INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Art Nouveau Akımında Will Henry Bradley İllüstrasyonlarının Grafik Tasarımına Etkisi

International Journal of Humanities and Art Researches 2023 Kış Dönemi Pages: [350-369]
Arş.Gör.. Sinem Ünal GERDAN
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8392392

Abstract


As the end of the nineteenth century approaches, the art world has come to the brink of a new era. In this period, the effect of industrialization, the transformation of urban life and the speed of scientific developments had a profound effect on artists. The rise of industrialization brought with it great changes in production processes and the transformation of the social structure. At this point, the Art Nouveau movement emerged. In the emergence of the Art Nouveau movement, it was observed that industrialization standardized and mass production methods limited and clarified traditional craftsman approaches. This has led artists to promote handicrafts and aesthetic value. Art Nouveau is characterized by organic forms, natural motifs and handcrafted details as a reaction to the cold and superficial effects of industrialization. The works of this movement emphasized individual originality and aesthetic richness, unlike the standardized products brought by the industrial period. This movement, which is called Art Nouveau, aimed to gather most artistic approaches under one roof and led to the emergence of different works for this purpose. Art Nouveau is an art movement that was heavily influential especially in Europe at the beginning of the twentieth century. This movement has a style that combines aesthetics and functionality and glorifies organic and natural forms. Art Nouveau has played an important role as a representative of a versatile approach that includes other art movements. In this period, innovative approaches were adopted in every field of art and different art disciplines approached each other. The characteristic features of Art Nouveau include the extensive use of floral motifs, sinuous lines, striking color palette and the importance of decorative details. The source of this aesthetic understanding, reflecting the flawless and elegant forms of nature, emerged as a reaction to the rough structural changes brought by industrial society. The transformation of urban life also played an important role in shaping the Art Nouveau movement. Industrialization and urbanization processes have shaken traditional social structures and required people to adapt to new lifestyles in cities. This transformation showed itself in the works of Art Nouveau artists with themes such as the complexity of the streets, the decoration of the buildings and the dynamism of the urban environment. By combining the organic forms of nature and the ornamentation of man-made structures, the artists have produced works that reflect the complexity and richness of city life. While the Art Nouveau movement, which influenced many art movements, centered on nature, the vegetal, curved motifs used by the artists found their place in most of the works of the period. In this way, artists offer an expression of respect to the harmony and freedom of nature. In this research, the definition, history, characteristics, artists and the styles they used were also examined while the works they produced were discussed. The artists of Art Nouveau have shaped their works by adopting the philosophy of this movement. One of the prominent figures of this period was William Henry Bradley. Bradley's unique style and creative approach have made a huge impact in the field of graphic design. His works expanded the boundaries of graphic design, reflecting the aesthetics and ideals of the period. This has also affected future generations and formed one of the cornerstones of modern graphic design. Bradley's innovative approach to graphic design and his contributions to the Art Nouveau movement inspired other designers of that period. In this direction, while the Art Nouveau movement is explained in the study, the works of William Henry Bradley, one of the most important artists of the period, were examined. The Art Nouveau movement is not only an art movement of the period, but also a legacy that inspires the future. Such movements, which emerged in different periods of art, have added depth to the art world by reflecting the intellectual, cultural and social ground in which humanity has evolved. Art Nouveau's innovations and creative approaches to graphic design are still alive and influential today, making it remembered as an unforgettable artistic experience. The influence of Art Nouveau and Bradley on graphic design is still felt today. By adopting organic forms, flowing lines and aesthetic balance, the designers keep the legacy of this movement alive. Contemporary graphic design, as pioneers like Bradley did.

Özet


On dokuzuncu yüzyılın sonlarına yaklaşırken, sanat dünyası yeni bir çağın eşiğine gelmiştir. Bu dönemde, endüstrileşmenin etkisi, kentsel yaşamın dönüşümü ve bilimsel gelişmelerin hızı, sanatçıları da derinden etkilemiştir. Endüstrileşmenin yükselişi, üretim süreçlerindeki büyük değişiklikleri ve toplumsal yapının dönüşümünü beraberinde getirmiştir. İşte tam da bu noktada, Art Nouveau hareketi ortaya çıkmıştır. Art Nouveau akımının ortaya çıkışında, endüstrileşmenin standartlaşmış ve seri üretim yöntemlerinin geleneksel zanaatkar yaklaşımları sınırladığı ve belirginleştirdiği gözlemlenmiştir. Bu durum, sanatçıları el sanatlarını ve estetik değeri teşvik etmeye yönlendirmiştir. Art Nouveau, endüstrileşmenin soğuk ve yüzeysel etkilerine bir tepki olarak, organik formlar, doğal motifler ve el işçiliği ile üretilen detaylarla karakterize edilmiştir. Bu akımın eserleri, endüstriyel dönemin getirdiği standartlaşmış ürünlerin aksine bireysel özgünlüğü ve estetik zenginliği vurgulamıştır. Art Nouveau olarak adlandırılan bu hareket, çoğu sanatsal yaklaşımı tek bir çatı altında toplamayı amaç edinmiş ve bu amaçla farklı eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Art Nouveau, yirminci yüzyılın başlarında özellikle Avrupa'da yoğun bir şekilde etkili olan bir sanat akımıdır. Bu akım, estetiği ve fonksiyonelliği bir araya getiren, organik ve doğal formları yücelten bir üsluba sahiptir. Art Nouveau, diğer sanat akımlarını da içeren çok yönlü bir yaklaşımın temsilcisi olarak önemli bir rol üstlenmiştir. Bu dönemde sanatın her alanında yenilikçi yaklaşımlar benimsenmiş ve farklı sanat disiplinleri birbirine yaklaşmıştır. Art Nouveau'nun karakteristik özellikleri arasında bitkisel motiflerin yaygın kullanımı, kıvrımlı hatlar, dikkat çekici renk paleti ve dekoratif detayların önemi yer almaktadır. Bu estetik anlayışın kaynağı, doğanın kusursuz ve zarif formlarını yansıtmak, endüstriyel toplumun getirdiği kaba yapısal değişikliklere bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Kentsel yaşamın dönüşümü de Art Nouveau akımının biçimlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Sanayileşme ve kentleşme süreçleri, geleneksel toplumsal yapıları sarsmış ve insanların şehirlerde yeni yaşam tarzlarına uyum sağlamalarını gerektirmiştir. Bu dönüşüm, Art Nouveau sanatçılarının eserlerinde kendini sokakların karmaşıklığı, binaların süslemeleri ve kentsel çevrenin dinamizmi gibi temalarla göstermiştir. Sanatçılar, doğanın organik formlarını ve insan yapımı yapıların süslemelerini birleştirerek, şehir yaşamının karmaşıklığını ve zenginliğini yansıtan eserler üretmişlerdir. Pek çok sanat akımını etkileyen Art Nouveau hareketi doğayı merkez alırken, sanatçıların kullanmış olduğu bitkisel, kıvrık motifler dönemin çoğu eserlerinde yer bulmuştur. Bu yolla, sanatçılar doğanın ahengine ve özgürlüğüne bir saygı ifadesi sunmaktadır. Yapılan bu araştırmada söz konusu akımın tanımı, tarihçesi, özellikleri, sanatçıları ve buna bağlı olarak üretmiş oldukları çalışmaları ele alınırken kullanmış oldukları üsluplar da irdelenmiştir. Art Nouveau'nun sanatçıları, bu akımın felsefesini benimseyerek eserlerini şekillendirmişlerdir. Bu dönemin öne çıkan isimlerinden biri, William Henry Bradley olmuştur. Bradley'nin özgün tarzı ve yaratıcı yaklaşımı, grafik tasarım alanında büyük bir etki yaratmıştır. Onun eserleri, dönemin estetiğini ve ideallerini yansıtarak, grafik tasarımın sınırlarını genişletmiştir. Bu durum, gelecek nesilleri de etkilemiş ve modern grafik tasarımın temel taşlarından birini oluşturmuştur. Bradley’nin grafik tasarımdaki bu yenilikçi yaklaşımı ve Art Nouveau akımına yaptığı katkılar, o dönemdeki diğer tasarımcılara ilham vermiştir. Bu doğrultuda, çalışmada Art Nouveau akımı anlatılırken, dönemin en önemli sanatçılarından William Henry Bradley’nin çalışmaları incelenmiştir. Art Nouveau akımı sadece dönemin bir sanat akımı değil, aynı zamanda geleceğe de ilham veren bir mirastır. Sanatın farklı dönemlerinde ortaya çıkan bu tür akımlar, insanlığın evrildiği düşünsel, kültürel ve toplumsal zemini yansıtarak sanat dünyasına derinlik kazandırmıştır. Art Nouveau'nun grafik tasarıma getirdiği yenilikler ve yaratıcı yaklaşımlar, günümüzde hala canlı ve etkili bir şekilde varlığını sürdürmektedir, bu da onun unutulmaz bir sanatsal deneyim olarak hatırlanmasını sağlamaktadır. Art Nouveau'nun ve Bradley’nin grafik tasarıma etkisi, günümüzde hala hissedilmektedir. Tasarımcılar, organik formları, süzülen hatları ve estetik dengeyi benimseyerek, bu akımın mirasını yaşatmaktadır. Bradley gibi öncülerin yaptığı gibi, çağdaş grafik tasarım da özgün ve yaratıcı bir bakış açısıyla formları birleştirerek izleyicileri etkilemeye devam etmektedir. Bradley, bugün hala grafik tasarımın gelişiminde etkisi kabul edilmekte ve ilham kaynağı olarak önemli bir figür olarak hatırlanmaktadır. Bu inceleme sonucunda sanatçının günümüzde grafik tasarımını nasıl etkilediği hakkında fikirlerde bulunulmuştur.


Keywords:
Art Nouveau, William Henry Bradley, Art, Design, Illustration, Graphic Design
Anahtar Kelimeler:
Art Nouveau, William Henry Bradley, Sanat, Tasarım, İllüstrasyon, Grafik Tasarımı

References


AIGA. (2023). Our story. ET, 10.08.2023, Erişim: https://www.aiga.org/our-story

Americanart, (2023). Will H. Bradley ET, 12.07.2023, Erişim: https://americanart.si.edu/artist/will-h-

bradley-547

Artvee, (2023). Whiting’s Ledger Papers ET, 13.07.2023, Erişim: https://artvee.com/dl/whitings-

ledger-papers/

Burnak, T (2021). “1900’lü Yıllarda Doğu’nun Art Nouveau Üslubu: İstanbul ve Bakü Mimari Örnekleri”

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(49):1-30.

Cassou, J (1994). Sembolizm Sanat Ansiklopedisi. Çev. Özdemir İnce, İlhan Usmanbaş, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Cumming, R (2008). Görsel Rehberler-Sanat. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Desk Book of Type, (1899). 428-429 ET, 06.09.2023, Erişim:

https://willbradley.com/work/typography/bradley-series/

Grzymkowski, E (2020). Sanat 101. Çev. Orhan Düz, İstanbul: Say Yayınları.

Hollingsworth, M (2009). Dünya Sanat Tarihi İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Howard, J (1996). Howard, J. (1996). Art nouveau: International and national styles in Europe. (S.4)

ET, 06.09.2023, Erişim:

https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=r-DRh4O0qtMC&oi=fnd&pg=PR8&dq=Howard,+J.+(1996)+art+nouveau&ots=LSQA8WhY0X&sig=VI8Ys5prYhHHTCIfMtHU_4hFUwg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Invaluable. (2020). 10 Art nouveau artists who defined the movement. ET, 07.08.2023 Erişim: https://www.invaluable.com/blog/art-nouveau-artists/

Krausse, A. C. (2005). Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü. Almanya: Literatür Yayıncılık.

Kıran, H. (2008). Tarihsel Süreçte Japon Baskı Sanatına Bir Bakış. Sanat ve Tasarım Dergisi.

Lindsay, Martin S. Will H. Bradley: Biyografisi. ET,06.09.2023, Erişim:

https://willbradley.com/biography/

Little, S. (2008). …izmler-Sanatı Anlamak (2. Baskı), İstanbul: Yem Yayın.

Miranda, P. (2023). Sillion Calvet, ET, 20.07.2023, Erişim:

https://artsandculture.google.com/asset/sill%C3%B3n-calvet-antoni-gaud%C3%AD/lQEVjfBJyuUbbQ

Orman, B. (2013). Art Nouveau & Gaudí: The Way of Nature. JCCC Honors Journal, 4(1), 2 S. 1.

Prina, D. (2010). Design in Belgium before Art Nouveau: Art, Industry and the Reform of Artistic Education in the Second Half of the Nineteenth Century. Journal of Design History, 23(4), S. 329.

The Inland Printer (1895). ET,06.09.2023, Erişim:

https://books.google.com.tr/books?id=FNRGAQAAMAAJ&dq=inland+printer+october+1895+bradley &pg=PA437&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Turani, A. (2019). Sanat Terimleri Sözlüğü İstanbul: Remzi Kitabevi.

Wikipedia, Will H. Bradley ET, 07.08.2023 Erişim: https://en.wikipedia.org/wiki/Will_H._Bradley#cite_note-2


Submitted at: 2023-12-19 12:39:51
Accepted at: 2023-12-19 12:42:30
To Journal: 2023 Kış Dönemi

Author Details:
Sinem Ünal ,GERDAN ORCID:0000-0002-8599-6753 Yıldız Teknik Üniversitesi, Grafik Tasarımı

To Reference: GERDAN, Sinem Ünal (2023), Art Nouveau Akımında Will Henry Bradley İllüstrasyonlarının Grafik Tasarımına Etkisi. International Journal of Humanities and Art Researches,Aralık 2023, Issue:4, Volume:8, Pages:350-369

Viewed: 365 Downloaded: 64