INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

An Examınatıon On Mental Rotatıon And Problem Solvıng Skılls Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers: Sample Of Bursa Provınce

International Journal of Humanities and Art Researches KIŞ-ARALIK 2021 Pages: [535-547]
Araştırmacı. Mesut ÖZTÜRK ; Prof.Dr.. Şenay ŞAHİN ; Arş.Gör.. Ali Kâmil GÜNGÖR
DOI: eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.04.031

Abstract


In this study it is aimed to examine physical education and sport teachers' mental rotation and problem solving skills in terms of some variants. 105 physical education and sport teachers from private and government schools of Bursa region, consisting of 30 female and 75 male, voluntarily participated in the study. In this study as a tool of gathering data, personal information form developed by researchers ,"Problem Solving Inventory, Form A" developed by Heppner and Petersen and applied in Turkish by Şahin, Şahin and Heppner (1993) (PÇE) and computer based Mental Rotation (MR) Performance Test belonging to "Stimulus Library", is applied to physical education and sport teachers. In the analysis of acquired data SPSS23 package program was used. In the study the convenience of constant variants to normal distribution was tested by Shapiro - Wilk test. Defining statistics for the constant variants fitting into normal distribution are indicated as mean ve standard deflection (±). T test and One Way ANOVA tests were used in intergroup comparisons of constant variants. The statistical meaningfulness level is accepted p<0.05. Participant teachers' problem solving skills and subdimensions were detected as mid level and the mental rotation performance levels were detected as similar level.While there was no difference in problem solving skills of P. E teachers in terms of age, gender and experience, a meaningful difference was detected in problem solving skill's precipitation sub dimension in favour of the married according to marital status. A meaningful difference at statistical level was detected in favour of age variant in mental rotation performance level's average time value (p<0,05). As a result, it was determined that while the problem solving skills of married physical education and sports teachers were at a low level, the average duration of mental rotation was low in the 25-36 age group.

Özet


Çalışmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mental rotasyon ve problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Bursa ilinde resmi ve özel okullarda görev yapan 30 kadın, 75 erkek toplam 105 beden eğitimi ve spor öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak beden eğitimi ve spor öğretmenlerine araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu, Heppner ve Petersen “Problem Solving Inventory, Form-A” (1982) nin geliştirdiği, Türkçeye uyarlamasının Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından yapılan problem çözme envanteri (PÇE) ve ''Mental Rotation Stimulus Library'' kütüphanesine ait bilgisayar tabanlı Mental rotasyon (MR) performans testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 23 paket program kullanılmıştır. Çalışmada sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluk gösterip göstermediği Shapiro-Wilk testi ile test edilmiştir. Normal dağılıma uygunluk gösteren sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler ortalama ve standart sapma (±) olarak belirtilmiştir. Sürekli değişkenlerin gruplar arası karşılaştırılmasında Independent samples T testi ve One Way ANOVA testleri kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin problem çözme becerileri ve alt boyutları orta düzeyde, mental rotasyon performans düzeylerinin ise benzer düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Beden eğitimi öğretmenlerinin problem çözme becerisinin yaş, cinsiyet ve hizmet yılına göre anlamlı farklılık bulunmazken, medeni durum değişkenine göre problem çözme becerisinin aceleci alt boyutunda evli olanlar lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Mental rotasyon performans düzeyinin ortalama süre değerinde yaş göre istatistiksel düzeyde anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak evli beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin problem çözme becerisinin yüksek düzeyde bulunurken, mental rotasyon ortalama süresinin ise 25-36 yaş grubunda düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir değişkenine


Keywords:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Problem Çözme Becerisi, Mental Rotasyon.
Anahtar Kelimeler:
Physical Education and Sport Teacher, Problem Solving Skills, Mental Rotation

References


Abay, S., Tertemiz, N., & Gökbulut, Y. (2018). Invastigatıon In Several Variables The Spatial Skills

Of Teacher Candidates. Necatibey Faculty Of Education Electronic Journal Of Science &

Mathematics Education, 12(1).

Alkan, F., & Erdem, E. (2011). A study on developing candidate teachers’ spatial visualization and

graphing abilities. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 3446-3450.

Certel, Z., Çatıkkaş, F., & Yalçınkaya, M. (2011). Beden eğitimi öğretmen adaylarının duygusal zekâ

ile eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor

Bilim Dergisi, 13(1), 74-81.

Cohen, M. S., Kosslyn, S. M., Breiter, H. C., DiGirolamo, G. J., Thompson, W. L., Anderson, A.

K., ... & Belliveau, J. W. (1996). Changes in cortical activity during mental rotation A mapping

study using functional MRI. Brain, 119(1), 89-100.

Coşkun, Y. D., & Kaplan, A. Ö. (2011). Öğretmenlerin Problem Çözme Yeterlik Algıları Ve Yeni

Yaklaşımları Uygulamada Yaşadıkları Problemler.Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dergisi, (22), 59-75.

Çevik, E. E., Helvacı, S. C., Bozdemir, H. & Kurnaz, M.A. (2019). Fen Spatial Skills Of Teacher Candidates. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 12(1), 45-62.

Danışık, N., (2005). Ergenlerin sürekli öfke-öfke ifade tarzları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. (Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Demircan, Y. (2018). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerileri, Karar

Verme Stilleri Ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri. (Doctoral Dissertation, Lisansüstü Eğitim

Enstitüsü (Beden Eğitimi Ve Spor)

Demirtaş, H., & Dönmez, B. (2008). Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme

Becerilerine İlişkin Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 177-198.

Erdemli, E., & Yaşartürk, F. (2020). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin

Serbest Zaman Doyum Düzeyi Ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin

İncelenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(3), 1871-1882.

French, J. W. (1951). The description of aptitude and achievement tests in terms of rotated

factors.

Geary, D. C., Saults, S. J., Liu, F., & Hoard, M. K. (2000). Sex differences in spatial cognition,

computational fluency, and arithmetical reasoning.Journal of Experimental child

psychology, 77(4), 337-353.

Gürkan, D. A. (2018). Raket Sporcuları ve Spor Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Reaksiyon Zamanlarının, Mental Rotasyon Perormanslarının ve Seçkili Eylem Düzeni Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Beden Eğitimi Anabilim Dalı, Bursa.

Heppner, P. P., & Petersen, C. H. (1982). The development and implications of a personal problem-

solving inventory. Journal of counseling psychology, 29(1), 66.

Hegarty, M., & Kozhevnikov, M. (1999). Types of visual–spatial representations and mathematical

problem solving. Journal of educational psychology, 91(4), 684.

İnce, G., & Şen, C. (2006). Adana İli’nde Deplasmanlı Ligde Basketbol Oynayan Sporcuların

Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi.

Kakmacı, Ö. (2009). Altıncı sınıf öğrencilerinin uzamsal görselleştirme başarılarının bazı

değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osman Gazi

Üniversitesi, Eskişehir.

McGee, M. G. (1979). Human spatial abilities: Psychometric studies and environmental, genetic,

hormonal, and neurological influences. Psychological bulletin, 86(5), 889.

Özdayı, N. (2019). Farklı Liglerde Mücadele Eden Kadın Futbolcuların Problem Çözme Becerilerinin

İncelenmesi. Social Sciences, 14(3), 905-913.

Pehlivan, Z., & Konukman, F. (2004). Beden eğitimi öğretmenleri ile diğer branş

öğretmenlerinin problem çözme becerisi açısından karşılaştırılması.

Peters, M., & Battista, C. (2008). Applications of mental rotation figures of the Shepard and Metzler

type and description of a mental rotation stimulus library. Brain and cognition, 66(3), 260-264.

Sahin, N., Sahin, N. H., & Heppner, P. P. (1993). Psychometric properties of the problem solving

inventory in a group of Turkish university students. Cognitive Therapy and Research, 17(4),

379-396.

Shepard, R. N., & Metzler, J. (1971). Mental rotation of three-dimensional

objects. Science, 171(3972), 701-703.

Temel, V., & Ayan, V. (2015). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin problem çözme becerileri.

Turgut, M. (2015). Individual Differences in the Mental Rotation Skills of Turkish Prospective

Teachers. Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers, 5.

Çoban, B. (2020). 7. Sınıf Yabancı Dil Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretimin Öğrencilerin

Akademik Başarılarına, Üst Düzey Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi. İnönü

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Ünlü, H., & Aydos, L. (2007). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin

Kullandıkları Öğretim Yöntemleri.Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri

Dergisi, 1(1), 40-50.

Yilmaz, T., & Yigit, S. (2020). Problem Solving Skills Of Students At The Faculty Of Sports

Sciences. International Education Studies, 13(6), 180-186.


Submitted at: 2021-07-10 21:31:41
Accepted at: 2021-12-02 21:38:09
To Journal: KIŞ-ARALIK 2021

Author Details:
Mesut ,ÖZTÜRK ORCID:0000-0002-8996-2876 Alirızabey İmam Hatip Ortaokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
Şenay ,ŞAHİN ORCID:0000-0002-9221-0616 Bursa Uludağ Üniversitesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Öğretim Üyesi
Ali Kâmil ,GÜNGÖR ORCID:0000-0001-5875-0742 Bursa Uludağ Üniversitesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Öğretim Elemanı

To Reference: ÖZTÜRK, Mesut , ŞAHİN, Şenay , GÜNGÖR, Ali Kâmil (2021), An Examınatıon On Mental Rotatıon And Problem Solvıng Skılls Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers: Sample Of Bursa Provınce . International Journal of Humanities and Art Researches,Aralık 2021, Issue:4, Volume:6, Pages:535-547

Viewed: 836 Downloaded: 561