INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

The Opinions Of Prospective Turkish Teachers Towards Speech Training Course

International Journal of Humanities and Art Researches Aralık 2022 Pages: [373]
Doç.Dr.. Erol OGUR
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7396664

Abstract


The aim of this study is to determine the opinions suggestions of prospective Turkish teacher about the Speech Training Course they took during their undergraduate education. In the research, basic qualitative research design, one of the qualitative research models, was used. The study group of the research consists of 62 teacher candidates studying at Bursa Uludag University Faculty of Education, Department of Turkish Education in the 2021-2022 academic year. A semi-structured interview form prepared by the researcher was used as a data collection tool. Research data were analyzed using content analysis technique. According to the teacher candidates, they stated that the Speech Training course will contribute to their oral expression skills and the knowledge, experience and skills they have acquired to their professional lives. They think that the Speech Training course should include plenty of application and activity design processes along with theoretical knowledge. Most of the students believe that the course time is enough. Prospective Turkish teacher emphasized that they wanted to increase the duration of the lesson and encounter more applications for different text types in the course content.

Özet


Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının lisans eğitimi sürecinde aldıkları Konuşma Eğitimi dersine yönelik görüş ve önerilerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma modellerinden temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenim gören ve bahar döneminde Konuşma Eğitimi dersini alan 62 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının tamamının Konuşma Eğitimi dersinin lisans programında yer almasının gerekli olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. Öğretmen adayları, Konuşma Eğitimi dersinin, kendilerinin sözlü anlatım becerilerine, edindikleri bilgi, deneyim ve becerilerin meslekî yaşamlarına katkı sunacağını belirtmişlerdir. Konuşma Eğitimi dersinin teorik bilgilerle birlikte bol uygulama ve etkinlik tasarlama süreçlerini de içermesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin çoğu, dersin saatinin yeterli olduğunu düşünmektedir. Türkçe öğretmen adayları, ders süresinin artırılması ve ders içeriğinde farklı metin türlerine yönelik daha fazla uygulama ile karşılaşmak istediklerini vurgulamışlardır


Keywords:
Turkish education, prospective Turkısh teachers, speech traınıng course
Anahtar Kelimeler:
Türkçe eğitimi, Türkçe öğretmeni adayları, Konuşma Eğitimi dersi

References


Arhan, S. (2007). Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Okulları İkinci Kademede Konuşma Eğitimi (Ankara İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Aşıcı, M. (1996). İlkokul 4.-5. Sınıflarda Anadili Öğretiminde Karşılaşılan Problemler ve Öneriler. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Başaran, M., & Erdem, İ. (2009). Öğretmen Adaylarının Güzel Konuşma Becerisi ile İlgili Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 743-754.

Berg, B. L. & Lune, H. (2019). Sosyal bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. H. Aydın (Çev. Ed.), Konya: Eğitim Kitabevi.

Bozkırlı, K. Ç. (2019). An Analysis of the Speaking Anxiety of Turkish Teacher Candidates. Journal of Education and Training Studies, 7(4), 79-85.

Ceran, D. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 337-358.

Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni. S. B. Demir (Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.

Çongur, R. (1999). Söz Sanatı, Güzel Söz Söyleme. TRT Yayınları. Ankara.

Demir, O. (2015). Geçmişten Günümüze Türkçe Öğretim Programlarının Konuşma Becerisi Bakımından Değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 295-306.

Demirel, Ö. (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.

Ergenç, G. (1999). Dilbilimin Bakış Açısıyla Beyin. Popüler Bilim, Temmuz 1999, 41-49.

İşcan, A.; Karagöz, B. (2016). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 17 (3), 193-206.

Katrancı, M. (2014). Öğretmen Adaylarının Konuşma Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Algıları. Bartın University Journal of Faculty of Education, 3(2), 174-195.

Lüle Mert, E. (2015). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygılarına İlişkin Bir İnceleme. Journal of International Social Research, 8(37), 784-789.

Merriam, S. B. (2018). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. Ankara: Nobel Yayınları.

Özdemir, S. (2018). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygısını Gidermede Hazırlıklı Konuşmaların Rolü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 361-374.

Özden, M. (2018). Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma Hakkında Geliştirdikleri Metaforlar. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(2), 347-357.

Özden, M. (2018:a). Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Konuşma Becerisi Öz Yeterlikleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(3), 1917-1930.

Özkan, B. (2010). Türkçe Öğretmeni Adaylarının ‘Anlama Teknikleri’ Ve ‘Anlatma Teknikleri’ Derslerine Yönelik Görüşleri. E-Journal Of New World Sciences Academy, 6(3), 2123-2132.

Temizyürek, F., Erdem, İ. ve Temizkan, M. (2012). Konuşma Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Türkçe Sözlük (1998). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

T.C. Yükseköğretim Kurulu, (2007). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, Ankara.

T.C. Yükseköğretim Kurulu, (2018). Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı, Ankara.

Ünalan, Ş. (2007). Sözlü Anlatım, Ankara: Nobel Yayınevi.

Ürün Karahan, B. (2015). Türkçe Öğretmen Adaylarının Konuşma Eğitimine Yönelik Tutumları (Kars İli Örneği). E-Kafkas Journal Of Educational Research, 2(1), 38-45.

Yelok, V. S., Sallabaş, M.E. (2009). Öğretmen Adaylarının Sözlü Anlatım Dersine ve Sözlü Anlatıma Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yaz 2009, 7(3), s. 581-606.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin yayınları.

Yörük, Y. (1999). İlköğretimde Güzel Konuşma ve Yazma Kılavuzu, İstanbul: Serhat Yayınları.


Submitted at: 2022-12-07 14:08:53
Accepted at: 2022-12-07 14:13:36
To Journal: Aralık 2022

Author Details:
Erol ,OGUR ORCID:0000-0002-7710-3361 Bursa Uludağ üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

To Reference: OGUR, Erol (2022), The Opinions Of Prospective Turkish Teachers Towards Speech Training Course. International Journal of Humanities and Art Researches,Aralık 2022, Issue:4, Volume:7, Pages:373

Viewed: 306 Downloaded: 256