INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

An Investigation of the Turkmen Tale "The Fox's Go to the Kaaba" According to the Principle of Relativity to the Child

International Journal of Humanities and Art Researches Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU Armağan Sayısı Pages: [231-242]
Prof.Dr.. Fikret TÜRKMEN ; Doç.Dr.. Soner SAĞLAM
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.015

Abstract


Oral literature products are at the forefront of the main sources in the formation of children's literature. In this respect, tales, rhymes, riddles, lullabies and proverbs, which have a very important function in the education and development of the child, are considered among the main sources of Turkmen children's literature. It is very important for children to get acquainted with qualified literary works from an early age in the development of their conceptual world. When we consider today's educational opportunities and the periods when there is no mass media, we see how important the oral literature products play in the education of children and the enrichment of their world of thought. Among these products, the type of fairy tale has a special importance. Tales have an important place in children's education with their characters and messages, as well as language and expression features.

Children's literature has some unique internal dynamics that distinguish it from adult literature. As a matter of fact, this literature has a target audience. For this reason, writers, poets and illustrators who will produce such works should consider the child's developmental stages, interests, wishes, attitudes and expectations. Therefore, children's literature products should be prepared with the principle of "appropriateness for the child", taking into account the sensitivity of children.

In the study, the Turkmen tale called "The Fox's Going to the Kaaba", which belongs to the Turkmenistan field, has been examined by the method of document analysis. In the research, the principle of being suitable for the child was taken into consideration and the text of the tale was examined under the sub-titles of subject, heroes, language and expression, and message. The subject of the tale creates a sensitivity towards nature and life in the reader, and shows characteristics according to the child in terms of the level of understanding and interpretation of the children.

As a result of the examination, it has been determined that the tale named Fox's Go to the Kaaba has features suitable for the principle of being suitable for children. Through the fox, the protagonist of the tale, social realities are implied to the reader. In real life, there are people like foxes who deceive people for their own benefit and harm them. The reader is made to feel that it is necessary to always be vigilant against such people, and the importance of the mind is made to be felt by the partridge. The language and narration of the tale are suitable for children's understanding and interpretation levels. Fluent and lively language is used in the tale. The sentences are short and clear in the fairy tale, in which mostly dialogic narration is used. In this respect, the tale has features that show the expressive power and subtleties of Turkmen and are suitable for the linguistic development of children.

Özet


Çocuk edebiyatının teşekkülünde yer alan temel kaynakların başında sözlü edebiyat ürünleri gelmektedir. Bu bakımdan çocuğun eğitiminde ve gelişiminde oldukça önemli işleve sahip olan masallar, tekerlemeler, bilmeceler, ninniler ve atasözleri Türkmen çocuk edebiyatının esas kaynakları arasında kabul edilir. Çocukların kavram dünyalarının gelişmesinde onların nitelikli edebiyat yapıtları ile erken yaşlardan itibaren tanışmaları oldukça önemlidir. Günümüzdeki eğitim olanakları ve kitle iletişim araçlarının olmadığı dönemleri göz önüne aldığımızda sözlü edebiyat ürünlerinin çocukların eğitiminde ve düşünce dünyalarının zenginleşmesinde ne kadar mühim bir rol aldığını görmekteyiz. Bu ürünler arasında masal türü ayrı bir önem taşır. Masallar karakterleri ve iletileriyle birlikte dil ve anlatım özellikleriyle de çocuk eğitiminde her zaman önemli bir yere sahip olmuştur.

Çocuk edebiyatını yetişkin edebiyatından ayıran kendine özgü bazı iç dinamikleri bulunmaktadır. Nitekim bu edebiyatın hedef aldığı bir kitle vardır. Bu nedenle bu türde eser verecek sanatçıların çocuğun gelişim dönemlerini, ilgi, istek, tutum ve beklentilerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Dolayısıyla Çocuk edebiyatı ürünleri, çocuk duyarlılığı gözetilerek “çocuğa görelik” ilkesiyle hazırlanmalıdır.

Çalışmada Türkmenistan sahasına ait “Tilkinin Kâbe’ye Gidişi” adlı Türkmen masalı doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada çocuğa görelik ilkesi göz önünde bulundurulmuş ve masal metni konu, kahramanlar, dil ve anlatım, ileti alt başlıklarında incelenmiştir. Masalın konusu okurda doğaya ve yaşama karşı bir duyarlılık oluşturmakta, çocukların anlama ve anlamlandırma düzeyi bakımından çocuğa göre özellikler göstermektedir.

İnceleme sonucunda Tilkinin Kâbe’ye Gidişi adlı masalın çocuğa görelik ilkesine uygun özellikler taşıdığı belirlenmiştir. Masalın kahramanı tilki üzerinden, toplumsal gerçeklikler okura sezdirilmiştir. Gerçek yaşamda da tilki gibi, insanları kendi menfaati için kandıran, onlara kötülük eden kişiler bulunmaktadır. Bu tür kişilere karşı her zaman uyanık olmak gerektiği okura duyumsatıldığı gibi, keklik ile de aklın önemi okura sezdirilmiştir. Masalın dil ve anlatımı, çocukların anlama ve anlamlandırma seviyelerine uygunluk gösterir. Masalda akıcı, hareketli bir dil kullanılmıştır. Çoğunlukla diyaloglu anlatımın kullanıldığı masalda cümleler kısa ve durudur. Bu yönüyle masal, Türkmencenin anlatım gücü ve inceliklerini gösteren ve çocukların dilsel gelişimlerine uygun özellikler taşımaktadır.


Keywords:
Tale, suitability for child principle, children's literatüre, Turkmenistan
Anahtar Kelimeler:
Masal, çocuğa görelik ilkesi, çocuk edebiyatı, Türkmenistan

References


Çer, E. (2014). Edebiyatta Çocuk Gerçekliği ve Çocuğa Görelik İlkelerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Aşırova, D., Recebov, D., Kıyasova, G., Agayev, A., Agışova, M. (2010). Çagalar Edebiyatı ve Labızlı Okuv (Mugallımçılık mekdepleri üçin sınag okuv kita¬bı). Aşgabat: Ilım Neşiryatı

Oğuzkan, F. (2013). Çocuk Edebiyatı, Ankara: Anı Yayıncılık.

Sever, S. (2019). Çocuk ve Edebiyat, İzmir: TUDEM.

Seyidov, N. (2005). Türkmen Halk Matalları. Aşgabat: Türkmenistanıñ milli medeniyet «Miras» merkezi.

Şirin, M. R. (1998). 99 Soruda Çocuk Edebiyatı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları,

Tezel, N. (1987). Türk Masalları, Çocuk Edebiyatı Yıllığı, İstanbul: Gökyüzü Yayınları.

Türkmen Halk Ertekileri (2008). Aşgabat: Ilım.

Yavuz, M. H. (2002), Masallar ve Eğitimsel İşlevleri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Yurttaş, H. (1997). Çocuk ve Kitap. ADEÇKS, s.56-64.


Submitted at: 2021-06-03 00:51:51
Accepted at: 2021-06-25 01:09:25
To Journal: Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU Armağan Sayısı

Author Details:
Fikret ,TÜRKMEN ORCID:0000-0001-9108-2475 Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN Orcid: 0000-0001-9108-2475 ◆ Ege Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi
Soner ,SAĞLAM ORCID:0000-0003-0308-3326 Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi

To Reference: TÜRKMEN, Fikret , SAĞLAM, Soner (2021), An Investigation of the Turkmen Tale "The Fox's Go to the Kaaba" According to the Principle of Relativity to the Child. International Journal of Humanities and Art Researches,Haziran 2021, Issue:2, Volume:5, Pages:231-242

Viewed: 490 Downloaded: 369