INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Topluma Hizmet Uygulamaları Kapsamında Düzenlenen Bilim Şenliği Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri

International Journal of Humanities and Art Researches 2023 Kış Dönemi Pages: [383-403]
Doç.Dr.. Sevgül ÇALIŞ ; Doç.Dr.. Nurcan KAHRAMAN
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10281477

Abstract


The Community Service Applications (CSA) course was introduced for the first time in the Faculty of Education in Turkey during the 2006-2007 academic year. This course was added to the new teacher training program by the Council of Higher Education (YÖK), alongside theoretical courses. The purpose of including this course in the education faculty program was to enhance teacher candidates' awareness and sensitivity to social issues since teaching is considered to be one of the socially responsible professions.The content of the CSA course includes concepts of society, community service practices, and social responsibility; social responsibility projects in terms of social and cultural values; identifying current social problems; preparing projects for the solution of identified social problems; voluntary participation in social responsibility projects individually and in groups; participating in social responsibility projects in various institutions and organizations; attending scientific events such as panels, conferences, congresses, symposiums as audience members, speakers, or organizers; and evaluating the outcomes of social responsibility projects (Council of Higher Education [YÖK], 2018). In this study, during the spring semester of the 2022-2023 academic year, prospective science teachers who took the CSA course aimed to transform their "Science Street Activities" projects into a science fair outside the classroom. The purpose of this research is to evaluate the opinions of prospective science teachers who participated in the Science Street activities and the science fair during the spring semester of the 2022-2023 academic year in the CSA course. The following research questions were investigated in line with the objectives of the study.1-What are the opinions of teacher candidates regarding the "Fun Science Street" (science fair) activity? 2-What are the opinions of teacher candidates regarding the contribution of the science fair activity to their own development? 3-What are the opinions of teacher candidates regarding the role of science fairs in science education? Thirteen prospective science teachers who took the THU course participated in the study. All of the students are in their second year of the program. Only one participant is male, while the rest of the students are female .The CSA course consists of a one-hour theoretical session and a two-hour practical session, totaling three hours. Due to the decision made by the Council of Higher Education (YÖK) following the Gaziantep-Kahramanmaraş earthquake that occurred on February 6, 2023, the 2022-2023 academic year's spring semester started as online education in February. The course was co-taught by two instructors. The initial weeks focused on introducing the course and the project. Student Activities. Following the Gaziantep-Kahramanmaraş earthquake that occurred on February 6, 2023, the earthquake victims were hosted in different cities. The middle school where the science fair will take place also has a significant number of students from the earthquake-stricken region. Additionally, trauma reactions have been observed even in individuals who were not directly affected by the earthquake (Kirman, 2023). These reactions were also observed by the instructors among our students who took the THU course. Therefore, it was aimed for the upcoming activity to be enjoyable for both the teacher candidates and the students. The teacher candidates were advised to choose activities that are simple, engaging, and fun.The implementation took place a middle school located in the Yıldırım district of Bursa. Yıldırım is a socioeconomically disadvantaged area compared to other districts in Bursa. During the 11th week, the teacher candidates visited the implementation school and created a "Fun Science Street" in the entrance corridor of the school. This study aims to gather the opinions of prospective science teachers regarding the process of organizing and implementing a small science fair. It is planned to address the role of science fairs in science education and the perspectives of the candidates on what they gained from participating in such an event and their experiences during the preparation process. Therefore, the teacher candidates were asked to prepare reflective reports twice throughout the process. The first report includes their opinions on activity selection and preparation during the fair's preparation stage, while the second report focuses on their emotions and thoughts after the fair has been held. This study utilizes a qualitative data analysis method. Student reports were analyzed and interpreted using a systematic framework, following the qualitative data analysis approach suggested by Miles and Huberman (1994). When asked about their feelings and thoughts regarding the activity, the teacher candidates generally expressed that they enjoyed participating in such an event and had a lot of fun. In addition to the enjoyable nature of the activities, they placed great emphasis on the satisfaction they derived from seeing the students having fun. Reflective reports from the teacher candidates frequently mentioned that the experience of interacting with middle school students was exciting for them. It should be taken into consideration that the THU course is a second-year, fourth-semester course, and this was the first middle school visit for these candidates as teacher trainees. When examining the reflective reports in terms of the contributions of participating in such a project, a common perspective can be identified as the experience of "feeling like a teacher." The teacher candidates mentioned that they felt like teachers while spending time with middle school students during the activity, and this feeling also influenced their perspective on the profession. Another aspect highlighted by the participants as a contribution of being involved in the project is the opportunity to prepare experiments with simple materials. The teacher candidates noted that they observed that laboratory conditions were not necessary for every science experiment. They also mentioned that they realized simple experiments could increase middle school students' interest in science. One participant (K12) even mentioned that through this activity, they were able to establish a stronger connection between science and everyday life.

Özet


THU dersi, Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilk kez 2006-2007 yılında Eğitim Fakültelerinde yeni öğretmen yetiştirme programında kuramsal derslere ek olarak yer almıştır (YÖK, 2006). Özellikle Eğitim fakültelerinde okuyan, toplumun geleceğine yön verecek yeni nesilleri yetiştirecek öğretmen adaylarının THU dersi kapsamında toplumla iç içe projelerde yer almaları ve kendilerine değer katacak nitelikleri kazanmış olmaları çok önemlidir. Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk taşıyan mesleklerden birisi olması sebebi ile öğretmen adaylarının toplumsal sorunlara duyarlılığının arttırılması ve farkındalıklarının geliştirilmesi dersin eğitim fakülteleri programında yer alış gerekçesi olarak ifade edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, 2022-2023 öğretim yılı bahar döneminde THU dersinde Fen sokağı etkinliklerini oluşturan ve bilim şenliğine katılan Fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesidir. Çalışmaya THU dersi alan 13 Fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Öğrencilerden gelen fikirler doğrultusunda “Eğlenceli Fen Sokağı” adı verilen projede sosyoekonomik açıdan düşük bölgedeki bir okulda küçük bir bilim şenliği organize edilmesine karar verilmiştir. Tüm öğrenciler projede görev almıştır. Çalışmada Fen eğitiminde bilim şenliklerinin yeri, böyle bir şenliğe katılmalarının öğretmen adaylarına kazandırdıkları ve hazırlık sürecindeki yaşananlar ile ilgili görüşlerinin ele alınması planlanmıştır. Bu sebeple, öğretmen adaylarından süreç boyunca iki kez yansıtıcı rapor hazırlamaları istenmiştir. Çalışmada nitel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğrenci raporları, Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği nitel veri analizi yaklaşımı ile sistematik bir çerçevede analiz edilip, anlaşılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada küçük bir bilim şenliği organize eden öğretmen adaylarının görüşleri incelenmiştir. Katılımcıların çoğu böyle bir etkinliği düzenlemek ve katılmaktan çok keyif aldıklarını, hem kendilerinin hem de katılan öğrencilerin çok eğlenceli zaman geçirdiklerini belirtmektedir. Etkinliklerin basit olması da günlük yaşam ile bağdaştırmalarına yardımcı olmuştur. Ayrıca, öğretmen adayları bilim şenliklerinin fen eğitimine önemli katkı sağladığını düşünmektedir.


Keywords:
Science teacher candidates, Community service applications, Science fairs
Anahtar Kelimeler:
Topluma Hizmet uygulamaları, Bilim şenliği, Fen bilgisi öğretmen adayı

References


Altun, C (2019). “Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları projelerine tasarım odaklı düşünme becerilerini yansıtma süreçlerinin incelenmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.

Astin A W, Sax L J (1998). How undergraduates are affected by service participation. Service participation. Journal of College Student Development, 39(3): 251-263

Aydın S, Keleş P U (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. Erzincan University Journal of Science and Technology, 4(2): 169-184.

Aykırı, K (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersi projelerine ilişkin deneyimlerinin belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1): 42-55.

Ayvacı H Ş, Akyıldız S (2009). Topluma hizmet uygulamalari dersinin bireye ve topluma kazandirdiklari ve toplumun beklentileri. Milli Eğitim Dergisi, 39(184): 102-119.

Bencze J L, Bowen G M (2009). A national science fair: Exhibiting support for the knowledge economy. International Journal of Science Education, 31(18): 2459-2483.

Bender, D A (2006). Benders’ dictionary of nutrition and food technology. England: Woodhead Publishing.

Betts, J N (2014). Evaluation of a high school science fair program for promoting successful ınquiry-based learning. Dissertations and Theses. Portland State University,USA . doi.org/10.15760/etd.1985

Bulut M, Bulut N , Bulut, A (2012). Öğretmen eğitiminde değer eğitimi firsati olarak topluma hizmet uygulamalari dersi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: 9(17): 347-357

Chen J J, Lin H S, Hsu, Y S, Lee H (2011). “Data and claim: The refinement of science fair work through argumentation.” International Journal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement, 1(2): 147-164. doi: 10.1080/21548455.2011.582707

Çalış S, Özdilek Z (2022). Topluma hizmet uygulamaları dersinde yürütülen “su ve eğitim hayattır” projesinin etkililiğine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 5(1): 236-257. doi:10.33400/kuje.1062482

Çetin T, Sönmez Ö F (2009). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarinin topluma hizmet uygulamalari dersinin amaç ve içeriğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3): 851-875.

Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. Prentice Hall Upper Saddle River, NJ. ; Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. SAGE Publications, inc.)

Dere İ, Akdeniz Ş N (2021). Topluma hizmet eden sosyal bilgiler öğretmen adaylarının etkin vatandaşlık ve gönüllülük algıları. Başkent University Journal of Education, 8(2): 352-367.

Dinçer Ç, Ergül A, Şen M , Çabuk B (2011). Bir topluma hizmet uygulaması örneği: “haydi kavram oyuncaklarıyla oynayalım”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1): 19-38.

Doğru M S, Demirbaş İ (2019). Topluma hizmet uygulamaları dersinin çeşitli değişkenler bağlamında incelenmesi. 2nd International Congress on New Horizons In Education And Social Sciences Proceedings, İstanbul-Türkiye.

Donahue, D M (1999). Service–Learning for Preservice Teachers: Ethical Dilemmas for Practice. Teaching and Teacher Education, 15(6): 685-695.

Elma C, Kesten A, Kıroğlu K, Uzun E M, Dicle A N ve Palavan Ö (2010). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2): 231- 252.

Erickson J, Anderson J (1997). Learning with the Community. Washington DC: American Association for Higher Education.

Ertürk H, Tosun E K (2009). Küreselleşme sürecinde kentlerde mekânsal, sosyal ve kültürel değişim: Bursa örneği. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(16): 37-53.

Eyler, J. S. (2000). What do we most need to know about the impact of service learning on student learning? Michigan Journal of Community Service Learning, Special Issue: 11-17.

Fisanick, L M (2010). A descriptive study of the middle school science teacher behavior for required student participation in science fair competitions. Indiana University of Pennsylvania. USA: Proquest Dissertations Publishing.

Gökçe, N (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarına ilişkin değerlendirmeleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2): 176-194.

Harkavy I, Puckett J, Romer D (2000). Action research: Bridging service and research. Michigan Journal Of Community Service Learning. Volume spec(1) :113-118.

Hatcher J A, Erasmus M A (2008). Service-learning in the United States and South Africa: A comparative analysis informed by John Dewey and Julius Nyerere.Michigan Journal of Community Service Learning. 15(1):49-61

Horzum M B, Bektaş M (2012). otantik öğrenmenin topluma hizmet uygulamaları dersini alan öğretmen adaylarının derse yönelik tutum ve memnuniyetine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1): 341-360.

Hürsoy P Ş, Yemişci D A (2022). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine bakış açıları. Milli Eğitim Dergisi, 51(236): 3515-3536.

Kara C, Kaya İ F, Altıntaş A (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarıyla" yardımseverlik değeri" kazanmaları hakkındaki görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 22(1):23-37.

Kirman, F (2023). Deprem sonrası travmatik stres tepkileri ve sosyal medyada yansımaları, Antakiyat, 6(1): 14-29.

Küçükoğlu, A (2012). Öğretmen eğitiminde topluma hizmet uygulamaları deneyimsel bir öğrenme yaklaşımı. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 1(4): 214-226.

Lin P Y, Schunn C D (2016). The dimensions and ımpact of ınformal science learning experiences on middle schoolers’ attitudes and abilities in science. International Journal of Science Education, 38 (17): 2551-2572. https://doi.org/10.1080/09500693.2016.1251631

Marks, H M (1994). The effect of participation in school-sponsored community service programs on student attitudes toward social responsibility. University of Michigan, USA: Peequest Dissertations Publishing.

Miles M B, Huberman A M (1994). Qualitative Data Analysis: An expanded sourcebook. California: Sage Publications.

Milli Eğitim Bakanlığı, MEB (2018), Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (4., 5., 6. ve 7. sınıflar), Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Nas S E, Çoruhlu T Ş, Akbulut H İ (2015). Topluma hizmet uygulamaları dersinden yansımalar: özel durum çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (26): 27-43.

Nicholson J S, Barnes Truelove H, Barton J M, Moulder R G (2016). Measuring College Students' community service attitudes validly and efficiently: development of a short version of the community service attitudes scale. Journal of Community Engagement & Higher Education: 8(4):18-28

Odongo, R A (2018). Students' perception of a required community service program in Kenya. Walden University: College of Education.

Öğrenci toplulukları kuruluş, işleyiş ve etkinlik esasları yönergesi (2015). Bursa Uludağ Üniversitesi. Erişim adresi (12 Eylül 2023), http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/anasayfa/yonetmelikyonerge/yonergeler/yonerge20.pdf

Sass M S, Coll, K (2015). The effect of service learning on community college students. Community College Journal of Research and Practice, 39(3): 280-288.

Sert N Y, Ergın T Ç (2019). Halkla ilişkilerin sosyal rolü ve lisans eğitiminde topluma hizmet uygulamaları dersinin önemi. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, (14): 57-76.

Sönmez, Ö F (2010). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik görüşlerinin kazanım boyutunda değerlendirilmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2): 53-71.

Şara Hürsoy P, Alimanoğlu Yemişci D (2022). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine bakış açıları. Milli Eğitim Dergisi, 51 (236): 3515-3536. DOI: 10.37669/milliegitim.949383

Uğurlu Z, Kıral E (2013). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersinin işleyiş süreci ve kazanımlarına ilişkin görüşleri. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: 3(1).

Yilmaz M, Arslan Ş (2016). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik algıları. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5(2): 598-607.

YÖK,Yüksek Öğretim Kurulu (2006). Dersler ve içerikleri. Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı.

YÖK, Yüksek Öğretim Kurulu (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı. Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı.


Submitted at: 2023-12-19 12:39:57
Accepted at: 2023-12-19 12:42:15
To Journal: 2023 Kış Dönemi

Author Details:
Sevgül ,ÇALIŞ ORCID:0000-0002-5195-3210 Bursa Uludağ Üniversitesi- Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Nurcan, KAHRAMAN ORCID:0000-0003-1009-3047 Bursa Uludağ Üniversitesi- Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

To Reference: ÇALIŞ, Sevgül , KAHRAMAN, Nurcan (2023), Topluma Hizmet Uygulamaları Kapsamında Düzenlenen Bilim Şenliği Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri. International Journal of Humanities and Art Researches,Aralık 2023, Issue:4, Volume:8, Pages:383-403

Viewed: 345 Downloaded: 61