INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Üniversite Öğrencilerinin Okuldan Memnuniyet Düzeyleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki: Fen Bilgisi Öğretmenliği Örneği

International Journal of Humanities and Art Researches Associate Professor Dr. Ersin Şahin Special Issue Pages: [57-66]
Araştırmacı. Yüsra ÇAVDAR ; Doç.Dr.. Sevgül ÇALIŞ
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8260667

Abstract


In order to meet the demand for higher education in our country, an environment of competition between universities has emerged as a result of the increase in the number of private and state universities in recent years. In this competitive environment, universities come to the fore with the opportunities they offer to students as well as quality education in order to be preferred by students. With the increase in the need for qualified, trained students in the global world, it is seen that the investment made in universities, the quality of education and the interest in satisfaction studies also increase. Since the graduates of universities that accept students with higher scores in the university exam and are thought to provide quality education services are considered more qualified, such universities can provide easier employment opportunities. For this reason, students are expected to prefer universities that are thought to provide quality education more. There are many factors that determine the university preferences of students. Among these, there are factors such as the academic success of the university, its campus, student life, job opportunities of graduates, and opportunities within the departments. In this context, it is assumed that students will choose a university that suits their career goals and personal preferences (Egelioğlu and et al., 2011:15). Student satisfaction is accepted as an important data in terms of the quality of undergraduate education given by universities (Uygur and Yelken 2017:2). Because satisfaction that students receive from education is considered as an indicator of the quality of the educational institution. For this reason, most universities pay attention to regularly conducting satisfaction surveys to evaluate their efforts in quality improvement processes and to improve their service quality. For universities that care about quality in education, it is important how students are evaluated. Student assessments are not the only source of information in determining the quality of education, but they provide useful information. Although there are many studies on the concepts of student satisfaction and academic success (Altaş, 2021; Alver, 2005; Şahin et al., 2011; Naralan and Kaleli, 2012; Burgaz and Ekinci, 2007; Jafarova and Demirtaş, 2020) there are few studies examining the relationship between these two concepts both in our country and in the world literature (Egelioğlu et al., 2011; Koç and Arkan, 2021; Edraki et al., 2011; Samdal et al., 1999). For this reason, in this study, it was desired to investigate the relationship between prospective science teachers' levels of satisfaction with school and their academic achievements. For this reason, it was desired to seek answers to some research questions. These are: 1) Is there a significant relationship between pre-service science teachers' level of satisfaction with school and their academic achievement? 2) How academically successful are the pre-service science teachers? 3) What is the level of satisfaction of pre-service science teachers from school?

Relational survey model, one of the quantitative research methods, was used in the research. In the relational screening model, it is tried to determine whether the variables change depending on each other and if there is a change, how it happens (Karasar, 2012:79). The universe of this study consists of students studying Science Education at Bursa Uludağ University. The participants of the study consisted of 105 teacher candidates studying at Bursa Uludağ University Faculty of Education Science Teaching Department in the 2021-2022 academic year. The "A Student Satisfaction Scale" which was developed by Tatar (2017:218) was used as a data collection tool to determine the satisfaction levels of prospective science teachers at school. The scale consists of 7 parts: the physical conditions of the university, the infrastructure of the university, the library facilities of the university, the courses and course contents, the characteristics of the academic staff teaching the course, the characteristics of the university staff other than the academic staff teaching the course, and the student profile. There are a total of 100 items in 7 sections of the scale. In answering each item; Likert type 5-point measurement option was used as “1-Not at all satisfied, 2-Not satisfied, 3-No idea, 4-Somewhat satisfied, 5-Very satisfied”. The reliability coefficient of the scale was found to be 0.97 by Tatar et al. However, in this study, the reliability coefficient of the scale was found to be 0.96. The academic achievement scores of the science teacher candidates were obtained from the student information system as of the 2021-2022 fall semester, after all the grades of the previous semester were entered. In the study, the data were evaluated according to the SPSS 28.0 package program. Students' academic achievement and satisfaction were interpreted with descriptive statistics. In the study, quantitative data collected with the help of the satisfaction scale and academic achievement scores were subjected to normality tests. Kolmogrov - Smirnov test applied data were found to be in accordance with normal distribution (Satisfaction: p=0.2, p>0.05; GPA: p=0.102, p>0.05). Pearson correlation analysis was applied to determine the relationship between the two. In this study, which was conducted to examine the relationship between the academic achievement scores of science teacher candidates and their satisfaction with school, no statistically significant relationship was found between students' school satisfaction and academic achievement scores.

In order to increase the level of satisfaction in the quality of education, training and the management style of the college to maintain its continuity; meetings should be held with the students, academic and administrative staff of all classes, where student complaints about the school's purpose, philosophy, mission, vision, the introduction of the instructors, orientation and cohesion, opinions about the curriculum and management style are heard and their expectations are determined, and scientific and social activities that will increase cooperation should be organized.

Özet


Son yıllarda devlet üniversitelerinin yanı sıra özellikle vakıf ve özel üniversitelerin sayısındaki artış sonucu üniversiteler arası rekabet ortamı doğmuştur. Bu rekabet ortamında üniversiteler öğrenciler tarafından tercih edilebilmek için kaliteli eğitimin yanı sıra, öğrencilere sundukları olanaklar ile de gündeme gelmektedir. Global dünyada nitelikli, yetişmiş öğrencilere olan ihtiyacın artması ile üniversitelere yapılan yatırımın, eğitim kalitesinin ve memnuniyet çalışmalarına olan ilginin de arttığı görülmektedir. Üniversite sınavında daha yüksek puanla öğrenci kabulü yapan ve kaliteli eğitim hizmeti verdiği düşünülen üniversitelerin mezunları, daha nitelikli kabul edildikleri için bu tür üniversitelerden mezun olan gençler bu daha kolay istihdam olanağı sağlayabilmektedir. Bu sebeple öğrencilerin kaliteli eğitim verdiği düşünülen üniversiteleri daha fazla tercih edecekleri aşikardır. Eğitimde kaliteye önem veren üniversiteler için öğrenciler tarafından nasıl değerlendirildikleri önemlidir. Öğrencilerin değerlendirmeleri eğitimin kalitelisini tespit etmede tek bilgi kaynağı olmamakla birlikte yararlı bilgiler sağlar. Bu araştırma; Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinde öğrenim görmekte olan 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin okuldan memnuniyet düzeyleri ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 2021-2022 güz yarıyılında öğrenim gören, araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve formları eksiksiz dolduran 2.sınıf öğrencilerinden 48 kişi, 3.sınıf öğrencilerinden 36 kişi ve 4.sınıf öğrencilerinden 21 kişi olmak üzere toplam 105 fen bilgisi öğretmen adayları oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak ‘‘A Öğrenci Memnuniyet Ölçeği’’ kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 28.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin akademik başarıları ve memnuniyet durumları betimsel istatistiklerle yorumlanmıştır. Yapılan istatistiki analizlere göre Fen Bilgisi öğretmen adaylarının okuldan memnuniyet düzeyleri ile akademik başarıları arasında istatiksel olarak anlamlı anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.


Keywords:
Academic success, student satisfaction, pre-service science teacher
Anahtar Kelimeler:
Akademik başarı, öğrenci memnuniyeti, fen bilgisi öğretmen adayı

References


Altaş, D (2006). Üniversite Öğrencileri Memnuniyet Araştırması. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1): 439-458.

Altun M, Bozkurt I (2020). İstatik ve istatistiksel yorumlama teknikleri. Alfa Aktüel Yayınları, Bursa

Alver, B (2005). Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerileri ve akademik başarılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21(21): 75-88.

Archibald, S (2006). Narrowing in on educational resources that do affect student achievement. Peabody Journal of Education, 81(4): 23-42.

Bacıoğlu S D, Vural L (2018). Öğretmen Adaylarının Akademik Hizmetlere İlişkin Görüşleri Ve Memnuniyet Düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (47): 158-178. https://doi.org/10.21764/maeuefd.364465

Bahçetepe Ü, Giorgetti F M (2015). Akademik başarı ile okul iklimi arasındaki ilişki. Istanbul Journal of Innovation in Education, 1(3): 83-101.

Biber, A Ç (2013). Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı Hakkındaki Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması: Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3): 1253-1270.

Boran M, Yelken T Y (2020). Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesindeki Hizmet Kalitesine Yönelik Memnuniyet Düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: 1-19. https://doi.org 10.9779/pauefd.518787.

Burgaz B, Ekinci C E (2007). Öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi’nce sunulan hizmetlere ilişkin beklenti ve memnuniyet düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1): 71-89.

Bursal, M (2019). SPSS ile Temel Veri Analizleri. Anı Yayıncılık, Ankara.

Celep, C (2007). Okullarda bilgi yönetim kültürü geliştirmede okul yöneticilerinin rolü. Eğitime Bakış, 3(8): 15-22.

Creswell, J W (2017). Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. (S. B. Demir Çev.). Ankara: Eğiten Kitap.

Dincer M A, Uysal G (2010). The determinants of student achievement in Turkey. International Journal of Educational Development, 30(6): 592-598.

Dolmans D H J M, Wolfhagen, H A P, Scherpbier A J J A (2003). From Quality Assurance To Total Quality Management: How Can Quality Assurance Result in Continuous Improvement in Health Professions Education? Education for Health, 16(2): 210-217.

Edraki M, Rambod M, Abdoli R (2011). The Relationship between Nursing Students' educational Satisfaction and their academic success. Iranian journal of medical education, 11(1): 1-8.

Egelioğlu N, Arslan S, Bakan G (2011). Hemşirelik öğrencilerinin memnuniyet durumlarinin akademik başarilari üzerine etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 13(1): 14-24.

Engin-Demir, C (2009). Factors influencing the academic achievement of the Turkish urban poor. International Journal of Educational Development, 29: 17-29.

Erdoğan M, Uşak M (2005). Fen bilgisi öğretmen adayları memnuniyet ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2): 35-54.

Erdoğdu, Y (2007). Ana-Baba Tutumları ve Öğretmen Davranışları ile Öğrencilerin Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 14: 33-46

Glewwe P W, Hanushek E A, Humpage S D, Ravina R. (2011). School resources and educational outcomes in developing countries: A review of the literature from 1990 to 2010 (No. w17554). National Bureau of Economic Research.

Güler B K , Hamdi E M E Ç (2006). Yaşam memnuniyeti ve akademik başarida iyimserlik etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2): 129-149.

Jafarova M, Demirtaş Z (2020). Eğitim fakültelerinde öğrenci memnuniyeti (Sakarya Üniversitesi örneği). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2): 175-193.

Kantek F, Kazancı G (2012). An analysis of the satisfaction levels of nursing and midwifery students in a health college in Turkey. Contemporary Nurse, 42(1): 36-44.

Karakaya A, Kılıç İ, Uçar M (2016). Üniversite öğrencilerinin öğretim kalitesi algısı üzerine bir araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2): 40-55.

Karasar, N (2012re). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları

Koç K, Arkan B (2022). Examining the Correlation between the School Satisfaction Levels and Academic Achievement Scores of Faculty of Health Sciences Students. Kocaeli Medical Journal, 11(1): 84-92. DOI:10.5505/ktd.2022.73554

Naralan A, Kaleli S S (2012). Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteden Beklentileri Ve Bölüm Memnuniyeti Araştırması: Atatürk Üniversitesi Örneği. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1): 1-11.

Parlar, H (2012). Bilgi toplumu, değişim ve yeni eğitim paradigması. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4): 193-209.

Samdal O, Wold B, Bronis M (1999). Relationship between students' perceptions of school environment, their satisfaction with school and perceived academic achievement: An international study. School effectiveness and school Improvement, 10(3): 296-320.

Stewart, E B (2008). School structural characteristics, student effort, peer associations, and parental involvement the influence of school-and individual-level factors on academic Achievement. Education and Urban Society, 40(2): 179-204.

Sümen Ö Ö, Çağlayan K T (2013). Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesinden Memnuniyet Düzeyleri Ve Hayal Ettikleri Eğitim Ortamı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2): 249-272.

Şahin, A E (2009). Eğitim Fakültesinde Hizmet Kalitesinin Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet ölçeği (EF-ÖMÖ) ile Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(37): 106-122.

Şahin İ, Zoraloğlu Y R, Fırat N Ş (2011). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları, Eğitsel Hedefleri Üniversite Öğreniminden Beklentileri Ve Memnuniyet Durumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 3(3): 429-452.

Tatar A, Çavuşoğlu F, Özüdoğru M T, Uyğur G, Toklu N, Haşlak F D, Namlı M, Uysal A R, Güler A K, Özdemir F H (2017). Üniversite öğrencileri için A Öğrenci Memnuniyet Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(56): 214-230. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12835

Umbach P D, Porter S R (2002). How do academic departments impact student satisfaction? Understanding The Contextual Effects Of Departments. Research İn Higher Education, 43: 209-234.

Uygur M, Yelken T Y (2017). Sınıf öğretmenliği adaylarının memnuniyet düzeyleri ve gelecek beklentisi algılarının incelenmesi: Mersin Üniversitesi örneği. Yükseköğretim Dergisi, 7(1): 1-9.

Yüksel, S (2002). Yükseköğretimde eğitim-öğretim faaliyetleri ve örtük program. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1): 361-370.


Submitted at: 2023-08-18 22:18:29
Accepted at: 2023-08-19 13:42:36
To Journal: Associate Professor Dr. Ersin Şahin Special Issue

Author Details:
Yüsra ,ÇAVDAR ORCID:0009-0002-0322-0984 Kuruma Bağlı değil
Sevgül ,ÇALIŞ ORCID:0000-0002-5195-3210 Bursa Uludağ Üniversitesi- Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

To Reference: ÇAVDAR, Yüsra , ÇALIŞ, Sevgül (2023), Üniversite Öğrencilerinin Okuldan Memnuniyet Düzeyleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki: Fen Bilgisi Öğretmenliği Örneği. International Journal of Humanities and Art Researches,Ağustos 2023, Issue:1, Volume:8, Pages:57-66

Viewed: 318 Downloaded: 209