INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Kelime Sıklığı: Anadolu Hikâyeleri Dizisi Örneği (A1-A2)

International Journal of Humanities and Art Researches Associate Professor Dr. Ersin Şahin Special Issue Pages: [67-85]
Araştırmacı. Seda ÖZTEKİN ; Doç.Dr.. Şükrü BAŞTÜRK
DOI: https://doi.org/ 10.5281/zenodo.8262428

Abstract


Man is the only creature in the universe that uses language by expressing his social communication skills with words. Due to this feature, every individual needs language. There are an average of seven thousand languages in the world, each of which is related to a language family. Although the alphabets of the words and the way they are written change in expressions, the ideas, feelings and thoughts that are wanted to be expressed can be expressed with the language they use. Every language has its own culture, values and rules. The vocabulary is the mirror of the language and the expressions used in the language also express the power of the language. Turkish is a very rich language thanks to its centuries-old history in terms of vocabulary. Millions of people in many countries in the east, west, south and north of the world speak Turkish as their mother tongue or as their mother tongue. This shows the world's interest in Turkish and this interest is increasing day by day. For this reason, teaching Turkish as a foreign language has become an important field. It is known that a systematic teaching style should be adopted at the beginning of the most important elements in language teaching. For this, scientific studies are needed.

As a result of the need for language learning, which has been going on for centuries and will continue as long as humanity exists, foreign language teaching, which has been carried to different and advanced dimensions over the years, has been put into a system towards the middle of the 1900s. In this way, the frequency studies, lecture techniques, and studies on preparing course materials that we are examining today shed light on how language teaching should be. Teaching Turkish to foreigners has continued since the day Turks started to communicate with other nations. Language teaching, with the studies prepared by scientists in the past, enabled important steps of the stairs to be climbed and allowed Turkish teaching to settle in a systematic way. Today, Turkish education is given to foreigners, taking into account the achievements of the Common European Framework of Reference for Languages (D-AOBM).

Frequency studies are important in teaching Turkish to foreigners in order to be able to teach vocabulary appropriate to the levels. Vocabulary teaching is currently carried out by Turkish teachers during the lesson. Textbooks that significantly support the lecture and storybooks suitable for levels are also important parts of vocabulary teaching. The general content of these course materials is suitable for the levels according to the conclusion reached in the direction of the academic studies, but in order for a course material to be fully prepared in accordance with the level, extensive research should be done and then taught to the students. The course materials also contribute to the reinforcement of the correct words that the target language learner should use in daily life after the lesson. Especially since the story books deal with the words and phrases in which the daily language is spoken, by telling the subject, they help the words and phrases to be better remembered and consolidated. Considering the deep-rooted history of Turkish and the power it has created by spreading over wide geographies, it is possible to say that the factors affecting the vocabulary of the above-mentioned descriptions are as follows: The social beliefs, religious beliefs, traditions, cultural elements of the people who live the language and those who keep it alive, the interaction of the society with people-groups belonging to different cultures; such as marriages with different cultural identities, commercial relations.

There are many academic studies on teaching target words according to levels in teaching Turkish as a foreign language. From these academic studies, the most frequently used target word lists in Turkish were determined for A1-A2 basic level Turkish teaching. In the course materials used in the field of teaching Turkish as a foreign language, these lists and D-AOBM gains are taken into account and Turkish as a foreign language is taught. The course materials, which are prepared by using the target words intensively in the text content, help the target audience to adapt to the daily life faster by adapting to the language. Teaching appropriate words helps the individual to prepare for the country he or she wants to live in, its culture and rules.

The aim of this study is to contribute to the language teaching systematic that has an important role in language teaching and is needed, and to examine the compatibility of the vocabulary elements in the determined story set with the vocabulary acquisitions of the Common European Framework of Reference for Languages (D-AOBM). Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the study. During the data collection phase, first of all, five books in the Anatolian Stories Series prepared by Yunus Emre Institute were obtained from the library of Bursa Uludağ University ULUTÖMER In the findings section, in order to determine the vocabulary in the story books, the stories were first transferred to the computer as a page-line index, provided that the current page numbers were fixed. In the second stage, the page-line index was converted to a word index. A frequency list was prepared by making a word frequency study for each story. The frequency list, which includes the words of the five stories created, has been added to the findings section. In the conclusion part, the frequency of use of all story books was examined and interpreted. In the study, the compatibility of the story books in the Anatolian Stories Series prepared by Yunus Emre Institute with the DAOBM vocabulary acquisitions was questioned, and in the conclusion part, the frequency indexes in different books were compared with the Anatolian Stories frequency index and comments were made. It is aimed that this study will set an example for new language teaching materials to be prepared.

Özet


Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en önemli araçtır. Dünya üzerinde farklı dil ailelerine mensup yaklaşık yedi bin dil bulunmaktadır. Bu dillerde her ne kadar alfabeler, kelimelerin yazılışı değişse de anlatılmak istenen fikir, duygu ve düşünceler değişmemekte ve bunlar dil ile ifade edilmektedir. Ayrıca her dil, mensubu olduğu milletin kendine özgü kültürünün de aktarıcısıdır. Buna bağlı olarak her dilin söz varlığı o dilin aynasıdır ve her dilde kullanılan kelimeler o dilin ifade gücünün de göstergesidir.

Son yıllarda Türkiye hem siyasi hem de ticari alanda büyük gelişme kaydeden bir devlettir. Buna bağlı olarak dünyada hem Türk kültürü hem de Türkçe merak edilmektedir. Bu nedenle bu kültürü yakından tanıyabilmek ve öğrenebilmek için insanlar; Türk dizilerini izlemekte, Türk şarkılarını dinlemektedirler. Ayrıca Türk kültürüne ilgi duyan bu insanlar Türkçe öğrenmek için dil öğreten kurum ve kuruluşlara başvurmaktadırlar. Bu durum ise dünyanın Türkçeye olan ilgisini göstermekte ve bu ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeple de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi önemli bir bilim alanı hâline gelmiştir.

Bu araştırmada Anadolu Hikâyeleri dizisi setindeki söz varlığı unsurlarının sıklığı tespit edilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Veriler, Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan Anadolu Hikâyeleri dizisindeki beş kitabın incelenmesiyle elde edilmiştir. Hikâye kitaplarındaki söz varlığı unsurlarının sıklığını belirlemek için öncelikle hikâyelerin mevcut sayfa numaraları sabit kalmak kaydıyla sıklık dizini hazırlanmıştır. Sonrasında hikâye kitaplarındaki kelimelerin sıklığı analiz edilmiş ve alanda yapılmış olan kelime sıklığı çalışmalarıyla karşılaştırılarak yorumlanmıştır.

Bu çalışmayla, Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan Anadolu Hikâyeleri dizisindeki hikâye kitaplarının söz varlığının sözcük sıklığı tespit edilip yeni materyaller hazırlayacaklara söz varlığı hususunda yardımcı olmak amaçlanmıştır.


Keywords:
Anatolian Stories, Word Index, Teaching Turkish to Foreigners.
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Hikâyeleri, Sıklık Çalışması, Yabancılara Türkçe Öğretimi

References


Açık, F (2013). Temel Türkçe (A1/A2) için söz dağarcığı tespit denemesi. Abdurrahman Güzel İçin Armağan Kitabı. Trabzon, Türkiye: Akçağ Yayınları.

Aksan, D (2002). Ana dilimizin söz denizinde. Ankara, Türkiye: Bilgi Yayınevi.

Aydın, M (2015). “Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders ve okuma kitaplarındaki öğretmen ve seviyelere göre kelime hazinesi çalışması.” Yayımlanmamış Tüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Baş, B (2010). “Söz varlığının oluşumu ve gelişiminde çocuk edebiyatının rolü.”, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, (27):137-159.

Baştürk Ş, Kılıç Z (2020). “Yedi iklim Türkçe A1 kitabı ile Sejong Hangugo Korece 1A-1B kitaplarının tema ve kelimeler açısından karşılaştırılması.” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no:33(3):802-838.

Bayraktar, N (2003). “Yabancılara Türkçe öğretiminin tarihsel gelişimi.” Dil Dergisi, no (119):58-71.

Çepni, S (2018). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon, Türkiye: Celepler Matbaacılık Basım Yayın ve Dağıtım.

D-AOBM (2020). “Diller için Avrupa ortak başvuru metni, öğrenme, öğretme ve değerlendirme.” Strazburg: Avrupa Konseyi Yayımcılık.

Dökmeci, H (2022). “Yabancılara Türkçe öğretiminde sözlü Türkçenin kelime sıklığını belirleme çalışması ve günlük hayatta kullanılan diyalogların derlenmesi.” Master's thesis, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman.

Göçen, G (2016). “Yabancılar için hazırlanan Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığı ile Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı anlatımlarındaki söz varlığı.” Yayımlanmamış Doktora Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Göçen G, Alpaslan O (2017). “Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı anlatımlarındaki sözcüklerin kullanım sıklığı.” Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no:19(3):119-136.

Göçen G, Yatmaz H (2023). “ABC Çocuklar İçin Türkçe (A2)” Çalışma Kitaplarındaki Söz Varlığı Unsurları. Journal of Sustainable Education Studies.” Özel Sayı, (Ö2):161-179.

Göz, İ (2020). Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü. Ankara, Türkiye: Türk dil Kurumu Yayınları.

Kurudayıoğlu, M & Zorpuzan, R (2019). “Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde anlamsal haritalama tekniğinin kelime öğretimi üzerine etkisi.” Ana Dili Eğitimi Dergisi, (7):4.

Mustafaoğlu, R (2018). “Yabancı dil olarak İngilizce ve Türkçe öğretimi A1 ve A2 seviyesindeki ders kitaplarının söz varlığı bakımından karşılaştırılması.” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sarıgül, K (2021). Türkçe A1 söz varlığı. Ankara, Türkiye: Gece Kitap Yayınları.

Serin, N (2017) “Yabancı dil olarak Türkçe öğretim için hazırlanmış ders kitapları ile bu kitapları kullanan öğrencilerin söz varlığının karşılaştırılması.” Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Erzurum.

Seyhan, L (2018). “Yabancılara Türkçe öğretimi için Avrupa ortak öneriler çerçevesindeki bağlamlardan hareketle Türkçenin temel söz varlığının belirlenmesi.” Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Şenyiğit, Y (2020). “Yabancılara Türkçe öğretiminde sözlü dilin kelime sıklığı ve A1-A2 seviye sözlüğü.” Yayımlanmamış Doktora Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Tunçel, H (2011). “Yabancılara Türkçe öğretiminde sözlü Türkçenin kelime sıklığını ve yaygınlığını belirleme çalışması.” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Yahşi, Ö (2020). “Yabancılara Türkçe öğretiminde temel düzey söz varlığını belirleme: Yabancılar için hazırlanan Türkçe ders kitapları ile Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı ve sözlü anlatım uygulamalarına dayalı söz varlığı.” Yayımlanmamış Doktora Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.


Submitted at: 2023-08-19 11:52:33
Accepted at: 2023-08-19 13:42:30
To Journal: Associate Professor Dr. Ersin Şahin Special Issue

Author Details:
Seda ,ÖZTEKİN ORCID:0000-0001-6649-0178 Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTÖMER), Öğretmen
Şükrü ,BAŞTÜRK ORCID:0000-0002-8319-9507 Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Öğretim Üyesi

To Reference: ÖZTEKİN, Seda , BAŞTÜRK, Şükrü (2023), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Kelime Sıklığı: Anadolu Hikâyeleri Dizisi Örneği (A1-A2). International Journal of Humanities and Art Researches,Ağustos 2023, Issue:1, Volume:8, Pages:67-85

Viewed: 413 Downloaded: 427