INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Tasarım Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri ile Beyin Baskınlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

International Journal of Humanities and Art Researches Associate Professor Dr. Ersin Şahin Special Issue Pages: [127-143]
Prof.Dr.. Rıdvan EZENTAŞ ; Öğr.Gör.. Hülya BOZYOKUŞ
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8263537

Abstract


Design is the process of creating solutions based on design thinking, creative thought, aesthetic understanding, and functionality. Design aims to improve the user experience, provide visual appeal, and enhance usability of a product or service. Design can be applied in various fields such as fashion and graphic design, and when combined with entrepreneurship, it becomes an effective tool in creating new products or brands and gaining a competitive advantage for businesses. Entrepreneurial inclination refers to the desire or ability of an individual to have entrepreneurial characteristics such as generating innovative ideas, taking risks, managing resources, establishing and developing businesses. Ned Herrmann claims that the brain hemispheres exhibit differences in the distribution of professions within the framework of holistic brain technology. The left brain is more effective in performing sequential tasks, while the right brain has the ability to multitask simultaneously. Encouraging entrepreneurship and evaluating the entrepreneurial dominance analysis of individuals are crucial for Turkey and other developing countries.

This study aims to provide guidance on job opportunities and employment creation for students in the Design Department of Bursa Uludağ University Vocational School of Technical Sciences (TBMYO). It investigates the relationship between "entrepreneurial tendencies" and "brain dominance analysis values". The main objective of the study is to determine whether there is a relationship between entrepreneurial tendencies and the dominant hemisphere in the brains of students studying in the Design Department of Bursa Uludağ University Vocational School of Technical Sciences. In this context, the following research questions will be addressed: 1. What is the relationship between entrepreneurial tendencies and brain dominance based on the personal information of students in the Design Department? 2. What are the correlations between entrepreneurial tendencies and brain dominance among students in the Design Department?.

The study included 81 students studying in the design department. The survey consists of three sections. The first section includes 5 questions related to gender and entrepreneurial history. The second section includes the "University Students Entrepreneurship Scale" developed by Yılmaz and Sünbül (2009), consisting of a total of 36 questions. The third section of the survey utilizes the "Hermann Brain Dominance Analysis Form" developed by Ned Herrmann, comprising a total of 14 questions. The 50 questions in the second and third sections of the survey are answered on a 5-point Likert scale, ranging from "Strongly Disagree" to "Strongly Agree". In the analysis of the data obtained in the study, SPSS 28.0 software program was used. In this study, prior to the administration of the questionnaire, a measurement was conducted with 33 participants, and the Cronbach's alpha reliability coefficient of the University Students' Entrepreneurship Scale was found to be 0.962. The Cronbach's alpha reliability coefficient of the Hermann Brain Dominance Analysis Form was calculated as 0.841. The overall Cronbach's alpha reliability coefficient for the questionnaire was found to be 0.964. The data was found to follow a normal distribution, and parametric tests such as independent t-test, Pearson correlation, and regression analysis were used for analysis.

According to the results of this study, a significant difference was observed between the entrepreneurial tendencies and gender of the students in the design department. Statistically, it was determined that men have higher entrepreneurial tendencies compared to women. Furthermore, there was no significant difference in terms of entrepreneurial tendencies, right brain dominance, and left brain dominance between the design department students who received entrepreneurship education and those who did not. In addition, it was found that there was a significant difference in entrepreneurial tendencies between the design department students who perceive themselves as having an entrepreneurial personality and those who plan to start their own businesses in the future. However, no significant difference was observed in terms of right brain dominance and left brain dominance. According to the analyses of this study, no significant difference was found between design department students who have previously engaged in entrepreneurial activities and those who have entrepreneurial tendencies and have right-left brain dominance. This study's regression analyses revealed a positive and high correlation between entrepreneurial tendencies and right-left brain functions. According to the regression analyses conducted in this study, the most suitable model for the relationship between entrepreneurial tendencies and right brain dominance is a parabolic curve, while the most suitable model for the relationship between entrepreneurial tendencies and left brain dominance is a cubic curve. Furthermore, the multiple regression analysis revealed that the model for the relationship between entrepreneurial tendencies and right-left brain dominance is a plane equation given by "Entrepreneurship = 1.936 * Right Brain Dominance + 1.634 * Left Brain Dominance + 42.258".

Özet


Tasarım, yaratıcı düşünce, estetik anlayış ve işlevsellik temelinde çözümler üretme sürecidir. Tasarım, bir ürünün veya hizmetin kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi, görsel çekicilik sağlamayı ve kullanılabilirliği artırmayı hedefler. Tasarım, moda ve grafik tasarımı gibi farklı alanlarda uygulanabilir ve girişimcilikle birleştiğinde yeni ürünlerin veya markaların oluşturulmasında ve işletmelerin rekabet avantajı elde etmesinde etkili bir araç haline gelir. Girişimcilik eğilimi, bir kişinin yenilikçi fikirler üretme, risk alma, kaynakları yönetme, işletme kurma ve geliştirme gibi girişimcilikle ilgili özelliklere sahip olma isteği veya yeteneğidir. Ned Herrmann, bütünsel beyin teknolojisi çerçevesinde beyin yarımkürelerinin mesleklerin dağılımında farklılıklar gösterdiği iddiasında bulunmaktadır. Sol beyin, ardışık işleri daha etkin bir şekilde gerçekleştirme yeteneğine sahipken, sağ beyin aynı anda birden fazla işi yapabilme kabiliyetine sahiptir. Girişimciliğin teşvik edilmesi ve girişimcinin beyin baskınlık analizinin değerlendirilmesi, Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkeler için son derece önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım bölümünde okuyan öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ile beyin baskınlığı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu doğrultuda, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan anket tekniği kullanılarak, öğrencilerin girişimcilik özellikleri ile beyinlerindeki baskın olan taraf arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmaya, tasarım bölümünde öğrenim gören 81 öğrenci katılmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde cinsiyet ve girişimcilik geçmişiyle ilgili 5 soru bulunmaktadır. İkinci bölümde Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen "Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği" yer almaktadır ve toplamda 36 sorudan oluşmaktadır. Anketteki üçüncü bölümde ise Ned Herrmann tarafından geliştirilen "Hermann Beyin Baskınlık Analizi Formu" kullanılmıştır ve toplamda 14 soru içermektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, tasarım bölümünde okuyan öğrencilerin girişimcilik eğitimi alması ve önceden girişimcilik deneyimi yaşaması ile girişimcilik eğilimleri ve beyin fonksiyonları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Ancak, girişimcilik eğilimleri ile cinsiyetleri, kendini girişimci kişiliğe sahip görme durumları ve gelecekte kendi işini kurmayı düşünenler arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, sağ-sol beyin baskınlığı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Girişimcilik eğilimleri ile sağ ve sol beyin fonksiyonları arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğu görülmüştür. Aynı zamanda girişimcilik eğilimleri ile sağ ve sol beyin fonksiyonları arasındaki ilişkinin benzer etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.


Keywords:
design, entrepreneurship, entrepreneurial tendencies, brain dominance analysis
Anahtar Kelimeler:
tasarım, girişimcilik, girişimcilik eğilimleri, beyin baskınlık analizi

References


Büyüköztürk Ş, Çakmak E K, Akgün Ö E, Karadeniz Ş, Demirel F (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Cansız, Emine (2007). “Üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesi: Süleyman Demirel üniversitesi öğrencileri üzerine bir çalışma”. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta.

Çepni, S (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Demirel, E T (2003). “Girişimcilik kültürü”. Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Malatya.

Demirel E T, Tikici M (2010). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin beyin baskınlık analizi ile değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32): 221-253.

Duran C, Büber H, Eren & Gümüştekin G (2013). Girişimcilik hislerine eğitimin katkısı: Kütahya Meslek Yüksekokulu Makine programı örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2): 33-56.

Ezentaş R, Bozyokuş H (2023). Investigation of the relationship between vocational school students' entrepreneurship tendencies and brain dominance. UMTEB – XIII. International Scientific Research Congress, 893-909. Paris.

Foster Deffenbaugh, L A (1996). Brain research and its ımplications for educational practice, Yüksek Lisans Tezi. Brigham Young University. Hawaii.

Geri, S (2013). Research on entrepreneurial characteristics of students in school of physical education and sports, Turkish Journal of Education, 2(3): 50-60

Gülpınar, M A (2005). Beyin zihin temelli öğrenme ilkeleri ve eğitimde yapılandırmacı modeller, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2): 272-306.

Hermann, N (1996). The whole brain business book. Newyork:McGraw-Hill.

Herrmann-Nehdi, A (2002). Training with the brain ın mind: The application of brain dominance technology to teaching and learning. Session Number: 509.

Kalaycı,N(2009). Yükseköğretim kurumlarında akademisyenlerin öğretim performansını değerlendirme sürecinde kullanılan yöntemler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(60): 605–636.

Korkmaz, S (2000). Girişimcilik ve üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1): 163-179.

Kurt M, Ağca V, Erdoğan S (2006). Afyonkarahisar ili girişimcilik performansının coğrafi bilgi sistemleri ile analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2): 97-114.

Minniti M, Bygrave W (2001). A dynamic model of entrepreneurial learning. Entrepreneurship Theory and Practice, 25(3): 5–16. https://doi.org/10.1177/ 104225870102500301

Mueller S L, Thomas AS (2001). Culture and entrepreneurial potential: A nine country study of locus of control and innovativeness. Journal of Business Venturing, 16(1): 51-75. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(99)00039-7

Nakip M, Varinli I, Gullu K (2006). Süpermarketlerde çalışanların ve tüketicilerin hizmet kalitesi beklentilerinin ve algılamalarının karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2): 373-386

Özbek, A (2016). Giyim üretimi ve moda tasarımı öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Humanities and Education, 2(4): 1-24.

Özden, Y (2003). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Akademi.

Ries, E (2014). Yalın Yeni Girişim. (çev. Ece Elgin). İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları

Samuel, YA, Ernest K, Awuah, JB (2013). An assessment of entrepreneurship intention among Sunyani Polytechnic Marketing Students. International Review of Management and Marketing, 1: 37-49

San, İ (2001). Beyin, devinim, tümel öğrenme, X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bildiriler Kitabı, II. Cilt, 1166-1177, Bolu.

Sylwester, R (2007). The adolescent brain: Reaching for autonomy. Newbury Park (CA): Corwin Press.

Tikici M, Aksoy A (2009). Girişimcilik ve Küçük İşletmeler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yılmaz E, Sünbül A M (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2): 195-203.

Weiss, RP ( 2000). The wave of the brain, Training & Development, 21-24.

Wortock, J M M(2002). “Brain Based Learning Principles Applied to the Teaching of Basic Cardiac Code to Associate Degree Nursing Students Using the Human Patient Simulator”. Doktora Tezi. University of Sout Florida. USA.


Submitted at: 2023-08-19 13:29:07
Accepted at: 2023-08-19 13:41:59
To Journal: Associate Professor Dr. Ersin Şahin Special Issue

Author Details:
Rıdvan,EZENTAŞ ORCID:0000-0001-8619-8334 Bursa Uludağ Üniversitesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü
Hülya,BOZYOKUŞ ORCID:0000-0002-4508-6456 Bursa Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Bilgisayar Teknolojileri bölümü

To Reference: EZENTAŞ, Rıdvan , BOZYOKUŞ, Hülya (2023), Tasarım Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri ile Beyin Baskınlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . International Journal of Humanities and Art Researches,Ağustos 2023, Issue:1, Volume:8, Pages:127-143

Viewed: 287 Downloaded: 306