INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

TEKNOLOJİNİN 7-9 YAŞ GRUBU ÇOCUK RESİMLERİNE ETKİSİ

International Journal of Humanities and Art Researches Mart 2021 Pages: [111-125]
Öğr.Gör.. TANAY ÖZTÜRK Aycel Derya ; Prof.Dr.. Serap BUYURGAN
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.007

Abstract


Along with the mental and physical development of the child, there is a noticeable change in a linear development. One of the most important periods of these changes is the 7-9 age-range. A visible change is noticed in the pictures of the 7-8-year-old child. In the pictures of children, mentally in the concrete processing step, the real color of the object begins to be seen, concrete objects and events are tried to be reflected as they are in their paintings, children desire to show their pictures and get the idea. The effect of visual communication tools is important in enriching children's image worlds and recognizing objects and living things. When used effectively, developments in technology make important contributions to the teaching of every field. When the effects of using and not using technology on the pictorial development of the child are examined, it is important to determine the negative reasons and try to eliminate the negativities. From this point of view, the study, it is aimed to reveal how technology is reflected in children’s pictures by examining the pictures made by children aged 7-9 who can and cannot benefit from technology. The research was conducted with a descriptive method by using a model of scanning. Firstly, a questionnaire prepared by considering the children’s age-levels and expert opinions was performed on 7-9-year-old children to determine their socioeconomic levels. Then, the children were made to draw pictures related to “game” and “communication”. The pictures of children were evaluated with the “Picture Evaluating Scale”. SPSS 15.0 (Statistical Packet Program for Social Sciences) was used for the analysis of data collected in the scape of research. 1st, 2nd and 3rd graders from the 7-9 age-group in primary school from Erzurum Province constitute the population of the research and 30 students from 7-9 age-group studying in Sabancı Primary School and 30 students from 7-9 age-group studying in Ügümü Primary School-totally 60 students- constitute the sample of the study. In consequence of the research, the effects of technology on children’s pictures were revealed and it was determined that technology has positive effects on children.

Özet


Zihinsel olarak somut işlem basamağında olan çocukların resimlerinde eşyanın gerçek rengi görülmeye başlar, somut nesneler ve olaylar resimlerinde olduğu gibi yansıtılmaya çalışılır, çocuklar bu dönemde resimlerini gösterip fikir alma isteği duyarlar. Çocukların imge dünyalarının zenginleşmesi, nesneleri, canlıları tanımalarında görsel iletişim araçlarının etkisi önemlidir. Teknolojideki gelişmeler etkili kullanıldığı zaman her alanın öğretiminde önemli katkılar sağlar. Teknolojiden faydalanmanın ve faydalanmamanın, çocuğun resimsel gelişimine etkileri incelendiğinde, olumsuz sebeplerin neler olduğu belirlenip, olumsuzlukların giderilmeye çalışılması önemlidir. Bu bakış açısından hareketle araştırmada, teknolojiden faydalanan ve faydalanamayan 7-9 yaş grubu çocukların yaptıkları resimler incelenerek teknolojinin çocukların resimlerine ne şekilde yansıdığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeli kullanılarak betimsel bir yöntemle yapılmıştır. Öncelikle 7-9 yaş grubu çocuklara, sosyo-ekonomik düzeylerini belirlemek amacıyla çocukların yaş düzeyleri ve uzman görüşü dikkate alınarak hazırlanan bir anket yapılmıştır. Ardından çocuklara “oyun” ve “haberleşme” konularında resimler yaptırılmıştır. Çocukların yaptıkları resimler, “Resim Değerlendirme Ölçeği” ile değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizi için SPSS 15.0 (Statistical Packet Program for Social Sciences) programı kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini Erzurum ili 7-9 yaş grubundaki İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri, örneklemi ise “ Sabancı İlköğretim Okulu” nda eğitim gören 7-9 yaş grubundan 30 öğrenci ve “Ügümü İlköğretim Okulu” nda eğitim gören 7-9 yaş grubundan 30 öğrenci olmak üzere toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda; teknolojinin çocuk resimleri üzerindeki etkisi ortaya konulmuş ve teknolojinin çocuklara olumlu yönde katkıları olduğu tespit edilmiştir.


Keywords:
Children’s Picture, The Effect of Technology on Children’s Pictures, Internet, Computer, Television.
Anahtar Kelimeler:
Çocuk resmi, teknolojinin çocuk resimlerine etkisi, internet, bilgisayar, televizyon.

References


Alıcıgüzel, İ. (2001). Çağdaş Okulda Eğitim ve Öğretim. (3. Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Artut, K. ve Pekmezci, H. (2010). Güzel Sanatlar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri. (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Buyurgan, S., Buyurgan, U. (2007). Sanat Eğitimi ve Öğretimi. Eğitimin Her Kademesine Yönelik Yöntem ve Tekniklerle. (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Buyurgan, S., Buyurgan, U. (2020). Sanat Eğitimi ve Öğretimi. Eğitimin Her Kademesine Yönelik Yöntem ve Tekniklerle. (Geliştirilmiş 7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Canbek, G. Sağıroğlu, Ş. (2007). Çocukların ve Gençlerin Bilgisayar ve İnternet Güvenliği. Politeknik Dergisi, 10, 3

Caplan, S.E. (2002). Problematic İnternet Use and Psychosohial Well-Being: Development of a Theory-Based Cognitive-Behavioral Measurement Instrument. Computers in Human Behavior, 18, 553-575.

Çetin, T. (2002). Sanat Eğitiminin Gerekliliği Üstüne. Sanat Eğitimi Sempozyumunda sunuldu, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Matbaası.

Elkin, F. (1995). Çocuk ve Toplum, Çocuğun Toplumsallaşması. Çeviren: Nezife Güngör. İstanbul: Gündoğan Yayınları.

Gür, S., Özbilgen, A., Ertürk, S. (1999). Çevresel Psikolojide Çocuk. Trabzon: KTÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yayınları, 4.

Katırancı, M. (2020). Görsel Sanatlar Öğretimi. (1. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kırışoğlu, O.T. (2005). Sanatta Eğitim. (3. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Muslu, G. K., Bolışık, B., (2009). Çocuk ve gençlerde internet kullanımı. Preventive Medicine Bulletin, 8 (5), 445-450.

Özer, B. (1998). Eğitim Biliminde Yenilikler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

San, İ. (2008). Sanat ve Eğitim. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Subrahmanyam, K., Smahel D, Greenfield P. (2006). Connecting Developmental Constructions to the Internet: Identity Presentation and Sexual Exploration in online teen chat rooms. Developmental Psychology. 42, 395–406.

Telli, H. (1990). Türkiye'de Resim-İş Öğretiminde Genel Bir Bakış. Ortaöğretim Kurumlarında Resim-İş Öğretimi ve Sorunları, Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları. Şafak Matbaacılık.

Tepecik, A., Oğuzoğlu, D. (2002). Erken Çocukluk Eğitiminde Resim Eğitiminin Yeri ve Önemi. Erken Çocukluk ve Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu. Ankara: Kök Yayıncılık.

Yavuzer, H. (2007). Resimleriyle Çocuk. (10. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yılmaz, M. (2010). Görsel Sanatlar Eğitiminde Uygulamalar. (5. Baskı ). Ankara: Data Yayıncılık.


Submitted at: 2020-11-30 12:07:12
Accepted at: 2021-03-07 12:16:51
To Journal: Mart 2021

Author Details:
TANAY ÖZTÜRK,Aycel Derya ORCID:0000-0003-1837-7714 Atatürk Üniversitesi, Horasan Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Programı,
Serap ,BUYURGAN ORCID:0000-0001-8858-2161 Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölüm

To Reference: Aycel Derya, TANAY ÖZTÜRK , BUYURGAN, Serap (2021), TEKNOLOJİNİN 7-9 YAŞ GRUBU ÇOCUK RESİMLERİNE ETKİSİ . International Journal of Humanities and Art Researches,Mart 2021, Issue:1, Volume:6, Pages:111-125
https://dergipark.org.tr/tr/journal/3269/article/833509/action/article/download-process-report
Viewed: 910 Downloaded: 734