INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Hotel Room Design For 0-6 Age Group Children Users

International Journal of Humanities and Art Researches Mart 2022 Pages: [35-52]
Doç.Dr.. Didem ERTEN BİLGİÇ ; Yüksek Lisans. Elif KÜÇÜK
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/10.11243/ijhar.07.01.03

Abstract


Conditions for almost all types of tourism activities are available in Turkey. Along with this, domestic tourism has an important place in the country's economy. When the general household statistics in Turkey are examined, it is seen that families with children constitute the main potential for domestic tourism. This leads to "child-friendly hotel" or "baby-friendly hotel" concepts in the marketing policies of hotels. When the hotels with the "child-friendly" label, which have become competitive in recent years, are examined, it is observed that the hotel rooms are not designed following child ergonomics, and mostly, the activity centers are given importance. In this study, the needs of infants and children between the ages of 0-6, which are considered critical years for the development of self-awareness, and design criteria to meet these needs have been determined. Afterward, five hotels with a "baby and child friendly" label were selected as an example, scrutinized according to the determined criteria.

Özet


Turizmin hemen her çeşidinin aktif olmasına imkân sağlayan koşullar Türkiye’de mevcuttur. Bununla birlikte yerli turizm ülke ekonomisi için önemli bir yere sahip olmuştur. Türkiye’deki genel hane halkı istatistikleri incelendiğinde görülüyor ki yerli turist potansiyelini oluşturanlar çoğunlukla çocuklu ailelerdir. Bu da otellerin pazarlama politikaları doğrultusunda “çocuk dostu” veya “bebek dostu otel” konseptlerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Son yıllarda rekabet unsuru haline gelerek ön plana çıkartılan çocuk dostu etiketine sahip oteller incelendiğinde otel odalarında çocuk ergonomisine uygun tasarım yapılmadığı büyük çoğunlukla aktivite merkezlerine önem verildiği gözlenmektedir. Bu çalışmada; benlik duygusunun gelişimi için kritik yıllar olarak kabul edilen 0-6 yaş aralığındaki bebek ve çocukların bir otel odasındaki gereksinimleri ve bu gereksinimleri karşılamaya yönelik tasarım ölçütleri belirlenmiştir. Sonrasında 5 adet bebek ve çocuk dostu etiketine sahip otel örnek olarak seçilerek, belirlenen ölçütlere göre irdelenmiştir.


Keywords:
Hotel Design, Kid Friendly Hotel, Baby Friendly Hotel, Interior Design
Anahtar Kelimeler:
Otel Tasarımı, Çocuk Dostu Otel, Bebek Dostu Otel, İç Mekân Tasarımı

References


Aral, N., & Baran, G. (2011). Çocuk Gelişimi. İstanbul: YA-PA Yayın A.Ş.

Arıkan, V., & Öztürk, İ. (2018). Otel Olanaklarının Çocuklu Aileler Üzerindeki Tercih Edilme

Nedenlerine Yönelik. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 15-25.

+ -++ + - --- - + +++ + + --- +

----+

--+-+ -+++-

-+++- +++++

- - - - + - - - + + - - + - - - + -

- - - - - - - - - - - - + + + - - - - - + - - - + + +

0-6 Yaş Grubu Çocuk Kullanıcılar İçin Otel Odası Tasarımı 49

Aslan, F., Aslan, E., & Atik, A. (2015). İç Mekânda Algı. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 139-151.

Atmaca, İ., & Yiğit, A. (2009). Isıl Konfor ile İlgili Mevcut Standartlar ve Konfor Parametrelerinin Çeşitli Modeller İle İncelenmesi. IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, 543-555. İzmir: Altındağ Matbaacılık.

Balcı, A. (2016). Sürdürülebilir Tasarımın Otel Odalarının Niteliklerine Etkisinin İncelenmesi – Türkiye’deki Oteller Örneği. İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Bilgin, S. (2021). Kamusal İç Mekândaki Bebek ve Çocuk Bakım Odalarında Modüler Tasarım Kavramı Üzerinden Tasarım Ölçütlerinin Belirlenmesi ve Model Önerisi. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Çukur, D., & Güller Delice, E. (2011). Erken Çocukluk Döneminde Görsel Algı. Aile ve Toplum Eğitim- Kültür ve Araştırma Dergisi, 25-36.

Ertemli, M. (2018). Mekân Tasarımında Sınır Öğelerinin Görselliğe Katkısı: Düşey Yüzeylerin Estetiği. Modular Journal, 49-64.

Erten Bilgiç, D. (2015). Kent Konutlarında Çocuk Odası Mekân Tasarımı ve Mobilyası. Türkiye Alim Kitapları, ISBN: 978-3-639-67445-3

Fox, A. (2021). Dünyanın Her Yerinde Çocuklar İçin En İyi Oteller. Parents: https://www.parents.com/fun/vacation/traveling-with-kids/the-best-hotels-for-kids-around- the-world/ adresinden alındı.

Güneş, S., & Demirarslan, D. (2020). Sürdürülebılırlık ve Mobılya Tasarımında Çevreci Yaklaşımlar. Uluslararası İnsan Ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 81-99.

Hepgüner, G., & Yücel, A. S. (2020). Spor ve Sağlık Bilimlere Multidisipliner Bakış. İstanbul: Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları.

Kula, S., & Çakar, B. (2015). Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Toplumda Bireylerin Güvenlik Algısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 191-210.

Memiş, Ö., & Ekren, N. (2019). İnsan Odaklı Aydınlatma. PORTA, 30-35.

Özdemir, T. (2005). TASARIMDA RENK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLER. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dergisi, 391-402.

Özsavaş, N. (2016). İÇ MEKÂN TASARIMINDA RENK ALGISI. Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi,

s:449-460.

Öztank, N., & Halıcıoğlu, F. H. (2009). Mekân Aydınlatma Tasarımında Yeni Yaklaşımlar. V. Ulusal

Aydınlatma Sempozyumu. İzmir.

Schierkolk, N. Y. (2019). Turizm Sektöründe Çocuk Haklarının Korunması El Kitabı. Ankara:

Uluslararası Çocuk Merkezi.

Şahin, M., Oğuz, Y., & Büyüktümtürk, F. (2013). İç Mekân Aydınlatmasında Renk Seçiminin

Aydınlatma Ekonomisi ve Görselliğe Etkisi. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi,15-26. TDK. (2021, 05 03). Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Sözlükleri: https://sozluk.gov.tr/

adresinden alındı.

Tuna, M., Özyurt, B., & Kurt, A. (2019). ÇOCUK DOSTU OTELLER. Sivas İnterdisipliner Turizm

Araştırmaları Dergisi, 63- 76.

Tural Büyük, E., Çavuşoğlu, F., & Teker, E. (2015). Sıfır Altı Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ev

Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanılanması. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Enstitüsü Dergisi, 17-22.

Turgay, O., & Altuncu, D. (2011). İç Mekânda Kullanılan Yapay Aydınlatmanın Kullanıcı Açısından

Etkileri. Çankaya University Journal of Science and Engineering,167–181.

0-6 Yaş Grubu Çocuk Kullanıcılar İçin Otel Odası Tasarımı 50

TÜİK. (2020). Tiplerine ve Büyüklüklerine Göre Hane Halkı Sayısı. TÜİK Web Sitesi: https://www.tuik.gov.tr/ adresinden alındı.

URL. (2021, 05 04). Mimarlık Formu ve Mekân. Archi-Monarch: https://archi- monarch.com/architecture-form-space/ adresinden alındı.

URL1. (2021, 05 03). Akka Antedon Hotel. ETS TUR: https://www.etstur.com/Akka-Antedon-Hotel adresinden alındı.

Yararel, B. (2019). Ofis Tasarımında Ergonomik ve Antropometrik Etkenler. Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 141-153.

Yüksel Gürez, E. (2019). Sürdürülebilirlik Kavramının Mekansal Ölçü Parametrelerine Etkisi; Sürdürülebilir Yeşil Otel Örneklemesi. İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Yüksel, M. (2003). Mahremiyet Hakkı Ve Sosyo-Tarihsel Gelişimi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 181- 213.

URL 1 https://www.etstur.com/Akka-Antedon-Hotel (Erişim Tarihi: 03.05.2021)

URL 2 https://tr.wikipedia.org/wiki/Maslow_teorisi (Erişim Tarihi: 08.05.2021)

URL 3 https://archi-monarch.com/architecture-form-space/ (Erişim Tarihi: 04.05.2021) URL 4 https://www.etstur.com/Granada-Luxury-Belek(Erişim Tarihi: 08.05.2021)

URL 5 https://www.etstur.com/Paloma-Oceana(Erişim Tarihi: 08.05.2021)

URL 6 https://www.etstur.com/Maxx-Royal-Belek-Golf-Resort(Erişim Tarihi: 08.05.2021) URL 7 https://www.etstur.com/Voyage-Sorgun(Erişim Tarihi: 08.05.2021)

URL 8 https://www.etstur.com/Lara-Barut-Collection(Erişim Tarihi: 08.05.2021)


Submitted at: 2021-06-02 23:24:08
Accepted at: 2022-01-26 23:39:33
To Journal: Mart 2022

Author Details:
Didem ,ERTEN BİLGİÇ ORCID:0000-0002-6304-8648 Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Elif ,KÜÇÜK ORCID:0000-0001-5121-6078 Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi

To Reference: ERTEN BİLGİÇ, Didem , KÜÇÜK, Elif (2022), Hotel Room Design For 0-6 Age Group Children Users. International Journal of Humanities and Art Researches,Mart 2022, Issue:1, Volume:7, Pages:35-52

Viewed: 381 Downloaded: 261