, Pınar S. (2006). Elit Bayan Cimnastikçilerin Denge Kayıpları ile Biomotor ve Antropometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması. 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Kongre Kitabı,

9.

10. Schmidt M., Egger F., Kieliger M., Rubeli B., Schüler J. (2015). Gymnasts and orienteers display better mental rotation performance than non-athletes. Journal of Individual Differences. ;37:1–7.

11. Sağdilek, E. Şahin, Ş., Kızıltan E., Akova B.(2017). Sporcu performans değerlendirilmesinde parmak vuru testinin yeri, 15. Ulyslararası Spor Bilimleri Kongresi 15-18 Kasım 2017, Antalya

12. Bringoux L., Marin L., &Nougier V.(2000). Effects of gymnastics expertise on the perception of body orientation in the pitch dimension. J Vestib Res

13. Vuillerme, N., Nougier, V., Attentional Demand for Regulating Postural Sway: The Effect of Expertise in Gymnastics, Brain Research Bulletin, 63, 161–165, (2004).

14. Cihaner, S. (1998). Cimnastik. Türk Spor Vakfı Yayınları 12. Eko Ofset. İstanbul.

15. Kesilmiş, İ. (2012). 4-6 Yaş Çocuklarda Cimnastik Antrenmanının Büyüme ve Biyomotor Yetiler Üzerine Etkisi (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor ABD).

16. Çoknaz, H., Ün, N., & Tıkız, D. (2003). Elit Türk Erkek Cimnastikçilerinin Fiziksel Özellikleri ve Reaksiyon Sürelerinin Değerlendirilmesi. Performans, 9 (3-4): 1-8

17. Arslanoğlu, E., Aydoğmuş, M., Arslanoğlu, C., & Şenel, Ö. (2010). Badmintoncularda reaksiyon zamanı ve denge ilişkisi.

18. Barut, Ç., Gökdemir, K., Sevinç, Ö., Kudak, H., Gümüş, & M. (2008). Boksörlerde el morfolojisi ve el tercihinin değerlendirilmesi. 10. Ulusal Anatomi Kongresi.

19. Dursun, Ö. (2010). The relationships among preservice teachers’spatial visualization ability,geometry self-efficacy, and spatial anxiety. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek lisans tezi, Ankara.

20. Turğut, M., & Yılmaz, S. (2012). İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 69-79.

21. Peters, M., & Battista, C. (2008). Applications of mental rotation figures of the Shepard and Metzler type and description of a mental rotation stimulus library. Brain and cognition, 66(3), 260-264.

22. Doğan, F., & Altay, F. (1996). Sportif ritmik cimnastik. Ünal Ofset. Ankara.

23. Agopyan, A. (1993). Ritmik Sportif Cimnastikte Morfolojik ve Motorik Özelliklerin Performansa Etkisi. Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

24. Kankal, M. B. (2008). 9-12 yaş grubu aerobik cimnastik ve ritmik cimnastik sporcularının fiziksel, fizyolojik ve performans özelliklerinin karşılaştırılması. Yükseklisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

25. Bulca, Y., & Ersöz, G. (2004).Ritmik Cimnastikçilerde Egzersiz ve Beslenmenin Büyümeye Etkileri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi; 2: 11 – 20.

26. Jordan, K., Heinze, H. J., Lutz, K., Kanowski, M., & Jäncke, L.(2001). Cortical activations during the mental rotation ofdifferent visual objects. NeuroImage, 13, 143–152.doi: 10.1006/nimg.2000.0677

27. Soric M, Durakovic MM, Pedisic Z. (2008). Dietary Intake and Body Composition of Prepubescent Female Aesthetic Athletes. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism; 18: 343-354. 66

28. Ozel S., Larue J., & Molinaro, C. (2002) Relation between sport activity and mental rotation: Comparison of three groups of subjects. Perceptual and Motor Skills. 95:1141–1154.

29. Jansen-Osmann, P., & Heil, M. (2007). Suitable stimuli to obtain (no) gender differences in the speed of cognitive processes involved in mental rotation. Brain and Cognition, 64, 217–227.

30. Vuillerme, N., & Nougier, V. (2004). Attentional demand for regulating postural sway : the effect of expertise in gymnastics. Brain Research Bulletin, 63(2): 161-165.

31. Küçüker, M., Atılgan, E. O. & Pınar, S. (2006). Elit Bayan Cimnastikçilerin Denge Kayıpları ile Biomotor ve Antropometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması. 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Kongre Kitabı,

32. Meyer A., & Sagvolden, T. (2006). Fine motor skills in South African children with symptoms of ADHA: influence of subtype, gender, age, and hand dominance. Behav Brain Funct, 2:33.

33. Brown, S. G., Roy, E.A., Rohr, L. E., & Bryden P.J. (2006). Using hand performance measures to predict handedness. Laterality 2006;11:1-14.


Submitted at: 2019-11-02 10:14:44
Accepted at: 2019-12-25 20:10:41
To Journal: December 2019 Year 3

Author Details:
Şenay,Şahin ORCID: SAĞLIK BİLİMLERİ
Nilay,Cesur ORCID: SAĞLIK BİLİMLERİ
Ersin,Şahin ORCID: EĞİTİM BİLİMLERİ

To Reference: Şahin, Şenay , Cesur, Nilay , Şahin, Ersin (2019), Investigation Of Reaction Time And Mental Rotation Performance Of Women Artistic And Aerobic Gymnastists. International Journal of Humanities and Art Researches,December, Year 3, Issue:2, Volume:2, Pages:19-25

Viewed: 879 Downloaded: 532