INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Definitions of "Waste Human" in Contemporary Art

International Journal of Humanities and Art Researches Mart 2022 Pages: [70-79]
Dr.Öğr.Üyesi. Fergana Kocadoru ÖZGÖR
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/10.11243/ijhar.07.01.05

Abstract


This study investigates the handling of the concept of "Waste Human" or "Discarded Human" in today's art, which emerged in the 21st century. In today's world, where income inequality and economic gap are increasing, the number of waste people is increasing day by day. The concept of waste people is diverse: discredited professionals, immigrants, people in need of care, those who do not consume, the unemployed, and those who do not conform to social norms in appearance can be given as examples. At this point, the concept of waste human in today's art has become a problematic for artists. The concept of waste human, which is a product of modern life, is widely used in contemporary art. The bodies of these discarded people, who live in polluted air and a bad ecological environment and are often exposed to chemical wastes and diseases, have also changed the standard body definition and this new body definition is reflected in contemporary art works. In this study, the meaning of the concept of waste human has been examined and the socio-economic conditions that led to the formation of this concept have been stated. The aim of the study is to examine the concept of waste human being handled in today's art with different kinds of artistic productions. For this purpose, in the introduction part of the article, the concept of waste human is examined sociologically, and in the next title, the works of contemporary artists on the concept of waste human are included. It is aimed that this research will contribute to the literature as an example to other studies in the field of art.

Özet


Bu çalışma, 21. Yüzyılda ortaya çıkan “Atık İnsan” veya “Iskarta İnsan” kavramının günümüz sanatında ele alınışını araştırmaktadır. Gelir adaletsizliğinin ve ekonomik uçurumun gittikçe arttığı günümüz dünyasında atık insanların sayısı her geçen gün çoğalmaktadır. Atık insan kavramı çeşitlidir: Gözden düşmüş meslek sahipleri, göçmenler, bakıma muhtaçlar, tüketim yapmayanlar, işsizler, dış görünüş olarak toplumsal normlara uymayanlar olarak örnek verilebilir. Bu noktada günümüz sanatında atık insan kavramı, sanatçılar için bir sorunsal haline gelmiştir. Modern hayatın bir ürünü olan atık insan kavramının güncel sanatta ele alınışı oldukça geniştir. Kirli hava ve kötü bir ekolojik çevrede yaşayan, kimyasal atıklara ve hastalıklara çoğu zaman maruz kalan bu ıskarta insanların bedenleri de standart beden tanımını değiştirmiş ve bu yeni beden tanımı güncel sanat işlerine yansımıştır. Bu çalışmada, atık insan kavramının ne anlama geldiği irdelenmiş, bu kavramın oluşmasına neden olan sosyo-ekonomik koşullar belirtilmiştir. Çalışmanın amacı ise atık insan kavramının farklı türde sanatsal üretimlerle günümüz sanatında ele alınışını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda makalenin giriş kısmında atık insan kavramı sosyolojik olarak incelenip, daha sonraki başlıkta ise güncel sanatçıların atık insan kavramı ile ilgili çalışmalarına yer verilmiştir. Bu araştırmanın, sanat alanındaki diğer çalışmalara örnek olarak literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır.


Keywords:
Waste human, Society, Contemporary Art, Ecology, Economy
Anahtar Kelimeler:
Atık insan, Toplum, Güncel Sanat, Ekoloji, Ekonomi

References


Baudrillard, J. (1998). The Consumer Society Myths and Structures, London: Sage Publications Bauman, Z. (2020). Postmodern Etik (çev. Alev Türker), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z. (2018). Iskarta Hayatlar (çev. Osman Yener), İstanbul: Can Yayınları.

Beck, U. (2011). Risk Toplumu (çev. Kazım Özdoğan ve Bülent Doğan), İstanbul: İthaki Yayınları Blessing, J. (2015). Body of Art, New York: Phaidon Press.

Chul Han, B. (2017). Psikopolitika (çev. Haluk Barışcan), İstanbul: Metis Yayınları.

Chul Han, B. (2020). Kapitalizm ve Ölüm Dürtüsü (çev. Çağlar Tanyeri), İstanbul: İnka Yayınları. Farthing, S. (2012). Sanatın Tüm Öyküsü (çev. Gizem Aldoğan ve Firdevs Candil Çulcu), İstanbul:

Hayalperest Yayınları

Fineberg, J. (2014). 1940’dan Günümüze Sanat Varlık Stratejileri (çev. Simber Atay Eskier ve Göral

Erinç Yılmaz), İzmir: Karakalem Yayınları.

Giroux, H. A. (2018). Toplumun Alacakaranlığı (çev. Ümit Hüsrev Yolsal), Ankara: Dost Kitapevi. Turani, A. (2015). Çağdaş Sanat Felsefesi, İstanbul: Remzi Kitapevi.

Yazgünoğlu, K. C. (2020). Öte-İnsan Bedenleri: Nesneler, Ekolojiler ve Moleküller. Pasajlar Sosyal

Bilimler Dergisi , 3(7): 118-123.

(URL 1) https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1125 (Erişim Tarihi: 08.11.2021).

(URL2) http://www.marthagarzon.com/contemporary_art/2011/08/mariko-mori-cybergeishas-

technonolgy/ (Erişim Tarihi: 09.11.2021).

(URL 3) https://www.thegundgallery.org/2012/04/nikki-s-lee/ (Erişim Tarihi: 11.11. 2021).


Submitted at: 2021-11-13 23:23:55
Accepted at: 2022-03-08 23:39:21
To Journal: Mart 2022

Author Details:
Fergana Kocadoru ,ÖZGÖR ORCID:0000-0002-2885-7917 Balıkesir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü

To Reference: ÖZGÖR, Fergana Kocadoru (2022), Definitions of "Waste Human" in Contemporary Art. International Journal of Humanities and Art Researches,Mart 2022, Issue:1, Volume:7, Pages:70-79

Viewed: 273 Downloaded: 125