INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

The Effect Of Occupational Health and Safety Educatıon on the Knowledge and Awareness of Landscape and Ornamental Cultıvatıon Program Students

International Journal of Humanities and Art Researches Aralık 2022 Pages: [317]
Öğr.Gör.. Sevil ÇIRAKOĞLU KELLECİ ; Prof.Dr.. Birol TAŞ
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7396147

Abstract


The main purpose of Occupational Health and Safety (OHS), which has an increasing importance in modern business life and working environments, is to protect people from work accidents and occupational diseases and to create healthy and safe working environments. Many situations that may endanger the health and safety of the person arising from the working environment can be prevented with rational measures. For this reason, providing Occupational Health and Safety trainings to create a "Safety Culture", especially before they start working life, has an important place in preventing many future accidents. For this purpose, the Higher Education Institution (YÖK) has taken Occupational Health and Safety courses to the status of "Compulsory Course" in most of the Vocational Schools where "Technicians" who take on important tasks in the working environment are educated. This study is designed to examine how much this course has affected students' knowledge and awareness of OHS. The study group consisted of students studying in the field of Agriculture and Crop Production, very different from the groups examined so far. For this purpose, the study universe was created by 48 students studying at Bursa Uludağ University Technical Sciences Vocational School Landscape and Ornamental Plants Breeding Program in the 2021-2022 academic year; The sample consisted of 42 volunteer students, 12 boys and 30 girls. A questionnaire consisting of a total of 19 questions using the "Triple Rubric" was applied to first and second year students, and the data were applied and evaluated with frequency distributions, descriptive statistics, reliability and Mann Whitney U test analysis. As a result of the study, 76.2% of the participants stated that the OHS of the participants directly affects their working life, 76.2% of them said that occupational safety training should be taken before starting their working life, 73.8% showed the necessary sensitivity to the occupational safety rules, 61%, 9 of them stated that they saw the benefit of occupational safety training during their work, 73.8% of them stated that paying attention to OHS increases their work efficiency and quality, and 69.0% of them thought that employees should play a more active role in OHS.

Özet


Modern iş yaşamından çalışma ortamlarında giderek artan bir öneme sahip olan İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) temel amacı, kişileri iş kazalarından ve meslek hastalıklarından koruyarak sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasını sağlamaktır.Çalışma ortamından kaynaklanan, kişinin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek birçok durum, alınabilecek akılcı tedbirlerle önlenebilir. Bu nedenle, özellikle daha çalışma hayatına atılmadan önce kişilerde “Güvenlik Kültürü” oluşturmaya yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesi, ileride karşılaşılacak birçok kazanın önlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu amaçla, Yükseköğretim Kurumu (YÖK), çalışma ortamlarında önemli görevler üstlenen “Tekniker”lerin yetiştirildiği Meslek Yüksekokullarının çoğunda İş Sağlığı ve Güvenliği derslerini “Zorunlu Ders” statüsüne almıştır. Bu çalışma da verilen bu dersin öğrencilerin İSG konusundaki bilgi ve farkındalıklarına ne kadar etki ettiğini incelemek için tasarlanmıştır. Çalışma yapılan grubu, şu ana kadar incelenen gruplardan çok farklı olarak, Tarım ve Bitkisel Üretim alanında eğitim alan öğrenciler oluşturmuştur. Bu amaçla, oluşturulan çalışma evrenini, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programında 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 48 öğrenci; örneklemini ise 12’si erkek 30’u kız toplam 42 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. “Üçlü Dereceli Puanlama Anahtarı” kullanılarak toplam 19 sorudan oluşturulan bir anket formu, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine uygulanmış ve veriler frekans dağılımları, betimsel istatistikler, güvenilirlik ve Mann Whitney U testi analizi uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, katılımcıların %76,2’si İSG’nin çalışma yaşamına doğrudan etkilediğini, %76,2’si iş hayatına başlamadan önce iş güvenliği eğitiminin alınması gerektiğini, %73,8’i iş güvenliği kurallarına gereken hassasiyeti gösterdiklerini, % 61,9’u çalışmaları sırasında iş güvenliği eğitiminin faydasını gördüklerini, %73,8’i İSG’ye dikkat edilmesinin iş verimliliğini ve kalitesini artırdığını, % 69,0’u çalışanların İSG de daha etkin rol oynaması gerektiğini düşündüklerini belirtmişlerdir.


Keywords:
Occupational Health and Safety, Agriculture, Attitude and Awarenes
Anahtar Kelimeler:
İş Sağlığı ve Güvenliği, Tarım, Tutum ve Farkındalık

References


Aragona, L., Liriaa, R., Ferre, A. J., & Alonso, J. (2018). Musculoskeletal disorders of agricultural workers in the greenhouses of Almería (Southeast Spain). Safety Science Volume 109, 219-235.

Aydoğan, Z. (2021). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ve Bu Eğitimin Çevre Sağlığı Farkındalığına Etkisi. . İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,13(1), , 261-284.

Aydoğdu, M. H. (2019). Tarım sektöründe çalışan kadınların işe bakışları ve memnuniyetleri üzerine bir araştırma. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(4), 380-390.

Candan, E., & Günal, S. Ö. (2013). Tarımda Kadın Emeği. Tarım Ekonomisi Dergisi 2013; 19(1), 93-101.

Ermetin, A. Ü. (2012). Konya İlinde Örtü Altı Sebzeciliğin (Seracılık) Genel Durumu ve Uygulamalar. Ziraat Mühendisliği, Sayı: 359, 58-62.

Ferrea, A. J., Garcíaa, M. E., & Sola, J. P. (2015). The psychosocial risks of farm workers in south-east Spain . Safety Science Volume 78, 77-90.

Galan, M. G., Parra, J. M., Alonso, J. P., Golasi, I., & Ferre, A. J. (2019). Forced Postures in Courgette Greenhouse Workers. Agronomy, 1-18.

Gölbaşı, M. (2002). Tarım Alet-Makine ve Traktörlerin Kullanımından Kaynaklanan İş Kazaları Nedenlerinin ve Tahmini Kaza Maliyetleri İndeksinin Belirlenmesi,Ankara Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makineleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi. Ankara.

Güğerçin, Ö., & Baytorun, A. N. (2018). Tarımda İş Kazaları ve Gerekli Önlemler. Çukurova Tarım Gıda Bilim Dergisi, 33(2), 157-168.

Gülçubuk, B. (2017). 6331 Sayılı Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tarımda çalışanlar için bir şey ifade eder mi? International Journal of Social Sciences and Education Research, 573-582.

Hagel, L. M., Pickett, W., Pahwa, P., Day, L., Brison, R. J., Marlenga, B., . . . Dosman, J. A. (2008). Prevention of agricultural injuries: an evaluation of an education-based intervention. Injury Prevention, 14(5), 290–295.

Hoşten, G., & Dalbay, N. (2021). İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Güvenlik Ikliminin Belirlenmesinde Kadercilik Algısının Rolü: Kimya Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama,. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal Of Advanced Research In Natural And Applied Sciences Open Access, , Cilt 7, Sayı 4,, 609-620.

Hoşten, G., & Eren, Ö. (2021). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Vakıf Üniversitesi Üzerinde Bir İnceleme. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Özel Sayı 22, 102-108.

Israel, D. (2008). Data Analysis in Business Research A Step-by-Step Nonparametric Approach,. New Delhi, India: Sage Publications: First Edition.

Merdin, E., & Aygün, S. (2019). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Güvenliği Algısı. Uluslararası Fen Araştırmalarında Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi International Journal Of Innovative Approaches In Science Research, 3(1), 9-19.

Özgüler, A. T., & Koca, T. (2013). Meslek Yüksekokullarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Gerekliliği. Electronic Journal of Vocational Colleges UMYOS, Özel Sayı , 15-20.

Pinzke, S., Svennefelt, C. A., & Lundqvis, P. (2018). Occupational injuries in Swedish agriculture: Development and preventive actions. Journal of Agricultural Safety and Health. 24(4), 193-211.

Rahimi, T., Rafati, F., Sharifi, H., & Seyedi, F. (2020). General and reproductive health outcomes among female greenhouse workers: a comparative study. BMC Women's Health volume 20, Article number: 103, 2-7.

Reşitoğlu, B., Bağdatoğlu, Ö. T., Bahar, L., Ertürk, S. E., Apaydın, S., & Pekoğlu, E. (2018). İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin sağlık hizmetleri öğrencilerinin bilgi ve farkındalıklarına etkisi J. ournal Of The Internatıonal Scıentıfıc Research , 459-473.

Sakartepe, İ. A. (2016). Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Seracılık Sektörü Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Farkındalık ve Tutumlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı .

Saltuk, B., & Atılgan, A. (2020). Seralarda İş Sağlığı ve Güvenliği: Siirt İli Örneği. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Sayı 19, 881-890.

Suutarinen, J. (1992). Tractor accidents and their prevention. International Journal of Industrial Ergonomics, Volume 10, Issue 4, 321-329.

Taş, B. (2019). Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği, ISBN 978-605247-095-4, 134 s. DORA Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Taş, B. (2021). Ülkemiz Tarım Sektöründe Karşılaşılan Bazı İş Güvenliği Sorunları. International Journal of Humanities And Art Researches, 481-489.

Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Tekin, A., Tekin, F., Suvaydan, F., Güler, G., & Hafızoğlu, E. (2021). İlkokul Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Algısının Değerlendirilmesi, . Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi, Sayı:32 .

Tong, Y., Lin, Y., Chen, C., & j Lin, J. (2009). Perceptions Of General Education On Occupational Health And Safety Among College Students In Taiwan. Journal Of Occupational And Environmental Hygiene, 6,., 468-474.

Topgül, S., & Alan, Ç. (2017). Öğrencilerin İş Güvenliği ve Iş Güvenliği Eğitimi Algısının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel University Journal Of Faculty Of Economics & Administrative Sciences, 22 (2),, 587-598.

uludag.edu.tr/tby. (2022, 25 Haziran). uludag.edu.tr/tby. https://uludag.edu.tr/tby/konu/view?id=488&title=peyzaj-ve-sus-bitkileri-yetistiriciligi-programi adresinden alındı

Yurtlu, Y. B., Demiryürek, K., Bozoğlu, M., & Ceyhan, V. (2012). Çiftçilerin Tarım Makineleri Kullanımına İlişkin Risk Algıları. Ege Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 49 (1), 93-101.


Submitted at: 2022-12-07 14:09:06
Accepted at: 2022-12-07 14:14:09
To Journal: Aralık 2022

Author Details:
Sevil ,ÇIRAKOĞLU KELLECİ ORCID:0000-0001-6124-0954 Bursa Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, İ
Birol ,TAŞ ORCID:0000-0003-4975-0278 Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

To Reference: ÇIRAKOĞLU KELLECİ, Sevil , TAŞ, Birol (2022), The Effect Of Occupational Health and Safety Educatıon on the Knowledge and Awareness of Landscape and Ornamental Cultıvatıon Program Students . International Journal of Humanities and Art Researches,Aralık 2022, Issue:4, Volume:7, Pages:317

Viewed: 512 Downloaded: 249