INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Printmaking in the Light of Futurism: The Case of the Grosvenor School of Modern Art

International Journal of Humanities and Art Researches Haziran 2022 Pages: [183-194]
Dr.. Gökçe Aysun KILIÇ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.07.02.11

Abstract


Technological developments in the 20th century have brought along rapid changes and transformations in the social and economic life styles of societies. These developments have also changed and transformed people's tastes, wishes and desires. Changes and transformations experienced in the field of art have revealed various art movements and these movements have been effective in the emergence of other movements. It has become inevitable to form opposing views within the movements that emerged by being influenced by each other. Futurism, which emerged as a movement that strongly rejected the tradition and the past and advocated radical change and was one of the most prominent movements of its period, had a great importance in shaping its artistic formations as well as its social dimension. Printmaking in the Light of Futurism: The Example of Grosvenor Modern Art School is aimed to examine the printmaking works of Claude Flight, Iain Macnab, Cyril Power and Sybil Andrews, who were influenced by Futurism as well as a modernist movement, Vorticism. For this purpose, it is aimed to emphasize the place and importance of the art of printmaking through the printmaking works of the instructors and students at Grosvenor Modern Art School. Therefore, in the first title of the study, the Futurism movement was tried to be explained in a general framework. On the other hand, in the title Grosvenor School of Modern Art and Printmaking Studies, the research is structured under sub-titles by including the school's view on printmaking, as well as the printmakings of school founder Iain Macnab, school instructors Claude Flight, Cyril Power and Sybil Andrews. As a result of the research, it was seen that the leading names of Grosvenor Modern Art School, who witnessed the century they lived in, made important contributions to the recognition and development of the art of printmaking.

Özet


20. yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeler toplumların sosyal ve ekonomik yaşam biçimlerinde hızlı değişim ve dönüşümlerinide beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler insanların beğeni, istek ve arzularını da değiştirip dönüştürmüştür. Sanat alanında da yaşanan değişim ve dönüşümler çeşitli sanat akımlarını ortaya çıkarmış ve bu akımlar başka akımların da ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Birbirinden etkilenerek ortaya çıkan akımların içinde birbirine karşıt görüşlerin de oluşması kaçınılmaz hale gelmiştir. Geleneği ve geçmişi şiddetle reddederek kökten değişimi savunan bir akım olarak ortaya çıkan ve döneminin oldukça ses getiren hareketlerinden birisi olan Fütürizm, sosyal boyutun yanı sıra sanatsal oluşumlarında biçimlenmesinde büyük bir öneme sahip olmuştur. “Fütürizm Işığında Baskıresim: Grosvenor Modern Sanat Okulu Örneği” adlı çalışmada Fütürizm’in yanı sıra modernist bir akım olan Vortisizm’den etkilenen Grosvenor Modern Sanat Okulu sanatçılarından Claude Flight, Iain Macnab, Cyril Power ve Sybil Andrews’in baskıresim çalışmalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Grosvenor Modern Sanat Okulu’nda yer alan eğitmenler ve öğrencilerinin baskıresim yapıtları üzerinden baskıresim sanatının yeri ve önemi vurgulanmak istenmiştir. Dolayısıyla çalışmanın ilk başlığında Fütürizm akımı genel çerçevede anlatılmaya çalışılmıştır. Öte taraftan Grosvenor Modern Sanat Okulu Ve Baskıresim Çalışmaları adlı başlıkta ise okulun baskıresim sanatına bakışının yanı sıra okul kurucusu Iain Macnab, okul eğitmenlerinden olan Claude Flight, Cyril Power ve Sybil Andrews’in baskıresimlerine yer verilerek araştırma alt başlıklar halinde yapılandırılmıştır. Araştırmanın sonucunda yaşadıkları yüzyıla tanıklık eden Grosvenor Modern Sanat Okulu’nun öncü isimlerinin baskıresim sanatının tanınmasında ve gelişmesinde önemli katkılarda bulundukları görülmüştür.


Keywords:
Printmaking, Futurism, Grosvenor School of Modern Art, Vorticism
Anahtar Kelimeler:
Baskıresim, Fütürizm, Grosvenor Modern Sanat Okulu, Vortisizm

References


Akalın, T. (2019). Fütürizm Akımının Tarihsel Süreci Bağlamında Fotoğraf Sanatına Kısa Bir Bakış, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (Özel Sayı): 578-588.

Batur, E. (2007). Modernizmin Serüveni, İstanbul: Alkım Yayınevi.

Dickerson, M. (2021). A’dan Z’ye Sanat Tarihi (Tarih Öncesinden Post modern Zamanlara Görsel Sanatlar), (çev. Orhan Düz) Ankara: Say Yayınları.

Eden, E. O. (2016). Modern Sanatın Kısa Tarihi, İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

Farrell, J. (2021). Modern Times: British Prints, 1913–1939, New York: Metropolitan Museum of Art.

Haydaroğlu, M. (Ed.) (2015). Tarih Boyunca Sanat / Dünya Sanat Tarihinde Üsluplar Ve Akımlar içinde (168-169). İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A. Ş.

Hess, H. (2013). British Linocuts of the Grosvenor School, New York: Craig F. Starr Gallery.

Lynton, N. (2004). Modern Sanatın Öyküsü, (çev. Cevat Çapan ve Sadi Öziş), İstanbul: Remzi Kitabevi.

O’Mahony, M. (2012). The Visual in Sport, London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.

Osborne, S. (2013). Modern And Contemporary Art, London: Osborne Samuel LTD.

Suzuki, S. (2011). What is a Print, New York: Museum of Modern Art.

Wye, D. (2004). Artists&Prints, New York: The Museum of Modern Art. Yapı Kredi Yayınları.

İnternet Kaynakları

URL 1: https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/great-works/great-works-dynamism-of-a-dog-on-a-leash-1912-giacomo-balla-1781174.html/ (Erişim tarihi: 2.11.2021).

URL 2: https://laestirgaburlona.com/2016/05/04/umberto-boccioni/1-59/#main/ (Erişim tarihi: 25.10.2021).

URL 3: https://artrepublic.com/blogs/news/456-lino-cutting-and-the-grosvenor-school-of-modern-art-html (Erişim tarihi: 01.10.2021).

URL 4: https://web.archive.org/web/20140222043004/http://collection.britishcouncil.org/

collection/artist/5/18330/ (Erişim tarihi: 26.12.2021).

URL 5: https://artuk.org/discover/artworks/back-gardens-lisbon-garrett-20-233767/ (Erişim tarihi: 29.10.2021).

URL 6: https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG36676 (Erişim tarihi: 15.10.2021).

URL 7: https://www.redfern-gallery.com/artists/94-claude-flight (Erişim tarihi: 12.11.2021).

URL 8: https://www.redfern-gallery.com/artists/49-cyril-edward-power/ (Erişim tarihi: 01.12.2021).

URL 9: https://www.redfern-gallery.com/artists/27-sybil-andrews/ (Erişim tarihi: 10.01.2022).


Submitted at: 2022-04-21 22:09:41
Accepted at: 2022-06-14 22:12:53
To Journal: Haziran 2022

Author Details:
Gökçe Aysun ,KILIÇ ORCID:0000-0003-2078-6621 Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Baskı Sanatları Bölümü

To Reference: KILIÇ, Gökçe Aysun (2022), Printmaking in the Light of Futurism: The Case of the Grosvenor School of Modern Art. International Journal of Humanities and Art Researches,Haziran 2022, Issue:2, Volume:7, Pages:183-194

Viewed: 326 Downloaded: 270