INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Ve Resim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Uygulamalı Derslerin Etkililiği Üzerine Görüşleri

International Journal of Humanities and Art Researches Associate Professor Dr. Ersin Şahin Special Issue Pages: [39-56]
Araştırmacı. Melike YILMAZ ÇAL ; Prof.Dr.. Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8256992

Abstract


For Fine Arts High Schools, where there are intensively applied courses and theoretical courses are supported by applied courses, the distance education period brings more disadvantage than advantage to teachers and students in terms of the effectiveness of applied courses. In the research, qualitative research was applied to determine the opinions of Fine Arts High School Painting and Music Teachers on the effectiveness of applied courses in the distance education process. In line with the findings obtained from the interviews with the Fine Arts High School Painting and Music Department teachers; It has been determined that the applied lessons held online during the pandemic period are not as efficient as face-to-face education, and distance education platforms are not sufficient for applied music and painting lessons, especially the connection and technical problems experienced during the lessons, and this situation negatively affects the education process. Common problems according to participant comments; It was categorized as “Absence”, “Assessment”, “Connection Problems” “Internet Quota Problem”, “Lack of Motivation” and “Parent Indifference”. It has been concluded that distance education should not be preferred for applied courses except in compulsory cases, a special application should be developed to be able to do it, and they want to continue the training of applied courses face-to-face in the post-pandemic period.

In this study, the phenomenology design, which is a method that focuses on understanding lived experiences, was used. Semi-structured interview technique was applied, and the obtained data were analyzed by content analysis. The study group of this research consists of 7 painting and 14 music teachers working at Bursa Zeki Müren Anatolian Fine Arts High School during the 2020-2021 Fall Semester distance education period. The main purpose of Zeki Müren Fine Arts Anatolian High School is to enable students to receive education in the fields of music or painting in line with their interests and abilities; to prepare for higher education programs that require special abilities; foreign language learning; to grow up as creative and productive people who can make interpretations and applications in line with their abilities; to enable them to recognize national and international works of art.

As a result of the research, the general opinion of the participating teachers; Unless a special application or program is designed, applied courses should be conducted face-to-face in line with the necessary precautions. While seeing is important for Art Teachers, hearing is at the forefront for Music teachers. According to the opinion of all Fine Arts High School teachers; Web programs and software used in distance education could not provide sufficient technological support. Problems originating from the software and the internet negatively affect the efficiency and teaching of the course, especially in the application-oriented departments and courses. It was stated by the teachers that different software suitable for their fields should be developed for application-based departments and courses.

For Music Teachers, the most important problem on the basis of the branch is the "Synchronization Problem", while the "Sound Quality" problem comes right after it. These problems are followed by "Connection Quality", "Challenges in Group Work" and "Failure to Meet Technical Requirements".

While the most important branch problem for Art Teachers is “Instant Feedback Difficulty”, “Visual Expression Difficulty” comes second. The fact that it is not possible to see all the details of the work done from the camera in the field of painting and that the error cannot be intervened immediately reduces the efficiency of online courses. The difficulties experienced in the expression of the event to be told or the mistake that is intended to be shown are also one of the leading problems experienced in this process for teachers.

Unfortunately, the distance education decision taken during this difficult process did not lead to a very positive process and results in Fine Arts High Schools where applied courses are dominant. Participants emphasize that practical lessons should be done face-to-face, and if this is not possible with full capacity, the classes should be diluted with the hybrid model and face-to-face education should be continued. In the event that face-to-face education is not possible, it is stated that applied courses should be taught with software and platforms specially prepared for the fields, but only in this way, the efficiency of the courses can be obtained.

Özet


Zorunlu eğitim kapsamındaki kademelerde, eğitim kurumlarının çeşitli sebeplerden dolayı açılamadığı bölgelerde, bireylerin fiziken eğitim kurumlarına ulaşamayacağı zamanlarda uzaktan eğitim modeli bireylerin eğitim olanaklarından eşit imkanlardan faydalanmalarını sağlayacak en kolay ve pratik olan modeldir. Ancak teorik derslerin uygulamalı derslerle desteklendiği Güzel Sanatlar Liseleri için, uzaktan eğitim dönemi uygulamalı derslerin etkililiği açısından öğretmenlere ve öğrencilere avantajdan çok dezavantaj getirmiştir. Araştırmada Güzel Sanatlar Lisesi Resim ve Müzik Öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde uygulamalı derslerin etkililiği üzerine görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmış, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmış, elde edilen veriler ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Bursa İli Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde görev yapan 7 resim ve 14 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Güzel Sanatlar Lisesi Resim ve Müzik bölümü öğretmenleri ile yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular doğrultusunda; online olarak yapılan uygulamalı derslerin yüz yüze eğitim kadar verimli geçmediği, dersler sırasında yaşanan bağlantı ve teknik sorunlar olmak üzere, uzaktan eğitim platformlarının uygulamalı müzik ve resim dersleri için yeterli olmadığı ve bu durumun eğitim sürecini olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcı öğretmenlerin genel görüşü; özel bir uygulama veya program tasarlanmadığı sürece uygulamalı dersler gerekli tedbirler doğrultusunda yüz yüze yapılmalı yönünde belirlenmiştir. Resim öğretmenleri için görmek önemli iken Müzik öğretmenleri için işitme ön plandadır. Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin tamamının görüşüne göre; uzaktan eğitimde kullanılan web programları ve yazılımlar yeterli teknolojik desteği sağlayamamıştır. Katılımcı yorumlarına göre ortak sorunlar; “Devamsızlık”, “Değerlendirme”, “Bağlantı Sorunları” “İnternet Kota Sorunu”, “Motivasyon Eksikliği” ve “Veli İlgisizliği” olarak kategorilenmiştir. Uygulamalı dersler için uzaktan eğitimin zorunlu haller dışında tercih edilmemesi gerektiği, yapılabilmesi için ise özel bir uygulamanın geliştirilmesi gerektiği sonuçlarına varılmıştır.


Keywords:
Fine Arts High School, Music Teacher, Art Teacher, Applied Lessons, Distance Education
Anahtar Kelimeler:
Güzel Sanatlar Lisesi, Müzik Öğretmeni, Resim Öğretmeni, Uygulamalı Dersler, Uzaktan Eğitim

References


Ağır, F (2007). “Özel Okullarda Ve Devlet Okullarında Çalışan İlköğretim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutumlarının Belirlenmesi.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Balıkesir.

Akgül, A (2021). Sanat Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarında Çalışan Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3): 415-432.

Altun, E (2020). “Eğitmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Pedagojik Yeterliliklerinin Uzaktan Eğitim Ders Videoları Aracılığıyla İncelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Samsun.

Anderson, J (2020). Brave New World The coronavirus pandemic is reshaping education. Erişim adresi: https://qz.com/1826369/how-coronavirus-is-changing-education/

Birişçi, S (2013). Video Konferans Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Öğrenci Tutumları ve Görüşleri, Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 2(1): 24-40.

Can, E (2020). Coronavirüs (Covid-19) Pandemisi Ve Pedagojik Yansımaları: Türkiye’de Açık Ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi,6(2): 11-53.

Çakın M, Külekçi Akyavuz E (2020). Covid-19 Süreci Ve Eğitime Yansıması: Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi . International Journal of Social Sciences and Education Research. 6 (2): 165-186.

Çelik Eren D, Korkmaz M, Öz Yıldırım Ö, Aydın Avcı İ (2021). Covıd-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutum ve Memnuniyet Düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(2): 246-254

Çelik, Z (2020). Pandemi Sonrası Dünyada Ve Türkiye’de Eğitim, Erişim adresi: https://www.perspektif.online/pandemi-sonrasi-dunyada-ve-turkiyede-egitim/

Çok, C (2021). Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime İlişkin Öz-Yeterlik Algısı ve Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimde Karşılaştıkları Engeller. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Van.

Dhawan, S (2020). Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis. Journal of Educational Technology Systems, 49(1): 5–22.

Dinç, ND (2021). Student Views On The Conduct Of Art Studio Classes İn Distance Education During The Covid-19 Pandemic Period. Journal of History School, (51): 1269-1295.

Durak G, Çankaya S, Şahin MA, Göktaş ÖB, Öztuzcu Ö (2021). Ethics in Distance Education during the Pandemic: Undergraduate Students; Views about Ethics. Asian Journal Of Distance Education, 16(2): 85-97

Erim, G (2021). Görsel Sanatlar Eğitiminin Uzaktan Uygulamalı Dersleri, İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi. 7(2): 178-189.

Gürer M D, Tekinarslan E, Yavuzalp N (2016). Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri. Turkish Online Journal ofmQualitative Inquiry, 7(1): 47-78,

Hiçyılmaz, Y (2020). Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Görsel Sanatlar Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Tarih Okulu Dergisi, 14(50): 697-711.

İmamoğlu HV, İmamoğlu F (2020). Coronavirüs Salgını ve Uzaktan Eğitim Süreci Hakkında Öğretmen Görüşleri: Şehit Bülent Yalçın Spor Lisesi Ve Şehit Ertan Yılmaz Güzel Sanatlar Lisesi (Sinop) Örneği. Journal of Humanities and Tourism Research, 10(4): 742-761.

Kahraman, ME (2020). COVID-19 Salgınının Uygulamalı Derslere Etkisi ve Bu Derslerin Uzaktan Eğitimle Yürütülmesi: Temel Tasarım Dersi Örneği. Medeniyet Sanat – İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 6 (1): 44-56.

Kayalıoğlu, S (2021). Uzaktan Eğitimle Yürütülen Atölye Derslerinin Görsel Sanatlar Dersi Öğretmeni Adaylarının Perspektifinden Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3): 1475-1521.

Kılınç, M (2015). “Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma (İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı Örneği.” Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Malatya.

Lichman, M (2011). Understanding and Evaluating Qualitative Education Research. London: Sage Publication, Ltd.

Marek MW, Chew CS, Wu WV (2021). Teacher Experiences in Converting Classes to Distance Learning in the COVID-19 Pandemic. International Journal of Distance Education Technologies, 19(1)

Markova T, Glazkova I, Zaborova E (2017). Quality Issues of Online Distance Learning, 7th International Conference on Intercultural Education “Education, Health and ICT for a Transcultural World”, EDUHEM 2016, 15-17 June 2016, Almeria, Spain, Procedia - Social and Behavioral Sciences 237: 685 – 691.

Mollaoğlu, S (2021). Bir Üniversitenin Resim-İş Eğitimi Öğrencilerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Sürdürülen Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (42):431-443.

Moore M G, Kearsley G (2011). Distance Education: A Systems View of Online Learning. Belmont, CA: Cengage Learning

Özer, B (2020). Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bölümlerinde Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Asos Yayınevi 1.Baskı

Perry D, Steck A (2019). Changes in Faculty Perceptions about Online Instruction: Comparison of Faculty Groups from 2002 and 2016, Journal of Educators Online, 16(2)

Sağer T, Eden A, Şallıel O (2014). Müzik Eğitiminde Uzaktan Eğitim ve Orkestra Uygulamaları. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 4(9): 69-79.

Soylu, D (2022). “Oyunlaştırmayla Zenginleştirilmiş Bilgi Okuryazarlığı Hibrit Eğitiminin Öğrenci Başarısına Etkisi”. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı. Ankara.

Şekerci Y, Mutlu Danacı H, Kaynakcı Elinç Z (2021). Uzaktan Eğitimin Uygulamalı Derslerde Sürdürülebilirliği: Mimarlık Bölümleri Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(1): 54-68.

Taşkesen S, Bakırhan A (2021). Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Görsel Sanatlar Dersine İlişkin Görüşleri. Ulakbilge, (65): 1249–1259.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB), (2022). Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Programı, Erişim adresi:

https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_01/19094445_OrtaoYretim-hdc- 2022-2023.pdf

Tuncer, Z (2021). “Uzaktan Eğitimle Uygulamalı Ders Alan Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüş Ve Tutumlarının Belirlenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Umuzdaş S, Baş A H (2020). Konservatuvar Öğrencilerinin Covıd-19 Salgını Sürecindeki Uzaktan Eğitim ile İlgili Algılarının ve Deneyimlerinin Araştırılması. Yegah Musiki Dergisi, 3(2): 204-220.

UNESCO (2020). The SDG‐Education 2030 Steering Committee Recommendations for COVID- 19 Education Response,2 April 2020,https://www.sdg4education2030.org/sdg- education-2030-steering-committee-urges-protection-education-now-and-post-crisis

Ünlüer A A, Cemelelioğlu N, Yıldırım Y, Öçal B, Eden A (2021). Pandemi Koşullarında Türkiye Genelindeki Üniversitelerin Sanat, Tasarım ve Mimarlık Bölümlerindeki Uygulamalı Dersler İçin Çevrimiçi Eğitimde Yaşanan Problemler ve Gereksinimlere Yönelik İhtiyaç Analizi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (10): 87-104

Yıldırım A, Şimşek H (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, EO (2021). Uygulamalı Fotoğrafçılık Derslerinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Yürütülmesine İlişkin Bir Değerlendirme. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches, 18(42): 5673-5698.

Yılmaz, M (2021). “Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği Programlarına Güzel Sanatlar Lisesinden Gelen Öğrencilerin Motivasyon Durumlarının İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.


Submitted at: 2023-08-18 22:02:30
Accepted at: 2023-08-19 13:42:44
To Journal: Associate Professor Dr. Ersin Şahin Special Issue

Author Details:
Melike ,YILMAZ ÇAL ORCID:0000-0002-5704-1079 Ankara Velit Bekdaş Anadolu Lisesi, Resim-iş Öğretmeni
Rüyam ,KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU ORCID:0000-0003-3540-2117 Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı,

To Reference: YILMAZ ÇAL, Melike , KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Rüyam (2023), Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Ve Resim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Uygulamalı Derslerin Etkililiği Üzerine Görüşleri . International Journal of Humanities and Art Researches,Ağustos 2023, Issue:1, Volume:8, Pages:39-56

Viewed: 82 Downloaded: 37