INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Example Of Intertextical Traces And J. S. Bach Goldberg Variations In Ottoman Music Of The Baroque Period

International Journal of Humanities and Art Researches Mart 2022 Pages: [80-97]
Dr.Öğr.Üyesi. M. Ayça ÖNAL
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/10.11243/ijhar.07.01.06

Abstract


This study is important in terms of explaining the works produced by consuming the mutual data of two different cultures on a scientific basis by examining them with intertextual citation methods. While it can be defined as the presence of a text in another text, it covers a wide semantic field that includes the author as well as the created work. In intertextuality, which was first explained as a concept by J. Kristeva in 1965, the pieces quoted with their own methods show themselves with a different function in the context of a new work. In this direction, it is possible to encounter motifs quoted from another work or similar structures with each other in any musical work that we can think of in the context of the text. In line with this information, some examples from Baroque Period Ottoman Music were examined in order to gain a new perspective to the literature in the study with the literature review method, the citation methods of intertextuality. In this context, when a section from Sermüezzin Rıfat Bey's Ferahnâk Mevlevi and alto arias from Handel's Messiah oratorio, which is one of the examples examined in this context, are examined in an inter-musical context, Handel adopts the style of Rıfat Bey's work as if it were his own style; He created a new work by adapting the content of the original work to his own work according to the effect he wanted to create on the listener. These examined examples can give examples of the corresponding emulation (pastiche) in intertextuality. At the same time, J.S. By examining Bach's Goldenberg Variations from this point of view, it is seen that a great work was created that started with an aria form, multiplied within itself with various additions or subtractions, but was still produced by adhering to a single structure. In this context, we see the term variation, which also means variation in the field of music, and which is an intertextual concept in many fields, functionally in musical works. The exchange between musical works examined in the context of the text with this study reveals an inter-musical phenomenon.

Özet


Bu çalışma, iki farklı kültürün karşılıklı verilerini tüketmesiyle üretilen eserlerin metinlerarası alıntılama yöntemleriyle incelenerek bilimsel bir temel üzerinden açıklanması bakımından önem taşımaktadır. Bir metnin başka bir metindeki varlığı olarak tanımlanabilirken, oluşturulan yapıtla birlikte yazarı da içerisine alan geniş bir anlam alanını kapsamaktadır. İlk olarak 1965 yılında J. Kristeva tarafından kavram olarak açıklanan metinlerarasılıkta, kendine ait yöntemlerle alıntılanan parçalar, yeni bir eser bağlamında farklı bir işlev ile kendini göstermektedir. Bu doğrultuda, metin bağlamında düşünebileceğimiz herhangi bir müzik yapıtında da başka bir eserden alıntılanan motiflere ya da birbirleriyle benzer yapılara rastlamamız mümkündür. Bu bilgiler doğrultusunda literatür tarama yöntemiyle, metinlerarasılığın alıntılama yöntemleri ile çalışmada literatüre yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla Barok Dönem Osmanlı Müziğinden bazı örnekler incelenmiştir. Bu bağlamda incelenen örneklerden biri olan Sermüezzin Rıfat Bey’in Ferahnâk Mevlevi ayininden bir bölüm ile Handel’in Messiah oratoryosundan alto arya eserleri müziklerarası bağlamda bakıldığında Handel, Rıfat Bey’in yazmış olduğu eserin biçemini kendi biçemiymiş gibi benimseyerek; dinleyicinin üzerinde oluşturmak istediği etkiye göre özgün eserin içeriğini kendi eserine uyarlayarak yeni bir eser ortaya çıkarmıştır. İncelenen bu örnekler metinlerarasılıkta karşılık gelen öykünmeye (pastiş) örnek verebilmektedir. Aynı zamanda J.S. Bach’ın Goldenberg Varyasyonları bu bakış açısı ile incelenerek bir arya formu ile başlayıp, çeşitli eklemelerle ya da çıkarmalarla kendi içerisinde çoğalan, ama yine tek bir yapıya bağlı kalarak üretilen büyük bir eser yaratıldığı görülmektedir. Bu bağlamda, müzik alanında çeşitleme anlamına da gelen, birçok alanda karşımıza çıkan ve metinlerarası bir kavram olan varyasyon terimini, işlevsel olarak müzik eserlerinde de görmekteyiz. Bu çalışma ile metin bağlamında incelenen müzik eserleri arasındaki alışveriş müziklerarası bir olguyu ortaya çıkarmaktadır.


Keywords:
Baroque Period, Ottoman Music, Intertextuality
Anahtar Kelimeler:
Barok Dönem, Osmanlı Müziği, Metinlerarasılık

References


ARON R.(2007), Müzik Felsefesi ve Tema ve Varyasyonlar, Dost Kitabevi, Ankara.

AKSOY B. (1992), Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musiki, Pan Yayıncılık, İstanbul.

AKSOY B. (1992), Sermüezzin Rıfat Bey’in Ferahnak Mavlevi Ayini, Pan Yayıncılık, İstanbul.

AKTULUM K. (2000), Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yayınları, Ankara.

AKTULUM K. (2008), Öykünme Yöntemi, Serinselvi Sanat-Edebiyat E-Dergisi, Eylül Sayısı.

AKTULUM K. (2011), Metinlerarasılık/Göstergelerarasılık, Kanguru Yayınları, Ankara.

AKTÜZE İ. (2002), Müziği Okumak, Pan Yayıncılık, İstanbul.

ÖNAL M. A. (2013), Metinlerarasılık Bağlamında Müzik Sanatında Alıntı Ve Yenidenüretim, Süleyman

Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı; 17, Isparta.

SACHS C. (1965), Kısa Dünya Musikisi Tarihi, çev. İlhan Usmanbaş, Milli Eğitim Basımevi, Ankara.

(https://imslp.org/wiki/Goldberg-Variationen,_BWV_988_(Bach,_Johann_Sebastian).


Submitted at: 2021-11-18 23:23:42
Accepted at: 2022-03-07 23:39:13
To Journal: Mart 2022

Author Details:
M. Ayça ,ÖNAL ORCID:0000-0001-9225-8356 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü

To Reference: ÖNAL, M. Ayça (2022), Example Of Intertextical Traces And J. S. Bach Goldberg Variations In Ottoman Music Of The Baroque Period. International Journal of Humanities and Art Researches,Mart 2022, Issue:1, Volume:7, Pages:80-97

Viewed: 385 Downloaded: 317