INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Evaluation of 5th Grade Music Program (2017) According to Stufflebeam's CIPP Model

International Journal of Humanities and Art Researches Mart 2021 Pages: [11-36]
Araştırmacı. Taha ALTINSOY ; Doç.Dr.. Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.001

Abstract


This research, it is aimed to evaluate the 5th Grade Music Program (2017) in terms of Input and Process dimensions within the framework of Stufflebeam's CIPP Model through the opinions of teachers. The research is a qualitative study and descriptive screening model. 10 music teachers working in Mardin participated in the research. The data were obtained by interview form developed by the researcher and interpreted with descriptive analysis method. The 5th-grade music program booklet, the 5th-grade textbook, and some of the student projects were examined.

In the input dimension, it was seen that the program ignored the entrance characteristics of the students. The opinions about the textbooks and materials were negative and were far from meeting the program's objectives. In the process dimension, it was found that the process could not be passed for the purpose due to many reasons, mostly time constraints.

In the input dimension, it was seen that the program ignored the entrance characteristics of the students. The opinions about the textbooks and materials were negative and were far from meeting the program's objectives. In the process dimension, it was found that the process could not be passed for the purpose due to many reasons, mostly time constraints.

Özet


Bu araştırmada, 2017-2018 öğretim yılında uygulanmaya başlayan 5. Sınıf Müzik Programının, öğretmenlerin görüşleri üzerinden Stufflebeam’in

CIPP Modeli çerçevesindeki

“Girdi” ve “Süreç”

değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Araştırma nitel bir çalışma olup, betimsel türde tarama modelindedir. Araştırmaya Mardin’de ortaokullarda görev yapan 10 müzik öğretmeni katılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından

boyutlarında

geliştirilen görüşme formu ve

gözlem

analiz yöntemiyle yorumlanmıştır. Ek olarak, doküman analizi kapsamında; 5. sınıf müzik program dökümü, 5. sınıf ders kitabı ve öğrencilerin proje ödevleri incelenmiştir. Bulgular başlangıçta ayrı ayrı ele

alındıktan sonra, girdi

ve

yoluyla elde edilmiş ve betimsel

süreç bakımından bir bütün olarak

değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Girdi boyutunda programın öğrencilerin giriş özelliklerinin göz ardı ettiği, ders kitapları ve materyallere ilişkin öğretmen görüşlerinin olumsuz olduğu ve programın

müzik dersinin amaçlarını karşılamaktan uzak olduğu görülmüştür.

Süreç boyutunda ise başta zaman sıkıntısı olmak üzere, teorik bilgi yoğunluğu ve teknolojik imkansızlıklar gibi pek çok sebepten ötürü sürecin amaca uygun

geçirilemediği saptanmıştır.


Keywords:
Music lesson curriculum, CIPP, Music teacher, Input, Process.
Anahtar Kelimeler:
Müzik dersi öğretim programı, CIPP, Müzik öğretmeni, Girdi, Süreç.

References


Akkuzu D, Y., Şen Ü, S. (2017)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Aksu, C. (2007). İlköğretim 8. sınıf müzik programının hedeflerine ulaşma düzeyinin değerlendirilmesi

(Yayımlanmamış Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Altun, Z, D., Uzuner, F, G, (2018) Sınıf öğretmenlerinin müzik öğretimine yönelik tutumlarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3).

Barış, D. ve Ece, A. (2007). “Cumhuriyet’ten günümüze toplumsal kültürel değişim sürecinde müzik ve müzik eğitimi”, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10- 15 Eylül 2007, Ankara/Türkiye.

Canbay A. (2007). Müzik öğretmenlerinin ilköğretim müzik dersi öğretim programına yaklaşım ve görüşleri , Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.15-29

Cesur, D. (2012). Ortaöğretim müzik dersinin işlevselliği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İzmir.

Demirel, Ö. (2007). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Erden M. A. (1995) Eğitimde program değerlendirme (İkinci baskı) Ankara: Pegem Personel Eğitim Merkezi Yayın, 12.

Eşen, F. (2005) Eği̇ti̇mi̇n Sosyal Faydalari: Türki̇ye-ab Karşılaştırması, Milli Eğitim üç aylık eğitim ve sosyal bilimler dergisi, Yaz, Sayı:137

Gürgen, E. T. (2009). Farklı Müzik Eğitimi Yöntemlerinin Öğrencilerin Müziksel Becerileri Üzerindeki Etkileri. Bildiriler – 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 23–25 Eylül 2009, OMÜ

Kocabaş, A. (1993). 1986 Lise müzik dersi öğretim programının Ege Bölgesi’nde görevli müzik öğretmenlerinin

12. sinif müzi̇k

dersi̇ öğreti̇m programinin cipp “bağlam, gi̇rdi̇, süreç, ürün” modeli̇ne göre

değerlendi̇ri̇lmesi̇,

32

ve

çağdaş program ilkelerine göre (Yayımlanmamış

görüşlerine

geliştirme

değerlendirilmesi

Yüksek Lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Köroğlu, G. N. (2013). İlköğretim ikinci kademede görev yapan müzik dersi öğretmenlerinin 2006 müzik dersi öğretim programı ile ilgili görüşleri ve karşılaştıkları sorunlar (Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

T.C. M.E.B. Tebliğler Dergisi (1949). Lise 1. Sınıf Müzik Programı, 26 Eylül 1949, Sayı: 557. (Elektronik Sürüm), http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tue m-sayilar/viewcategory/13- 1949

MERT, E, ŞEN, Ü. S. (2019). İlköğretim 7. Sınıf Müzik Öğretiminde Teknoloji Destekli Materyal Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (Özel Sayı) , 2113-2139.

Nacakçı, Z. (2010). “Müzik Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri ve Programı Uygulama Yöntemlerinin Belirlenmesi”, Milli Eğitim Dergisi, 39 (185), 353 – 364.

Ornstein, A. C., & Hunkins, F.P. (2004) Curriculum foundations: principles and theory. Boston: Allyn and Bacon.

Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde program değerlendirme ve Türkiye’de eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 126-149.

Patton, M.Q. (2002) Qualitative research and evaluation methods (Third edition.) Thousand Oaks, California: Sage Publishing

Popham, W.J. (1993). Educational evaluation. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Ryan,G.W. & Bernard, H.R. (2000) “Data Management and Analysing Methods”, Handbook of Qualitative Research (Editör: Denzin and Y. Lincoln),

Umuzdaş, S. ve Levent, A. (2012). Müzik öğretmenlerinin ilköğretim müzik dersi işleyişine yönelik görüşleri. YTÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 56-73.

Ünal, F. ve Ünal, M. (2010). Türkiye’de Ortaöğretim Programlarının Gelişimi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 110-125.

Yıldırım, A. & Şimşek, H (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Beşinci baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Stufflebeam, D.L. (1983) The CIPP Model for

Program Evaluation. In: Madaus, F.F., Scriven, M. and Stufflebeam D.L., Eds., Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services

Evaluation, Kluwer, Norwell, 117-141.

Şen, Ü. S. (2011). Müzik öğretiminde

bilgisayar destekli programlı öğretim yönteminin etkililiği (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim

Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Uçan, A. (1989). Ülkemizde Müzik Öğretimine Genel Bir Bakış, (Bildiri), Ortaöğretim Kurumlarında Müzik Eğitimi ve Sorunları, 3-43, Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.

Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi (Temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Uçan, A. (2002). Türkiye’de Çağdaş Sanat Eğitiminde Öğretmen Yetiştirme Süreci ve Başlıca Yapılanmalar. Gazi Üniversitesi “1. Sanat Eğitimi Sempozyumu.” Ankara, s.1-23


Submitted at: 2021-01-07 12:07:57
Accepted at: 2021-02-20 12:18:06
To Journal: Mart 2021

Author Details:
Taha ,ALTINSOY ORCID:0000-0023-0004-0003 MEB Müzik Öğretmeni
Rüyam ,KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU ORCID:0000-0003-3540-2117 BUÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

To Reference: ALTINSOY , Taha , KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU , Rüyam (2021), Evaluation of 5th Grade Music Program (2017) According to Stufflebeam's CIPP Model . International Journal of Humanities and Art Researches,Mart 2021, Issue:1, Volume:6, Pages:11-36
https://dergipark.org.tr/tr/journal/3269/article/862292/action/article/download-process-report
Viewed: 1017 Downloaded: 877