INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

The Study of High School Students’ Martyrdom Perception through Metaphor

International Journal of Humanities and Art Researches June 2016 Year 1 Pages: []
Öğr.Gör.. Muammer HARDAL
DOI:

Abstract


The ones who fought to protect his religion and homeland and passed away are blessed upon being martyrs. All the people in societies are interested in martyrs and being martyred have caused a social reaction. The ones who sacrifice their lives for his country have affected all the ones in society. This research aims to study the perception of high school students about martyrdom through metaphors. To achieve this, students are asked to produce metaphors related to the concept of ‘martyrdom’. This research uses phenomenology as a qualitative research method. The sample of this research is chosen from six different schools in Bursa and contains 120 students. Coding, sorting, reliability and validity testing, forming a sample metaphor, categorizing and transforming metaphors into quantitative data steps are followed. The participants produced 100 metaphors on the concept of martyrdom. The data is analyzed by using the content analyzing technique and classified under same categories. Students produced the following metaphors; martyrdom as a valuable phenomenon (19%), martyrdom as an example of sacrifice (17%), martyrdom as a high degree (17%), martyrdom as an example of immortality (13%), martyrdom as an example of heroism and courage (9%), martyrdom as an example of love and reaching the beloved one (7%), martyrdom as a duty (6%), martyrdom as an example of pain and separation (5%), martyrdom as a religious phenomenon (5%), and martyrdom as a complex phenomenon (2%). When all the categories studied, it is seen that martyrdom as a valuable phenomenon is prioritized over the others. The categories that are addressed have difference as context of gender and class. While female students have developed more metaphors related to category of martyrdom as a valuable phenomenon, male students have developed more metaphors related to category of martyrdom as a high degree. While 12th graders have developed metaphors related to the all categories, 9th graders have not developed metaphors related to category of martyrdom as an example of love and reaching the beloved one and martyrdom as a complex phenomenon, 10th graders have not developed metaphors related to category of martyrdom as a religious phenomenon, martyrdom as an example of pain and separation and martyrdom as a complex phenomenon, 11th graders have not developed metaphors related to category of martyrdom as a duty. As a result, students have high level of positive perception about ‘martyrdom’.

Özet


Geçmişten günümüze din ve vatanın müdafaası için mücadele edip hayatını kaybedenler kültürümüzde çok değerli kabul edilmiş ve şehitlik mertebesine ulaştığı için kutsanmışlardır. Şehit, sadece onu tanıyanı değil tanımayan birçok insanı da ilgilendirmiş ve şehidin şahadeti toplumsal bir tepki oluşturmuştur. Kutsal değerler uğruna canını veren şehitler toplumun her kesimini etkilemiştir. Bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin şehitliğe ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Belirtilen amaç için ortaöğretim öğrencilerinden “şehitlik” kavramına ilişkin metafor üretmeleri istenmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırma katılımcıları, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Bursa ilinde 6 farklı okulda (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Spor Lisesi, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, İmam Hatip Lisesi) öğrenim gören 120 ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. Verilerin analizinde; kodlama ve ayıklama, örnek metafor listesi oluşturma, kategori belirleme, geçerlilik ve güvenilirliği sağlama ve metaforları nicel veri haline dönüştürme aşamaları takip edilmiştir. Katılımcılar, “şehitlik” kavramı hakkında 100 metafor üretmişlerdir. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilerek benzer metaforlar aynı kategoride toplanmıştır. Ortaöğretim öğrencilerinin “şehitlik” olgusu üzerinde geliştirmiş oldukları metaforlar; değerli bir olgu olarak şehitlik (%19), fedakârlık örneği olarak şehitlik (%17), yüksek bir mertebe olarak şehitlik (%17), ölümsüzlük örneği olarak şehitlik (%13), kahramanlık ve cesaret örneği olarak şehitlik (%9), sevgiliye ulaşma ve aşk örneği olarak şehitlik (%7), görev olarak şehitlik (%6), ayrılık ve acı örneği olarak şehitlik (%5), dini bir olgu olan şehitlik (%5) ve karmaşık bir olgu olan şehitlik (%2) kategorileri altında toplanmıştır. Belirtilen 10 kategori incelendiğinde, en çok şehitlik olgusunun değerli olması yönünden öne çıktığı görülmektedir. Belirtilen kategorilerin sınıf ve cinsiyet bağlamında farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Kız öğrenciler değerli bir olgu olarak şehitlik kategorisine ilişkin daha fazla metafor geliştirmişken; erkek öğrenciler yüksek bir mertebe olarak şehitlik kategorisine ilişkin daha fazla metafor geliştirmişlerdir. 12’nci sınıfta öğrenim gören öğrenciler tüm kategorilere ilişkin metafor geliştirmişken; 9’uncu sınıfta öğrenim gören öğrenciler sevgiliye ulaşma ve aşk örneği olarak şehitlik ve karmaşık bir olgu olan şehitlik kategorilerine, 10’uncu sınıfta öğrenim gören öğrenciler dini bir olgu olan şehitlik, ayrılık ve acı örneği olarak şehitlik ve karmaşık bir olgu olan şehitlik kategorilerine ve 11’inci sınıfta öğrenim gören öğrenciler görev olarak şehitlik kategorisine ilişkin hiç metafor geliştirmemişlerdir. Sonuç olarak, öğrencilerin “şehitlik” ile ilgili yüksek düzeyde olumlu algılaya sahip oldukları belirlenmiştir.


Keywords:
Martyrdom ; Metaphor ; Perception ; High School Students ; Bursa
Anahtar Kelimeler:
Şehitlik ; Metafor ; Algı ; Bursa ; Ortaöğretim Öğrencileri

ReferencesSubmitted at: 2019-12-13 20:29:48
Accepted at: 2019-12-13 20:29:48
To Journal: June 2016 Year 1

Author Details:
Muammer,HARDAL ORCID:1 Uludağ Üniversitesi

To Reference: HARDAL, Muammer (2016), The Study of High School Students’ Martyrdom Perception through Metaphor. International Journal of Humanities and Art Researches,June, Year 1, Issue:1, Volume:1, Pages:

Viewed: 1444 Downloaded: 1231