INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Afiş Tasarımının Kültür Sanat Organizasyonunda Kullanımı: Fluxus Örneği

International Journal of Humanities and Art Researches Associate Professor Dr. Ersin Şahin Special Issue Pages: [115-126]
Dr.. Aynur KARAGÖL
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8263441

Abstract


As of the 20th century, when conceptual art developed, artists produced on the idea that art ideas are more important than the form of art. This new perspective, which developed with the understanding of modern art, caused the concepts to come to the fore. Conceptual art is formed by deliberately moving away from the visual presentation of the work and considering the meaning of the work to be expressed in words. By giving the artists the courage to use different materials, it caused everything in life to be transferred to art. Fluxus (flow art) was announced with a manifesto by Lithuanian/American artist George Maciunas in the USA in the early 1960s, when the most striking examples of modern art were given. They organized festivals in Asia, Europe and America, bringing together artists who produce in literature, music and plastic arts. Fluxus, meaning “flow”, draws life into art through the use of events, sounds and materials. Many important avant-garde artists have been on Fluxus, including Joseph Beuys, Dick Higgins, Alice Hutchins, Yoko Ono, Nam June Paik, Ben Vautier, Robert Watts, Benjamin Patterson, and Emmett Williams. The first Fluxus event was staged at the AG Gallery in New York in 1961, followed by European festivals in 1962. The principal centers of Fluxus activity are New York, Germany and Japan. Fluxus has played an important role in opening up definitions of what art can be. It has profoundly influenced the nature of art production since the 1960s, which saw various art forms and approaches exist and develop side by side. Fluxus, which started as a small but international network of artists and composers, has also been designated as the name of a quarterly magazine. Posters used to promote international Fluxus events from 1962 to 1977 are in the Fluxus Collection by Gilbert and Lila Silverman at the Museum of Modern Art. Fluxus and its distribution of images (via mailers, newspapers, posters, etc.) provide the necessary data to build an understanding of the network of associated artists and the performative side of art. Organizations are announced through graphic design studies. With its two-dimensional design elements, graphic design adds value to organizations with special works in promotion and publicity activities. Poster art is the oldest and most known method for promotion and announcement. As a media, poster provides mass communication. In this respect, poster design is the most prominent of the graphic promotional products. There is the issue of page layout as a basic element in poster design. While designing the layout to ensure the page layout, it is emphasized that a successful design can be made by using design principles such as balance, proportion, hierarchy, continuity, integrity and emphasis. The existence of certain rules can be thought to be successful only if these rules are followed. Design principles and page layout play a role in conveying the poster works created by editing the content to the target audience. A symmetrical or asymmetrical design may be preferred as a basic page layout with the visual and text elements of the composition. The more catchy and memorable the work, the more successful it can be considered. In poster designs and organizational studies where they are used, the most important goal is to reflect the content to the target audience with visual editing.

With descriptive quality analysis, the scope of the study was limited to typography, visual element, color usage, which is the main element of poster design, as well as preferences in page layout. The posters included in the study were determined as a sample of seven by random selection technique. While the poster designs are examined in terms of quality, the main purpose of the data analysis process is to make sense of the raw data. For this purpose, the researcher interprets the data obtained from the observations by getting to the core of the subject. The designs were examined in terms of typography, color, visual element and page layout. It is seen that typography is dominant in designs. In addition, it is thought that the use of visual elements is avoided with the use of typography in compositions. visual elements; consists of abstract shapes and indefinite figures. In typography, it is determined that it is played with serifs and no serifs, upper and lower case, letter-word-line spacing (spaces). In the page layout, apart from the use of rows, columns and grids, it is seen that spaces that can disrupt the balance are not avoided. Compositions are also shaped with symmetrical and asymmetrical preferences. It is understood that the Fluxus art organization posters were influenced by Fluxus, which we can describe as an art attitude.

Özet


Kavramsal sanatın geliştiği 20. yüzyıl itibariyle sanatçılar, sanat fikirlerinin sanatın biçiminden daha önemli olduğu düşüncesi üzerine üretim gerçekleştirmişlerdir. Modern sanat anlayışıyla gelişen bu yeni bakış açısı, kavramların öne çıkmasına sebep olmuştur. Kavramsal sanat, eserin görsel sunumundan kasıtlı bir şekilde uzaklaşılması ve eserin anlamının kelimelerle ifadesinin gerekli görülmesiyle oluşmaktadır. Sanatçılara farklı malzemeleri kullanma cesareti vererek hayatın içindeki her şeyin sanata taşınmasına sebep olmuştur. Fluxus (akış sanatı) modern sanatın en çarpıcı örneklerini verildiği 1960’ların başında Amerika’sında Litvanyalı/Amerikalı sanatçı George Maciunas tarafından bir manifesto ile duyurulmuştur. Edebiyat, müzik, plastik sanatlarda üretim yapan sanatçıları bir araya getiren Asya, Avrupa ve Amerika’da festival organizasyonları yapmışlardır. “Akış” anlamına gelen Fluxus, olayların, seslerin ve malzemelerin kullanımı sayesinde hayatı, sanatın içine çekmektedir. Joseph Beuys, Dick Higgins, Alice Hutchins, Yoko Ono, Nam June Paik, Ben Vautier, Robert Watts, Benjamin Patterson ve Emmett Williams dahil olmak üzere birçok önemli avangard sanatçı Fluxus’ta yer almıştır. İlk Fluxus etkinliği 1961'de New York'ta AG Gallery'de sahnelenir ve 1962'de Avrupa'daki festivaller izlenir. Fluxus faaliyetinin başlıca merkezleri New York, Almanya ve Japonya'dır. Fluxus, sanatın ne olabileceğine dair tanımların açılmasında önemli bir rol oynamıştır. 1960'lardan bu yana, çeşitli sanat formları ve yaklaşımlarının var olduğunu ve yan yana geliştiğini gören sanat üretiminin doğasını derinden etkilemiştir. Küçük ama uluslararası bir sanatçı ve besteci ağı sağlayan bir kulüp olarak başlayan Fluxus’ın aynı zamanda üç ayda bir çıkarılacak bir derginin ismi olarak belirlenmiştir. 1962'den 1977'ye kadar olan uluslararası Fluxus etkinliklerinin tanıtımında kullanılan afişler, Modern Sanat Müzesi'ndeki Gilbert ve Lila Silverman’ın Fluxus Koleksiyonu’nda yer almaktadır. Fluxus ve görsel dağılımı (postalar, gazeteler, posterler vb. aracılığıyla), ilişkili sanatçıların ağı ve sanatın performatif tarafı hakkında bir anlayış oluşturmak için gerekli veriyi sağlamaktadır. Organizasyonlar grafik tasarım çalışmalarıyla duyurulmuştur. İki boyutlu tasarım öğeleriyle grafik tasarım tanıtım ve duyurum faaliyetlerinde özel çalışmalar ile organizasyonlara değer katmaktadır. Afiş sanatı, tanıtım, duyuru için en eski ve bilinen yöntemdir. Bir medya olarak afiş, kitlesel iletişimi sağlamaktadır. Bu yönüyle afiş tasarımı, grafik tanıtım ürünlerinin en öne çıkanıdır. Afiş tasarımında temel bir öğe olarak sayfa düzeni konusu bulunmaktadır. Sayfa düzenini sağlamak için mizanpaj tasarımı yapılırken denge, orantı, hiyerarşi, devamlılık, bütünlük, vurgu gibi tasarım ilkelerinin kullanılmasıyla başarılı bir tasarım yapılabileceği üzerinde durulmaktadır. Belli kuralların varlığı yalnızca bu kurallara uyulduğu taktirde başarılı tasarım elde edileceği düşünülebilir. İçeriklerin düzenlenmesiyle oluşturulan afiş çalışmalarının hedef kitleye iletilmesinde tasarım ilkeleri ve sayfa düzeninin payı bulunmaktadır. Kompozisyonun görsel ve metin öğeleri ile temel bir sayfa düzeni olarak simetrik veya asimetrik bir tasarım tercih edilebilir. Çalışma, ne kadar akılda kalıcı ve hatırlanabilir ise o kadar başarılı kabul edilebilir. Afiş tasarımları, kullanıldıkları organizasyon çalışmalarında ise içeriğin görsel düzenleme ile hedef kitleye doğru yansıtılması en önemli amaçtır.

Betimsel nitelik analizi ile çalışmanın kapsamı afiş tasarımının ana unsuru olan tipografi, görsel öğe, renk kullanımının yanında sayfa düzeninde tercihler ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada yer verilen afişler örneklem olarak rastgele seçim tekniği ile yedi adet olarak belirlenmiştir. Afiş tasarımları nitelik bakımından incelenirken veri analizi sürecinin temel amacı ham veriden anlam çıkarılmaktır. Bu amaçla araştırmacı gözlemlediklerinden elde ettiği verileri konunun özüne inerek yorumlamaktadır. Tasarımlar, tipografi, renk, görsel öğe ve sayfa düzeni açısından incelenmiştir. Tasarımlarda tipografinin baskın olduğu görülmektedir. Ayrıca tipografinin kompozisyonlarda ağırlıklı olarak kullanılması ile beraber görsel öğe kullanımından kaçınıldığı düşünülmektedir. Görsel öğeler; soyut şekiller ve belirsiz figürlerden oluşmaktadır. Tipografi de ise, serifli-serifsiz, büyük-küçük, harf-kelime-satır es-pasları (boşlukları) ile oynandığı tespit edilmektedir. Sayfa düzeninde satır, sütun ızgara kullanımları dışında dengeyi bozabilen boşluktan kaçınılmadığı görülmektedir. Kompozisyonlar da simetrik ve asimetrik tercihlerle şekillendirilmiştir. Fluxus sanat organizasyon afişlerinin, bir sanat tavrı olarak niteleyebileceğimiz Fluxus’un etkisinde kaldığı anlaşılmaktadır.


Keywords:
Organization poster, poster design, Fluxus art, art poster, festival poster, visual design
Anahtar Kelimeler:
Organizasyon afişi, afiş tasarımı, Fluxus sanatı, sanat afişi, festival afişi, görsel tasarım

References


Ambrose G, Harris, P (2005). Colour. Lausanne: AVA Publishing SA.

Antmen, A (2008). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. 2.bs. İstanbul: Sel Yayıncılık.

Becer, E (2018). İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Yayınevi.

Bozkurt, N (2014). Sanat ve Estetik Kuramları. Bursa: Sentez Yayıncılık.

Britannica, ET, 07.05.2023, Erişim: https://www.britannica.com/art/Fluxus

Byrne S, Moran L, what is- conceptual art?. education and community programmes, Irish Museum of Modern Art, IMMA, ET, 07.06.2023, Erişim:: https://imma.ie/wp-content/uploads/2018/10/whatisconceptualart.pdf

Çelik H, Başer Baykal, N, Kılıç Memur H N, (2020). Nitel Veri Analizi ve Temel İlkeleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-ENAD Journal of Qualitative Research in Education-JOQRE, 8 (1): 379-406. ET, 09.06.2023, Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/957173

Daniels, D (2002). Marcel Duchamp: The Most Influential Artist of the 20th Century?. ET, 11.05.2023, Erişim: http://georgemaciunas.com/about/cv/manifesto-i/

History and Handbook of Photography (1876). Çev. Gaston Tissandier. Ed. J. Thomson. New York: Scovill. ET, 08.05.2023, Erişim: https://ia600204.us.archive.org/24/items/historyhandbooko00tissuoft/historyhandbooko00tissuoft.pdf

History of Illustration (2019). Ed. Susan Doyle, Jaleen Grove, Whitney Sherman. ABD: Bloomsbury Publishing ET, 23.04.2023, Erişim: https://www.hgb-leipzig.de/daniels/Dieter-Daniels_Marcel-Duchamp-The-Most-Influential-Artist-of-the-20th-Century_2002.pdf

Pehlivan Baskın, Z (2022). Görsel İletişim Tasarımında Tipografi Tarihi ve Temel Terimler. Görsel İletişimi Tasarlamak. İstanbul: YEM Yayınları (96-115).

Phillpot C, Hendricks J (1988). Fluxus: selections from the Gilbert and Lila Silverman Collection. ET, 07.05.2023, Erişim: https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_2141_300103273.pdf

Samara, T (2002). Making and Breaking the Grid. ABD: Rockport Publishers.

Tate Museum, ET, 22.04.2023, Erişim: https://www.tate.org.uk/art/art-

terms/f/fluxus#:~:text=Fluxus%20founder%20Maciunas%20said%20that,art%2C%20anti%2Dart%27.

Weill, A (2019). Grafik Tasarım. çev. Orçun Türkay. 6.bs. İstanbul: YKY.


Submitted at: 2023-08-19 13:22:52
Accepted at: 2023-08-19 13:42:05
To Journal: Associate Professor Dr. Ersin Şahin Special Issue

Author Details:
Aynur ,KARAGÖL ORCID:0000-0001-9247-2483 İstanbul Topkapı Üniversitesi, Grafik Tasarım, Öğretim Üyesi

To Reference: KARAGÖL , Aynur (2023), Afiş Tasarımının Kültür Sanat Organizasyonunda Kullanımı: Fluxus Örneği. International Journal of Humanities and Art Researches,Ağustos 2023, Issue:1, Volume:8, Pages:115-126

Viewed: 270 Downloaded: 246