INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Sustainability and Environmental Approaches in Furniture Design

International Journal of Humanities and Art Researches Aralık 2020 Pages: [81-99]
Arş.Gör.. Sinem GÜNEŞ ; Doç.Dr.. Deniz DEMİRARSLAN
DOI: https://orcid.org/0000-0001-9071-9913

Abstract


Today, it is necessary to give importance to sustainable environmental policies in order to protect the depleted resources, find ways to reduce greenhouse gas emissions, and purify the interior from toxic chemicals. The aim of the study is to examine the studies on this subject, to investigate sustainable environmental policies and to realize the importance of the concept of sustainability for future generations. Sustainable environmental policies have become a subject that has taken center for all disciplines in the world. Sustainable approaches, together with ecological designs, are environmentally friendly and respectful to natural resources. Sustainability consists of products that are designed with recyclable, non-natural materials that aim to obtain the raw material from the region in which it is located, thus taking into account the air pollution likely to arise in the transportation factor to the environmental damage. Interior architects directly related to these subjects aim to produce solutions that will eliminate or minimize the damage to the environment through an interdisciplinary study. These solutions range from the building to the smallest scale furniture. Considering the scale of the building, sustainable approaches that should start from the construction phase have become an important point that should be kept in the foreground in interior design and furniture designs to be used in the spaces. Sustainable furniture causes us to use healthier spaces and find solutions with ecological designs without destroying nature. Sustainable use of furniture by minimizing resources or not using them at all; Attitudes such as using raw materials with local materials will cause us to produce more environmentally sensitive results. Increasing population attaches importance to the production of sustainable furniture all over the world in order to protect the resources and living creatures that are depleted and depleted. Sustainable approaches have become an issue that the world attaches importance and various steps have been taken to support this issue. Some of these steps are certificates created for designs made with environmentalist approaches. Once certain criteria are met, it is mandatory to provide products with standards that comply with sustainable policies in order to obtain the certificates that are entitled to be obtained. The common point of the certificates, which have different criteria in different countries, is to use recyclable materials and to protect the depleted resources. After the industrial revolution, many art movements emerged in the world. These currents highlighted various materials and shaped furniture design. Especially in the 1940s; Due to the fact that it is economical, suitable for mass production and its formability is unlimited, environmental factors arising from the fact that plastic material entering the furniture production sector has not disappeared in nature for many years are among the reasons for switching to ecological material searches. Instead of using plastic, a substance that does not disappear in nature, designs made with different materials have begun to be introduced. In many parts of the world, sensitive designers have created extraordinary designs with different materials. In the designs made, the target is to use recyclable materials and the first condition is not to harm the environment. After 1970, more ecological designs were included in the production of furniture by minimizing the damage of plastic materials, the absence of nature and non-recyclable materials. Many designers made designs with recyclable materials and created awareness. Although the aim of the designs was to use recycled ecological materials at first, it has taken place as a structure reinforced designs in furniture production over time. In the study, different sustainable designs that have been realized over time have been researched with the literature review method. Over time, the importance of sustainable furniture production is understood; ecological, sustainable designs have gained importance. It is aimed to realize the contribution of environmentalist approaches to the environment. For a sustainable world, we have talked about the behaviors that we need to do from micro scale to macro scale, and it is mentioned that the world is developing day by day.

Özet


Günümüzde tükenen kaynakları korumak, sera gazı emisyonlarını azaltmanın yollarını bulmak, iç mekanı zehirli kimyasallardan arındırmak için sürdürülebilir çevre politikalarına önem vermek gerekmektedir. Çalışmanın amacı bu konudaki çalışmaları incelemek, sürdürülebilir çevre politikalarını araştırmak ve gelecek nesiller için sürdürülebilirlik kavramının önemini farkettirmektir. Sürdürülebilir çevre politikaları, dünyada tüm disiplinlerin merkezine aldığı bir konu haline gelmiştir. Sürdürülebilir yaklaşımlar ekolojik tasarımlar ile birlikte çevreye karşı duyarlı, doğal kaynaklara saygılı bir yaklaşım biçimidir. Sürdürülebilirlik, ham maddeyi içinde bulunduğu bölgeden elde etmeyi amaçlayan, böylece ulaşım faktöründe ortaya çıkması olası hava kirliliğinin çevreye vereceği zarara kadar dikkate alan, geri dönüşümlü, doğada yok olan malzemeler ile tasarlanan ürünlerden oluşmaktadır. Bu konularla doğrudan ilişkili iç mimarlar, interdisipliner bir çalışma ile çevreye gelebilecek zararı ortadan kaldıracak ya da minimuma indirecek çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Bu çözümler yapıdan başlayıp en ufak ölçek olan mobilyalara kadar uzanmaktadır. Yapı ölçeğinde düşünüldüğünde daha inşa aşamasından başlaması gereken sürdürülebilir yaklaşımlar iç mekan tasarımlarında ve mekanların içinde kullanılacak mobilya tasarımlarına kadar ön planda tutulması gereken önemli bir nokta haline gelmiştir. Sürdürülebilir mobilyalar daha sağlıklı mekanlar kullanmamıza ve doğayı yok etmeden ekolojik tasarımlarla çözümler bulmamıza sebep olmaktadır. Mobilyaların sürdürülebilir olması tükenen kaynakları minimuma indirerek kullanmak ya da hiç kullanmamak; yöreye has malzemelerle, ham madde kullanılması gibi tutumlar çevreye karşı daha duyarlı sonuçlar ortaya çıkmasına neden olacaktır. Artan nüfus, tükenen ve tükenmeye yüz tutmuş kaynaklar ve canlıları korumak için tüm dünya sürdürülebilir mobilya üretimine önem vermektedir. Sürdürülebilir yaklaşımlar tüm dünyanın önem verdiği bir konu haline gelmiş ve bu konuyu desteklemek adına çeşitli adımlar atılmıştır. Bu adımlardan bazıları çevreci yaklaşımlar ile yapılan tasarımlar için ortaya çıkartılan sertifikalalardır. Belli kriterlere sahip olununca, alınmaya hak kazanılan sertifikaları almak için sürdürülebilir politikalara uygun standartlara sahip, ürünler verilmesi zorunlu olmaktadır. Farklı ülkelerde farklı kriterelere sahip olan sertifikaların ortak noktası geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı ve tükenen kaynakları korumaya yönelik olmalarıdır. Endüstri devriminden sonra dünyada birçok sanat akımı ortaya çıkmıştır. Bu akımlar çeşitli malzemeleri ön plana çıkarmış ve mobilya tasarımına yön vermiştir. Özellikle 1940’lı yıllarda; ekonomik, seri üretime uygun ve şekil alabilme özelliğinin sınırsız oluşundan dolayı mobilya üretim sektörüne giren plastik malzemenin zaman içerisinde, doğada uzun yıllar yok olmamasından kaynaklı çevresel faktörler, ekolojik malzeme arayışlarına geçmenin nedenleri arasındadır. Doğada kaybolmayan bir madde olan plastik kullanımı yerine farklı malzemeler ile yapılan tasarımlar ortaya atılmaya başlanmıştır. Dünyanın birçok yerinde, konuya duyarlı tasarımcılar farklı malzemeler ile sıradışı tasarımlara imza atmışlardır. Yapılan tasarımlarda hedef, geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı olup çevreye zarar vermemesi birinci koşulu oluşturmaktadır. 1970 sonrası mobilya üretiminde plastik malzemelerin zararları, doğada yok olmayışı ve bunun gibi geri dönüştürülemeyen malzemeleri en aza indirerek daha ekolojik tasarımlara yer verilmiştir. Birçok tasarımcı geri dönüştürülebilir farklı malzemelerle tasarımlar yapmış, farkındalık yaratmışlardır. Yapılan tasarımlarda amaç, ilk başta geri dönüşümlü ekolojik malzemeler kullanmak olsa da zaman içinde mobilya üretiminde strüktür olarak güçlendirilmiş tasarımlar yerini almıştır. Çalışmada zaman içinde gerçekleşen farklı sürdürülebilir tasarımlar literatür taraması yöntemiyle araştırılmıştır. Zaman içerisinde sürdürülebilir mobilya üretiminin önemi kavranmış; ekolojik, sürdürülebilir tasarımlar önem kazanmıştır. Kazanılan çevreci yaklaşımların çevreye katkısının fark edilmesi amaçlanmıştır. Sürdürülebilir bir dünya için mikro ölçekten makro ölçeğe yapmamız gereken davranış biçimlerinden bahsedilmiş olup, bu konuda dünyanın günden güne geliştiğinden bahsedilmiştir.


Keywords:
Interior Architecture; Sustainability; Ecological Design; Furniture Design; Furniture Production
Anahtar Kelimeler:
İç Mimarlık; Sürdürülebilirlik; Ekolojik Tasarım; Mobilya Tasarımı; Mobilya Üretimi

References


1)Berber F. (2012) ‘’Ekolojik Malzemenin Tasarımdaki Yeri ve Ekolojik Malzemeyle Mimari Konut Tasarımı’’, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimarlık Programı

2)Canbolat, T. (2019) ‘’Sürdürülebilir Mobilya Tasarımına Model Olarak Düz-Paketlenebilen Sökülebilir Strüktür Yaklaşımı’’, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa 37-49

3)Demirarslan D. ve Demirarslan K. O. (2017/07), ‘’Çevre Koruma Bilinci Bağlamında İç Mekânın Tasarımında Disiplinler Arası Bir Yaklaşım: İç Mimarlık ve Çevre Mühendisliği İlişkisi’’, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi,3(2),112-128

4) Demirbaş, D. (2017)Mobilya Tasarımı Alanında Ödül Almış Ürünlerin Tasarlanma ve Değerlendirilme Süreçlerinde Kullanılan Kriter ve Özelliklerin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, ISSN:2147-345

5)Elibol, G. C. (2018), Bezci İ., Türkkan V. D., Varol A., ‘’Mobilya Tasarımında "Yeniden Kullanım": Tasarımdan Üretime Dönüşüm’’, SDÜ Art-E Güzel Sanatlar Fakültesi Derneği, Haziran’18, Cilt: 11, Sayı: 21

6)Işık Ş. (2017) ‘’1950’lerden İtibaren Türkiye’de Mobilya Tasarımının Gelişimi ve Türk Tasarımcıların İncelenmesi’’, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

7)Karaca, B. (2018) ‘’Sürdürülebilir Mobilya Üretiminde Tasarımcı Bilinci Üzerine Bir Araştırma’’,Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

8)Karalar R. ve Kiracı H. (2011) ‘’Çevresel Sorunlara Karşı Bir Çözüm Önerisi Olarak Sürdürülebilir Tüketim Düşüncesi’’, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:30, Ağustos

9)Konakoğlu, K., Sevinç, S., Kurdoğlu, B.Ç. (2019) ‘’Disiplinlerarası Atölye Çalışması Kapsamında Sürdürülebilir Donatı Tasarım Süreci’’, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , Cilt: 12 Sayı: 65 Ağustos

10)Köse, E. K. (2016) ‘’Mobilya Sektöründe Üretim ve Tasarımcı Etkileşimi; Günümüzde Türkiye Örneği Araştırma Süreci’’ Marmara Üniversitesi, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı

11)Özçuhadar T. Ve Öncel P.(2017) ‘’Eko-Tasarım’’ Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları – IV

12)Sönmez, Z. Ö. (2011) ‘’Günümüz Ekolojik Mobilyalarının Tarihsel Gelişim İçinde İncelenmesi’’ Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Anabilim Dalı, İç Mimarlık Programı

13)Şahin, S. (2018)‘’Mobilya Tasarımında Ekolojik Malzeme Açısından, Kağıt Kullanımı’’, Mimarlık ve Yaşam Dergisi,3(1), 53-61

14)Topoyan, M. (2005)‘’ Yeniden Üretim Sistemleri İçin Sürdürülebilir Ürün Tasarımlarının Oluşturulması’’ Dokuz Eylül Üniversitesi, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım

15)Yüksel, F., Güney C. (2019), Seçerkariptaş F., ‘’Konut İç Mekanına Sürdürülebilir Yaklaşımlar’’, Yakın Mimarlık Dergisi – Nisan 2019 Cilt:2 Sayı:2

İNTERNET KAYNAKLARI:

(URL1)

http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/BERJ%202(2)2011%20article6%20pp101-116.pdf (Erişim Tarihi: 9.03.2020)

(URL2)

https://www.google.com/search?q=be%C5%9Fikten+be%C5%9Fi%C4%9Fe+tasar%C4%B1m&sxsrf=ALeKk011RH0NJxlX9xjxYNRS8yXj4FO4uw:1589022903217&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZoL7N06bpAhVUolwKHW_HCtkQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=Adrp4LR3mEfFCM (Erişim Tarihi:9.03.2020)

(URL3)

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flive.staticflickr.com%2F3352%2F3641773281_17b51db19f.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Flamidesign%2F3641773281&docid=CjTIHRiZEa3KHM&tbnid=Qrm4l_VWkXyfBM%3A&vet=10ahUKEwip2pyhkazmAhWQyoUKHXB7Dr4QMwiGASglMCU..i&w=500&h=319&bih=662&biw=1366&q=mirra%20chair%20by%20herman%20miller&ved=0ahUKEwip2pyhkazmAhWQyoUKHXB7Dr4QMwiGASglMCU&iact=mrc&uact=8 (Erişim Tarihi:9.03.2020)

(URL5)

https://ceotudent.com/marcel-duchamp-kimdir (Erişim Tarihi:7.02.2020)

(URL6)

https://sanatkaravani.com/sanat-akimlari/ (Erişim Tarihi:7.02.2020)

(URL7)

https://www.dailyartmagazine.com/4-crazy-masterpieces-marcel-duchamp/ (Erişim Tarihi:7.02.2020)

(URL8)

https://listelist.com/marcel-duchamp-kimdir/ (Erişim Tarihi:5.02.2020)

(URL9)

https://www.eastcolonial.com/products/detail_by_collection/35/barrel-andy-warhol-collection-set (Erişim Tarihi:5.02.2020)

(URL10)

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNRLYFQp0thPm0lHVS15-uYYgQUp5A%3A1576018938048&sa=1&ei=-iPwXcHGAozurgSsppXICQ&q=dining+chair+wood+dcw+1945&oq=dining+chair+wood+dcw+1945&gs_l=img.3...8637.9766..10200...0.0..0.226.678.0j3j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39.BLoxCnKU2Oo&ved=0ahUKEwjBq9iHmKzmAhUMt4sKHSxTBZkQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=xL6VHdkars8ndM: (Erişim Tarihi:5.02.2020)

(URL11)

https://www.smow.com/en/manufacturers/knoll-international/saarinen-tulip-chair.html (Erişim Tarihi:9.03.2020)

(URL12)

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNRVergMjCsnpziF0kPfirtK5VuPkQ%3A1576018857153&sa=1&ei=qSPwXan4CISsrgSmuKnYAg&q=gunnar+aagaard+andersen+prototype+chair&oq=gunnar+aagaard+andersen+prototype+chair&gs_l=img.3...6421.13209..13544...0.0..1.503.4038.0j9j6j1j1j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0i30.rAmRlp9jqV8&ved=0ahUKEwjp8I7hl6zmAhUElosKHSZcCisQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=rubKSry4dtKvxM: (Erişim Tarihi:10.01.2020)

(URL13)

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNR8KumTx4AQCzwZ_fy-6bav-aSf1w%3A1576018700945&sa=1&ei=DCPwXfKmOeaxrgTPvLSwAg&q=paoli+chair+grassi+forlani&oq=paoli+chair+grassi+forlani&gs_l=img.3...5438.8188..8409...0.0..0.269.1802.0j6j4......0....1..gws-wiz-img.......35i39.rvyXF3Yeh_I&ved=0ahUKEwjy3NCWl6zmAhXmmIsKHU8eDSYQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=soM2naGVA5wnFM: (Erişim Tarihi:10.01.2020)

(URL14)

https://richardrabel.com/do-you-know-robin-day (Erişim Tarihi:10.01.2020)

(URL15)

https://www.google.com/search?q=robin+day+stadium&sxsrf=ALeKk00MMzfMUKVDBJeedR1NrqjWcqOz2A:1589025230683&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiD1qej3KbpAhX0oFwKHc36CeAQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=r2GRLjA-QaRO1M

(Erişim Tarihi:11.01.2020)

(URL16)

http://rafa-kids.blogspot.com/2012/08/flux-and-spotty-chair.html (Erişim Tarihi:10.01.2020)

(URL17)

https://www.google.com/search?q=pastili+chair+lake&sxsrf=ALeKk01KzVOJtm-PkxehjIQHDWejOGPo-Q:1589025574751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjm5q_H3abpAhUNXMAKHe9SD9gQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=lnVbGV9r1MFHxM

(Erişim Tarihi:8.02.2020)

(URL18)

https://xxi.com.tr/i/gercek-dunya-icin-tasarim (Erişim Tarihi:8.02.2020)

(URL19)

https://www.core77.com/posts/42562/Nomadic-Furniture-DIY-Designs-from-the-1970s (Erişim Tarihi:8.02.2020)

(URL20)

https://www.core77.com/posts/42562/Nomadic-Furniture-DIY-Designs-from-the-1970s (Erişim Tarihi:18.03.2020)

(URL21)

https://livanib.weebly.com/architect--frank-o-gehry.html (Erişim Tarihi: 18.03.2020)

(URL22)

https://www.moma.org/collection/works/2907?classifications=36&include_uncataloged_works=1&locale=zh&page=5 (Erişim Tarihi:1.03.2020)

(URL23)

https://thejoyofdesign.net/Shiro-Kuramata (Erişim Tarihi: 25.03.2020)

(URL24)

https://www.google.com/search?q=mirra+chair&sxsrf=ALeKk02LDq_TU-h04ZX_vGhEF0ILMlubLQ:1589027028420&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiA18T84qbpAhWDiVwKHTenDt0Q_AUoAnoECAsQBA&biw=1366&bih=608#imgrc=dUU3sloVivaTFM (Erişim Tarihi: 25.03.2020

(URL25)

https://idesignawards.com/winners/zoom.php?eid=9-8675-15&count=5&mode= (Erişim Tarihi:1.04.2020)

(URL26)

https://www.google.com/search?q=kube+design+furniture&tbm=isch&tbs=rimg:CcqbwM6uF2uOIgjKm8DOrhdrjioSCcqbwM6uF2uOERoT8Q1_17pI5YRoT8Q1_17pI5&tbo=u&ved=2ahUKEwjBq5fw5abpAhUGXxoKHSshBNgQiRx6BAgBEAw&ictx=1&uact=3 (Erişim Tarihi:1.04.2020)

(URL27)

http://kielnhofer.at/design.htm (Erişim Tarihi: 1.04.2020)

(URL28)

https://xxi.com.tr/i/1993 (Erişim Tarihi:4.04.2020)

(URL29)

https://www.nurus.com/tr/calisma-sistemleri/u-too (Erişim Tarihi:4.04.2020)

(URL30)

https://www.nurus.com/tr/calisma-koltuklari/me-too (Erişim Tarihi:4.04.2020)

(URL31)

https://www.nurus.com/tr/calisma-koltuklari/alava (Erişim Tarihi:4.04.2020)

(URL32)

https://kalonstudios.com/shop/stump/

(Erişim Tarihi:1.03.2020)

(URL33)

https://inhabitat.com/rocking-chair-uses-motion-to-power-attached-oled-lamp/rocking_chair_rochus_jacob__green_life__3/

(Erişim Tarihi:1.03.2020)

(URL34)

http://christophjohn.com/index.php/made-c/piao---paper-chair/

(Erişim Tarihi:1.03.2020)

(URL35)

https://www.aisslinger.de/hemp-chair/

(Erişim Tarihi:22.02.2020)

(URL36)

https://www.limitsizenerji.com/karnzda-portatif-solar-ruezgar-tuerbini/

(Erişim Tarihi:22.02.2020)

(URL37)

https://www.jebiga.com/hush-cocoon-armchair-freyja-sewell/

(Erişim Tarihi:22.02.2020)


Submitted at: 2020-09-18 09:00:21
Accepted at: 2020-12-12 11:15:47
To Journal: Aralık 2020

Author Details:
Sinem,GÜNEŞ ORCID:0000-0001-9071-9913 Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü
Deniz,DEMİRARSLAN ORCID:0000-0002-7817-5893 Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü

To Reference: GÜNEŞ, Sinem , DEMİRARSLAN, Deniz (2020), Sustainability and Environmental Approaches in Furniture Design. International Journal of Humanities and Art Researches,Aralık 2020, Issue:6, Volume:5, Pages:81-99
Süreç DergiPark platformundan yürütülmüştür.
Viewed: 817 Downloaded: 1163