INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Opinions Of Social Studies Teachers About Entrepreneurship Teaching

International Journal of Humanities and Art Researches Haziran 2022 Pages: [98-132]
Araştırmacı. Yahya ŞENTÜRK
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.07.02.07

Abstract


The process of looking for opportunities and turning them into value and generating innovative ideas according to the needs of the age and solution-oriented thinking for problems are called entrepreneurship. Today, states gain economic superiority over other states with the products they produce and they need entrepreneurship in order to preserve and maintain this superiority.

The aim of this research is to support social studies teachers and other studies in the literatüre about developing instructional materials and determining the instructional methods and techniques that can be used in order to teach students about entrepreneurship, which has an important place for people and states. Phenomenology design was used in the study. Semi-structured interview technique, which is a qualitative research technique, was used in the collection of research data. Access to opinions and experiences on the research problem snowball (chain) sampling model which is one of the purposeful sampling methods, was used to determine the teachers whose opinions were used in the study. The study group of the research consisted of 24 social studies teachers participated voluntarily in the research, working in 107 private secondary schools, 376 official secondary school, 2 official regional boarding secondary schools, 85 official imam hatip secondary schools, 4 official science and art centers, 55 official imam hatip anatolian high schools in Bursa in the 2020 2021 academic year. The sample of the study has consisted of 24 social studies teachers working in Bursa. Descriptive analysis technique has been used to analyze the data obtained in the study.

The answers given by the social studies teachers participating in the research, were divided into eleven sub-themes, the findings were analyzed and the results were presented to the readers. It has been observed that the results obtained in the research and the results available in the literature highly overlap.

Özet


Sorunlara yönelik çözüm odaklı düşünme, çağın ihtiyaçlarına göre yenilikçi fikirler üretme ve fırsatları görüp bu fırsatları değere dönüştürme sürecine girişimcilik denir. Günümüzde devletler, ürettikleri ürünler ile diğer devletlere karşı ekonomik üstünlük elde etmekte ve bu üstünlüğü koruyup devam ettirebilmek için de girişimciliğe ihtiyaç duymaktadırlar.

Bu araştırmanın amacı; insanlar ve devletler için önemli bir yere sahip olan girişimciliğin sosyal bilgiler dersinde öğrencilere kazandırılabilmesi için öğretim materyali geliştirme ve kullanılabilecek öğretim yöntem ve tekniklerini belirleme hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerine ve alanyazında yapılacak olan diğer çalışmalara destek sağlamaktır. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında nitel araştırma tekniği olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada görüşlerine başvurulan öğretmenlerin belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden biri olan kartopu (zincir) örneklem modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Bursa ilinde bulunan; 107 Özel Ortaokul, 376 Resmi Ortaokul, 2 Resmi Yatılı Bölge Ortaokulu, 85 Resmi İmam Hatip Ortaokulu, 4 Resmi Bilim ve Sanat Merkezi, 55 Resmi İmam Hatip Anadolu Lisesi okullarında görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinden gönüllü olarak araştırmaya katılan 24 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada elde edilen verilerin analizini yapabilmek için betimsel analiz tekniği kullanılmıştır.

Araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin verdikleri cevaplar; on bir alt temaya ayrılmış, elde edilen bulgular çözümlenmiş ve sonuçlandırılarak okuyuculara sunulmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlar ile alanyazında var olan sonuçların yüksek oranda örtüştüğü görülmüştür.


Keywords:
Entrepreneurship education, Teaching material, Teaching methods and techniques
Anahtar Kelimeler:
Girişimcilik eğitimi, Öğretim materyali, Öğretim yöntem ve teknikleri

References


Akyürek, Ç. (2013). İlkokul Öğretmenlerinin Girişimcilik Becerisine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Arıkan, S. (2002). Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular. Siyasal kitabevi

Arogundade, B. B. (2011). Entrepreneurship education: An imperative for sustainable development in Nigeria. Journal of emerging trends in educational research and policy studies, 2(1), 26-29.

Aydın, M. Z. (2001). Aktif Öğretim Yöntemlerinden Buldurma (Sokrates) Yöntemi. Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi,5, 55-80.

Bacanak, A. (2013). Fen ve Teknoloji Dersinin Öğrencilerde Girişimcilik Becerisinin Gelişimine Etkisi Üzerine Öğretmen Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.13(1), 609- 629.

Başar, M. (2013). Girişimcilik: Girişimcilik ve Girişimcilik Süreçleri. (Ed: Ürper Y.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.

Budak, S. (2019). Yenilenen Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında (2018) Yer Alan Girişimcilik Becerisinin Öğretmen Görüşlerine Göre değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demriel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (11. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Çelik, O. (2014). Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Bilgi ve Beceri Düzeyleri, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Demirel, Ö. (2007). Eğitimde Program Geliştirme, Kuramdan Uygulamaya (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Kıbıcı, I. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Velilerin, ve Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersi Becerilerine İlişkin Önem Sıraları, Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Maya, İ. ve Yılmaz, A. (2018). Karşılaştırmalı Eğitim Bağlamında Bazı AB Ülkeleri ile Türkiye’nin Girişimcilik Eğitimi Uygulamaları. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 13(1),25-41.

Öktem, P.(2003). Sosyolojide Nitel Araştırma Geleneğinin Tarihçesi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Selanik Ay, T. ve Acar, Ş. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Girişimcilik Becerisi Kazandırmaya Yönelik Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (58), 960-976.

Sezer, C. (2013). Girişimcilik Kariyerine Yönelim Nedenleri ve Girişimcilik Dersinin Etkisi Üzerine Bir İçerik Analizi: KTMÜ Örneği, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, s.4, s:63-86

Tarhan M. (2018). Sosyal Bilgiler Dersinde Girişimcilik Becerisinin Kazandırılması Üzerine Bir Eylem Araştırması, Doktora Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Tarhan M. ve Kılıç F. (2017) Sosyal Bilgiler Eğitimi’nde Girişimcilik Becerisinin Kazandırılmasına Yönelik Kullanılabilecek Kaynaklar Bibliyografyası. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (4), 1974-1993.

Uğur, B. (2015). Girişimcilik Eğitiminin İlköğretim Programlarına Konulmasına Yönelik Model Önerisi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Uygun, K. ve Kılıçkara, S. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Kullanımına İlişkin Görüşleri. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 90-108.

Üstün, Ç. ve Özçiftçi, S. (2020). COVID-19 Pandemisinin Sosyal Yaşam ve Etik Düzlem Üzerine Etkileri: Bir değerlendirme Çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25 (Special Issue on COVID 19), 142-153.

Yıkılmış, M. S. (2020). Nitel Araştırmalarda E-Görüşme Tekniği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 183-197.

Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.

Yurtseven, R. ve Ergün, M. (2018). İlkokul Öğrencilerinin Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri. International Journal of Social Science Research, 7(1), 118-140.

Yurtseven Yılmaz, H. (2021). Andersen Masallarındaki İletilerin Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi. Uluslararasıİnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 6(2): 196-212.


Submitted at: 2021-11-25 21:46:28
Accepted at: 2022-04-11 22:13:33
To Journal: Haziran 2022

Author Details:
Yahya ,ŞENTÜRK ORCID:0000-0003-3000-2202 Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmeni

To Reference: ŞENTÜRK, Yahya (2022), Opinions Of Social Studies Teachers About Entrepreneurship Teaching. International Journal of Humanities and Art Researches,Haziran 2022, Issue:2, Volume:7, Pages:98-132

Viewed: 394 Downloaded: 262