INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Determination of ScienceTeachers' Opinions on STEM Educationand Applications (Bursa Province Case)

International Journal of Humanities and Art Researches Aralık 2020 Pages: [100-113]
Araştırmacı. Gülizar KAYA ; Doç.Dr.. Ersin ŞAHİN ; Prof.Dr.. Rüçhan ÖZKILIÇ UZ
DOI: https://orcid.org/0000-0002-7750-8406

Abstract


The aim of this study is to determine the ideas of science teachers about STEM education and practices.The study group consisted of science teachers working in middle schools in Bursa county and other districts. “STEM Teacher Needs Assessment Questionnaire” was used in the study. n order to develop the form, firstly the literature was reviewed and researches on subjects such as the opening, history, content, characteristics and application of STEM education were also examined. In line with the information obtained, 56 questionnaire items were formed in the form of sentences by consulting an expert opinion on STEM (a program development and a science faculty member) by the researcher. Survey participants agents; It consists of 4-dimensional different items for STEM education, for the contributions of STEM to students, for self-assessment of STEM, and for evaluating the physical conditions required for STEM. Participants were expected to choose the most appropriate one among the expressions such as "Strongly Disagree", "Partially Agree", "Strongly Agree" presented for the items in the questionnaire. Cronbach Alpha test was used to test the reliability of the questionnaire items. The Cronbach Alpha value of the questionnaire form used in the study was calculated as a high value as 0.92. According to the test results, it can be said that the items in this questionnaire, which was created as a data collection tool, are reliable. The total implementation period of the questionnaires took approximately 4 months after obtaining official permissions.The data obtained from the research were analyzed using frequency and percentage. In the study, teachers' opinions about STEM education and applications, STEM's contribution to students, STEM self-evaluation and physical conditions required for STEM were collected. Although the majority of teachers think that using STEM activities in lessons is tiring for the teacher, that these activities are not suitable for all science subjects, weekly science class hours are not enough to apply STEM activities, STEM activities are necessary to raise talented students, and students have high-level thinking skills. and they think it provides problem-solving skills. In addition, these activities are more beneficial to teach lessons, students 'academic achievement increases, students learn more lasting, increase students' interest in the course, as well as give students the opportunity to produce creative ideas, activities should be associated with problems in daily life, and lack of material creates difficulties while implementing It is also among the results that they think that the implementation will not cause a lot of time loss and that competition between groups is not bad, and that it is not difficult to evaluate these activities.They stated that it is too much, there is a need for students, they have some deficiencies about STEM and how the physical conditions required for STEM should be. The majority of the teachers experienced difficulties in applying STEM activities, they can reach the level of students while applying these activities, they have sufficient skills while applying STEM activities in learning-teaching environments, they have sufficient content knowledge about STEM, they can improve students' learning performance by using STEM. that he finds it appropriate to use his activities in his lessons, guides the students sufficiently while implementing the activities, sciences always use their activities, they can work more comfortably in the classroom with STEM activities, they can attract students' attention to the lesson more easily with these activities they participate. He can also evaluate the results of STEM activities in a versatile way, can prepare different STEM activities on his own, while applying STEM activities during these activities, he emphasized that students use their time well. do the activities that students expect them to explore before they do in the classroom and and problems in associating science subjects with STEM during the lesson, He also experienced problems between disciplines while applying STEM activities, They are of the opinion that they also have shortcomings in technology and engineering.

Özet


Bu araştırmanın amacı, Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM eğtimi ve uygulamaları hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Çalışma grubunu Bursa ili ve diğer ilçelerindeki ortaokullarda görev yapan fen bilimleri öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmada “STEM Öğretmen İhtiyaç Belirleme Anket Formu” kullanılmıştır. Formun geliştirilmesine yönelik öncelikle literatür taraması yapılmış STEM eğitiminin açılımı, tarihçesi,içeriği, özellikleri ve uygulanma şekli gibi konularla ilgili araştırmalar da incelenmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda araştırmacı tarafından STEM ile ilgili uzman görüşüne (bir program geliştirme ve bir fen bilimleri öğretim üyesi) başvurularak cümleler şeklinde 56 anket maddesi oluşturulmuştur. Anket maddeleri katılımcıların; STEM eğitimine yönelik, STEM’in öğrencilerine olan katkılarına yönelik, STEM ile ilgili kendilerini değerlendirmelerine yönelik ve STEM için gerekli fiziki koşulları değerlendirmelerine yönelik 4 boyutlu farklı maddelerden meydana gelmiştir. Katılımcılara anketteki maddelere ait sunulan ‘Kesinlikle Katılmıyorum’, ‘ Kısmen Katılıyorum’, ‘Kesinlikle Katılıyorum’ şeklindeki ifadelerden kendilerine en uygun olanı seçmeleri beklenmiştir. Anket maddelerinin güvenirliğini test etmek için Cronbach Alpha testi uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan anket formunun Cronbach Alpha değeri 0.92 olarak yüksek bir değer olarak hesaplanmıştır. Test sonuçlarına göre veri toplama aracı olarak oluşturulan bu anketteki maddelerin güvenilir olduğu söylenebilir. Resmi izinlerin alınmasının ardından anketlerin toplam uygulanma süresi yaklaşık 4 ay sürmüştür. Araştırmadan elde edilen veriler frekans, yüzde kullanılarak analiz edilmiştir.Araştırma da öğretmenlerden STEM eğitimi ve uygulamaları, STEM’ in öğrencilerine olan katkıları, STEM ile ilgili kendilerini değerlendirme görüşleri ve STEM için gerekli fiziki koşulları hakkındaki görüşleri toplanmıştır.Sonuç olarak öğretmenler STEM’ in olumlu yönlerinin fazla olduğunu, öğrenciler için bir ihtiyaç olduğunu, STEM ile ilgili kendilerinin bazı eksikliklerinin bulunduğunu ve STEM için gerekli fiziki koşulların nasıl olması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu STEM etkinliklerini derslerde kullanmanın öğretmen için yorucu olduğunu, bu etkinliklerin tam olarak bütün fen konularına uygun olmadığını, haftalık fen bilimleri ders saatlerinin STEM etkinliklerini uygulamak için yeterli olmadığını düşünse de yetenekli öğrenciler yetiştirmek için STEM etkinliklerinin gerekli olduğunu, öğrencilere üst düzey düşünme becerileri ve problem çözme becerileri kazandırdığını düşünmektedirler. Ayrıca bu etkinliklerle ders işlemenin daha faydalı olduğu, öğrencilerin akademik başarılarının arttığı, öğrencilere daha kalıcı öğrenmeler sağladığı, öğrencilerin derse olan ilgilerini arttırdığı bunun yanında öğrencilere yaratıcı fikirler üretme fırsatı verdiği, etkinliklerin günlük yaşamdaki problemlerle ilişkilendirilmesi gerektiği ve materyal eksikliğinin etkinlikleri uygularken sıkıntılar yarattığı, bu etkinlikleri uygulamanın çok fazla zaman kaybına yol açmayacağı ve gruplar arasında da rekabetin oluşmasının fena olmadığı, bu etkinlikleri değerlendirmenin de çok zor olmadığı görüşünde oldukları da elde edilen sonuçlar arasındadır.

Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu kısmen de olsa STEM etkinliklerini uygularken zorluklar yaşadığına, bu etkinlikleri uygularken öğrencilerin seviyesine inebildiğine, öğrenme-öğretme ortamlarında STEM etkinliklerini uygularken yeterli beceriye sahip olduğuna, STEM konusunda yeterli alan bilgisine sahip olduğuna, STEM’i kullanarak öğrencilerin öğrenme performanslarını geliştirebildiğine, STEM etkinliklerini derslerinde kullanmayı uygun bulduğuna, etkinlikleri uygularken öğrencilere yeteri kadar rehberlik yapabildiğine, STEM

etkinliklerini fen bilimleri her zaman kullandığına, STEM etkinlikleriyle sınıfta daha rahat işleyebildiğine, bu etkinliklerle öğrencilerin derse olan ilgilerini daha kolay çekebildiğine

katılmaktadırlar. Ayrıca STEM etkinliklerinin sonuçlarını çok yönlü değerlendirebildiği,

kendi başına farklı STEM etkinlikleri hazırlayabildiği, STEM etkinliklerini uygularken

öğrencilerin zamanı iyi kullanmalarına önem verdiği, bu etkinlikler sırasında sabırla

öğrencilerin keşif yapmalarını beklediği, etkinlikleri sınıfta yapmadan önce uygulayıp hatalı

ve eksik yönlerini belirlediği, ders sırasında fen konularını STEM ile ilişkilendirirken sorun

yaşadığı, ayrıca STEM etkinliklerini uygularken disiplinler arasında da sorun yaşadığı,

teknoloji ve mühendislik alanlarında da eksikliklerinin olduğu görüşündedirler.


Keywords:
Science, Teachers, STEM
Anahtar Kelimeler:
Fen bilimleri,Öğretmen,STEM

References


Altan, E. B., Yamak, H., ve Kırıkkaya, E. B. (2016). Hizmetöncesi Öğretmen Eğitiminde FETEMM Eğitimi Uygulamaları: Tasarım Temelli Fen Eğitimi. Trakya ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2).

Bakırcı, H. & Kutlu, E. (2018). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FETEMM Yaklaşımı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 367-389.

Baran, E., Bilici, S. C., & Mesutoglu, C. (2016). Moving STEM beyond schools: Students’ perceptions about an out-of-school STEM education program. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(1), 9-19.

Barcelona, K. (2014). 21st century curriculum change initiative: A focus on STEM education as an ıntegrated approach to teaching and learning. American Journal of Educational Research, 2(10), 862-875.

Buyruk & Korkmaz (2016). FETEMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Part B: Türk Fen Eğitimi Dergisi, 13(2), 61-76.

Bybee, R. W. (2013). The case for STEM education: challenges and opportunities. Virginia: NSTA Press, 116 p.

Ceylan, S. (2014).Ortaokul Fen Bilimleri Dersindeki Asitler ve Bazlar Konusunda Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FETEMM) Yaklaşımı ile Öğretim Tasarımı Hazırlanmasına Yönelik Bir Çalışma. Uludağ Üniversitesi: Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.

Çorlu, M. S. (2012, June). Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FETEMM) Eğitimi Teorik Çerçevesi [A theoretical framework for STEM education]. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunuldu, Niğde.

Çorlu, M.S., Capraro, R.M. & Capraro, M.M. (2014). Introducing STEM education: Implications for educating our teachers in the age of innovation. Education and Science, 39(171), 74-85.

Dugger, W. E. (2010). Evolution of STEM in the United States (Paper) Presented at the 6th Biennial International Conference on Technology Education Research on Dec 8-11, 2010 in Australia.

Gökbayrak, S. & Karışan D. (2017). Altıncı sınıf öğrencilerinin FeTeMM temelli etkinlikler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-40.

Gülhan, F., & Şahin, F. (2016). Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik Entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf Öğrencilerinin Bu Alanlarla İlgili Algı ve Tutumlarına Etkisi. Journal of Human Sciences, 13(1), 602-620.

Hacıömeroğlu, G. & Bulut, A.S. (2016). Entegre FETEMM Öğretimi Yönelim Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 626-630.

Heaverlo, C. (2011). STEM Development: A Study of 6th-12th Grade Girls' Interest and Confidence in Mathematics and Science. Doctoral dissertation. Iowa State University, Lowa.

Hiğde, E., Keleş, F. & Aktamış, H. (2020). STEM alanlarına ve öğretimine yönelik tutumları inceleyen model çalışması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 1145-1160.

International Techonogy Education Association. (2009). The overlooked STEM ımperatives: Technology and Engineering K-12 Education. Reston, VA: Author.

Irkıçatal, Z. (2014). Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FETEMM) İçerikli Okul Sonrası Etkinliklerin Öğrencilerin Başarılarına ve FETEMM Algıları Üzerine Etkisi.

Karakaya, F., Ünal, A., Çimen, O. & Yılmaz, M. (2018). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Yaklaşımına Yönelik Farkındalıkları. JRES, 5(1), 124-138.

Kelley, T. (2010). Staking the claim for the "T" in STEM. Journal of Technology Studies, 36 (1), 2-11.

Lantz, H. B. (2009). Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education: What form? What function?

Kennedy, J. Quinn, F., & Taylor, N. (2016). The school science attitude survey: a new instrument for measuring attitudes towards school science. International Journal of Research & Method in Education, 39(4), 422-445.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018a). Matematik Dersi Öğretim Programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018b). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi.

Morrison, J. (2006). TIES STEM education monograph series, attributes of STEM education. Baltimore, MD: TIES.

National Academy of Engineering and National Research Council. (2009). Engineering in K–12 education: Understanding the status and improving the prospects. Washington, DC: NAP.

National Research Council (NRC).(1996). National Science Education Standards. National Academy Press. Washington D.C.

Özçakır-Sümen, Ö., & Çalışıcı, H. (2016). Pre-service teachers’ mind maps and opinions on STEM education implemented in an environmental literacy course. Educational Sciences: Theory ve Practice, 16, 459-476.

President’s Council of Advisors on Science and Technology (2010). Prepare and Inspıre: K-12 Educatıon In Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) For Amerıca’s Future. Report To The President

Rogers, C., & Portsmore, M. (2004). Bringing engineering to elementary school. Journal of STEM Education: innovations and research, 5(3).

Thomas, T. A., (2014). Elementary teachers’ receptivity to ıntegrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education in the elementary grades. (Doctoral dissertation). Retrieved from Proquest. (3625770).

Uluyol, Ç. & Eryılmaz, S. (2015). 21. Yüzyıl becerileri ışığında FATİH projesi değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2).

Wang, H. (2012). A New era of science education: science teachers‘ perceptions and classroom practices of science, technology, engineering, and mathematics (STEM) ıntegration. (Doctoral dissertation). Retrieved from Proquest. (3494678)

Yamak, H., Bulut, N., ve Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2).


Submitted at: 2020-11-25 09:00:24
Accepted at: 2020-12-18 11:16:01
To Journal: Aralık 2020

Author Details:
Gülizar,KAYA ORCID:0000-0002-7750-8406 Şehit Mehmet Koray Pınar Orta Okulu, Gemlik
Ersin,ŞAHİN ORCID:0000-0001-6800-7522 Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Rüçhan,ÖZKILIÇ UZ ORCID:0000-0002-9906-7920 Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

To Reference: KAYA, Gülizar , ŞAHİN, Ersin , ÖZKILIÇ UZ, Rüçhan (2020), Determination of ScienceTeachers' Opinions on STEM Educationand Applications (Bursa Province Case). International Journal of Humanities and Art Researches,Aralık 2020, Issue:6, Volume:5, Pages:100-113
Süreç DergiPark platformundan yürütülmüştür.
Viewed: 929 Downloaded: 393