INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

English Examining Turkish Teacher Candidates’ Alphabet and Spelling Knowledge

International Journal of Humanities and Art Researches Aralık 2022 Pages: [349]
Dr.Öğr.Üyesi. Huzeyfe BİLGE
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7394230

Abstract


The aim of this study, which was carried out in the document analysis, was to examine the alphabet- and spelling knowledge of Turkish teacher candidates. For this purpose, the alphabet and spelling knowledge of a total of 98 3rd- and 4th-grade students studying at Kafkas University and whether this knowledge differs according to the variables were examined. 37 (37.8%) of the students participating in the study were male and 61 (52.2%) were female. Participants were asked to write the alphabet in order to examine their knowledge of the alphabet, and the answers were received in written form. Eight words with different syllable structures were given as separate words for spelling information. Participants were asked to divide each word into syllables. Responses were received in writing. According to the findings of the study, only 29 (29.6%) of the students were able to do both the alphabet and spelling correctly and completely. 69 students (70.4%) had some kind of mistake or deficiency in the alphabet and/or spelling. While 21 pre-service teachers could not make it completely and/or correctly in the alphabet, this number was found to be 64 in spelling. Alphabet and spelling knowledge of teacher candidates did not differ significantly according to gender and grade level.

Özet


Doküman incelemesi olarak yürütülen bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmenliği adaylarının alfabe ve heceleme bilgilerinin incelenmesidir. Bu amaçla, Kafkas Üniversitesi’nde okuyan toplam 98 3. ve 4. sınıf öğrencisinin alfabe ve heceleme bilgileri ve bu bilgilerin değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin 37’si (%37,8) erkek 61’i (%52,2) kadındır. Katılımcıların alfabe bilgilerinin incelenmesi için alfabeyi sırasına uygun bir biçimde yazmaları istenmiş, cevaplar yazılı olarak alınmıştır. Heceleme bilgileri için de ayrı kelimeler hâlinde ve farklı hece yapılarına sahip sekiz kelime verilmiştir. Katılımcılardan her bir kelimeyi hecelere ayırmaları istenmiştir. Cevaplar yazılı olarak alınmıştır. Çalışmanın bulgularına göre öğrencilerin sadece 29’u (%29,6) hem alfabeyi hem de hecelemeyi doğru ve eksiksiz bir şekilde yapabilmiştir. 69 öğrenci (%70,4) alfabede ve/veya hecelemede hata veya eksiğe sahiptir. Alfabede 21 öğretmen adayı tam ve/veya doğru yanıt veremezken hecelemede bu sayı 64 olarak bulunmuştur. Öğretmen adaylarının alfabe ve heceleme bilgileri cinsiyet ve sınıf seviyesine göre anlamlı farklılık göstermemiştir.


Keywords:
Turkish education, teacher candidates, alphabet, spelling, professionalization
Anahtar Kelimeler:
Türkçe eğitimi, öğretmen adayları, alfabe, heceleme, profesyonelleşme

References


Akbaba, R. S. (2017). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Ve Okumaya Yönelik Tutumları. Turkish Studies, 12(18): 35–52. doi.org/10.7827/TurkishStudies.12215

Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S., ve Çetinkaya, Ç. (2013). Anlamaya Yönelik Nasıl Sorular Soruyoruz?. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1): 41–56.

Altınkurt, Y., ve Yılmaz, K. (2014). Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği İle İş Doyumları Arasındaki İlişki. Sakarya University Journal of Education, 4(2): 57–71.

Arı, E., ve Demir, M. K. (2013). İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1): 116–128. doi.org/10.16916/aded.16025

Ateş, S. (2011). İlköğretim Beşinci Sınıf Türkçe Dersi Öğrenme-Öğretme Sürecinin Anlama Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Aydın Yılmaz, Z. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığı. İlköğretim Online, 5(1): 1–6.

Bağcı, H. (2007). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatıma Ve Yazılı Anlatım Derslerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 12(21): 29–61.

Bakioğlu, A. (1998). Lider Öğretmen. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(10): 11–19.

Balcı, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: PegemA.

Bayhan, G. (2011). Öğretmenlerin Profesyonelliğinin İncelenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Benzer, A. (2019). Türkçe Ders Kitaplarının PISA Okuma Yeterlik Düzeyleri İle İmtihanı. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 7(2). 96–109. doi.org/10.35233/oyea.659740

Bilge, H. (2015). Ortaokul öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılması. Erzincan: Erzincan Üniversitesi.

Bozkurt, B. Ü. (2016). Türkiye'de Okuma Eğitiminin Karnesi: PISA Ölçeğinden Çıkarımlar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4). 1673–1686.

Bozkurt, B. Ü., Uzun, G. L., ve Lee, Y. (2015). Korece ve Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Sonu Sorularının Karşılaştırılması: PISA 2009 sonuçlarına dönük bir tartışma. International Journal of Language Academy, 3(4): 295–313. doi.org/10.18033/ijla.327

Çamurcu, D. (2010). Yüksek Öğrenimine Yeni Başlayan Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin İncelenmesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 29: 503–518.

Can, A. (2017). Quantitative Data Analysis İn The Scientific Research Using SPSS. Ankara: Pegema.

Cerit, Y. (2012). Okulun Bürokratik Yapısı İle Sınıf Öğretmenlerinin Profesyonel Davranışları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(4): 497–521.

Çetinkaya Edizer, Z. (2015). Türkçe Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumları İle Üst Bilişsel Okuma Stratejilerini Kullanım Düzeyleri Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2): 645–658.

Çetinkaya, Z. (2009). Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. İlköğretim Online, 8(2): 298–305.

Crouse, W. F. (2003). Reflecting On Teacher Professionalism: A Student Perspective. Kappa Delta Pi Record, 40(1): 17–21. doi.org/10.1080/00228958.2003.10516408

Cüceloğlu, D. (2019). Öğretmenim Bir Bakar Mısın?: Öğretmenin Gücü Üzerine. İstanbul: Final Kültür Sanat Yayınları.

Esen, Y. D. (2019). Öğretmenlerin Ölçme Ve Değerlendirme Alanına İlişkin Yeterlilik Algılarının Ölçeklenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Eyüp, B. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Hazırladığı Soruların Yeniden Yapılandırılan Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3): 965–982.

Eyüp, B., Stebler, M. Z., ve Uzuner Yurt, S. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanmadaki Eğilimleri. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(1): 22–30.

Heckendorn, R. (2006). Building On The Three Rs Of Professionalism. Kappa Delta Pi Record, 42(4): 152–153. doi.org/10.1080/00228958.2006.10518018

İnceçam, B., Demir, E., ve Demir, E. (2018). Ortaokul Öğretmenlerinin Sınıf İçi Ölçme Ve Değerlendirmelerde Yazılı Yoklamalarda Kullandıkları Açık Uçlu Maddeleri Hazırlama Yeterlikleri. İlköğretim Online, 17(4): 1912–1927. doi.org/10.17051/ilkonline.2019.506900

Kanık Uysal, P., Akın Arıkan, Ç., Acar Erdol, T., Bayrak Özmutlu, E., ve Akyol, H. (2022). Türkçe Dersi Sınav Sorularının Özgünlük, Madde Türü, Madde Yazma Ölçütleri Ve Bilişsel Düzey Açısından İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 47(210): 259–280. doi.org/10.15390/EB.2022.10896

Karatay, H., ve Dilekçi, A. (2019). Türkçe Öğretmenlerinin Dil Becerilerini Ölçme Ve Değerlendirme Yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi, 48(1): 685–716.

Kuş, Z., ve Türkyılmaz, M. (2010). Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Durumları: İlgi, Alışkanlık Ve Okuma Stratejilerini Kullanım Düzeyleri. Türk Kütüphaneciliği, 1: 11–32.

Mavi, H. F., ve Çetin, B. (2009). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Kitap Okumaya İlişkin Görüş Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1): 1–11.

Özbay, M., Bağcı, H., ve Uyar, Y. (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15): 117–136.

Özdemir, A. Ş., ve Sertsöz, T. (2006). The Effect Of Reading Comprehension Ability On The Mathematics Achievement. Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences, 23: 237–257.

Özdemir, O., Özdemir, M., ve Kaya, B. (2015). Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2): 219–233.

Özen, O. (2020). Türkçe Öğretmenlerinin Açık Uçlu Soru Hazırlama Becerilerinin İncelenmesi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.

Sahlberg, P. (2018). Eğitimde Finlandiya Modeli. İstanbul: Metropolis.

Saracaloğlu, A. S., Yenice, N., ve Karasakaloğlu, N. (2009). Öğretmen Adaylarının İletişim Ve Problem Çözme Becerileri İle Okuma İlgi Ve Alışkanlıkları Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2): 187–206.

Şentürk, Y. (2022). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Girişimcilik Eğitimine İlişkin Görüşleri. Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 7 (2): 98-132

Taşdemir, G. G. & Çağlayan Dilber, N. (2021). Öğretmen Adaylarının Dinlediklerini Özetleme Becerileri. Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 6 (2): 178-195.

Thoonen, E. E. J., Sleegers, P. J. C., Oort, F. J., Peetsma, T. T. D., ve Geijsel, F. P. (2011). How To Improve Teaching Practices. Educational Administration Quarterly, 47(3): 496–536. doi.org/10.1177/0013161X11400185

Toh, K., Diong, C., Boo, H., ve Chia, S. (1996). Determinants Of Teacher Professionalism. British Journal of In-Service Education, 22(2): 231–244. doi.org/10.1080/0305763960220209

Yıldız, D., Ceran, D., ve Sevmez, H. (2015). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Profili. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3): 141–166.

Yıldız, M., Kanık Uysal, P., Bilge, H., Patricia Wolters, A., Saka, Y., Yıldırım, K., ve Rasinski, T. (2019). Relationships Between Turkish Eighth-Grade Students’ Oral Reading Efficacy, Reading Comprehension And Achievement Scores On A High-Stakes Achievement Test. Reading Psychology, 40(4): 329–349. doi.org/10.1080/02702711.2018.1555363


Submitted at: 2022-12-07 14:09:01
Accepted at: 2022-12-07 14:13:51
To Journal: Aralık 2022

Author Details:
Huzeyfe ,BİLGE ORCID:0000-0001-7664-4888 Kafkas Üniversitesi, Türkçe Eğitimi, Öğretim Üyesi

To Reference: BİLGE, Huzeyfe (2022), English Examining Turkish Teacher Candidates’ Alphabet and Spelling Knowledge. International Journal of Humanities and Art Researches,Aralık 2022, Issue:4, Volume:7, Pages:349

Viewed: 633 Downloaded: 399