INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

On Lesson Plans in Turkish Education Book

International Journal of Humanities and Art Researches Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU Armağan Sayısı Pages: [168-177]
Dr.Öğr.Üyesi. Hayrettin PARLAKYILDIZ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.011

Abstract


Quality of education in universities shows itself in bachelor’s and master’s degrees studies. The need for "resource books, benefiting from these books, qualified and equipped person in that field" is increasing day by day and it is discussed how much it integrates with the “intended population”.Even “Turkish Education” is used as a notion; it has to be thought of and to be discussed in current understanding. In order to discuss these notions, we have to see where we are in first “Turkish” and then in “education” notions and we have to discuss the context and quality of lessons and examine the returns of intended population. If it is known that lesson planning is emerged from daily necessities, this necessity has to be reflected to undergraduates in FIELD education. It is vital to combine plannings with lesson content, to combine with course subjects and increase the performance and the reliability of planning. It is important to meet the intended population with sample texts and provide these texts to be in the course books. It has to be the assignment of the bookmaker. We, in this study, try to evaluate the sample texts in plannings.

Özet


Üniversitelerde verilen eğitim-öğretim, lisans ve lisansüstü çalışmalarda kendini gösterir, bu göstermede “kaynak kitaplar, bu kitaplardan yararlanma, ders veren, alan eğitimi-öğretimine sahip nitelikli, o alanda donanımlı” kişilere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmakta, “hedef-kitleyle” ne kadar bütünleştiği etken olan unsur olarak tartışılmaktadır.Türkçe Öğretimi, kavram olarak çok kullanılsa da bu kavramın düşünülmesi, tartışılması, tartışmaların güncel anlayış içinde değerlendirilmesi gerekir. Bizlerin, bu kavramları tartışabilmesi için önce “Türkçe” sonra da “eğitim-öğretim” kavramlarının neresinde olduğumuzu irdeleyip ders içeriğini ve niteliğini tartışmamız, hedef-kitle içinde getirisini eleştirel bakışla ortaya koymamız daha uygun olacaktır.Güncel plânlamaların içinde yer alan ders plânlanmasının yaşamsal olan günlük ihtiyaçtan doğduğu bilinirse, bu ihtiyacın ALAN eğitimi dersi içinde lisans öğrencilerine yansıtılması gerekir. Plânlamanın, dersin içeriyle bütünleştirilmesi, işlenecek konular ve bu konulara ait metinlerle bağdaştırılarak; plânlamanın işlevselliğini, güvenirliğini artırmak, hedef-kitleyi plânlama sürecinde örnek metinlerle buluşturmak, bunların ders kitabına alınmasını sağlamak elzem olmalı, bunun da uygulamaya dökülmesi, derslerde yer alması, ders kitabı hazırlayıcısının görevi olmalıdır. Bizler de bu çalışmamızda, plânlama içine örnek olarak alınan metinlerin uygunluğu ile plânlanmadaki yerini eleştirel bakış açımızdan değerlendirmeye çalışacağız.


Keywords:
Turkish education, course book, intended population, planning, tool text.
Anahtar Kelimeler:
Türkçe öğretimi, ders kitabı, hedef-kitle, plânlama, araç metin.

References


Cemiloğlu, Mustafa (2015). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi (Yeni Programa Uyarlanmış), 6.Baskı, Bursa: Aktüel (Alfa) Yayınları.

Gök, E., İpek C., Yaylacı A. F., Beldağ A. (2016). Yükseköğretim Ders Kitaplarında Nitelik: Eğitim Bilimleri Alanındaki Kitaplara İlişkin Bir İnceleme1 Mayıs 2016 Cilt:24 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 1245-1262 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/210078 18.06.2021 19.10.

Erciyes Üniversitesi (2015). T.C. Erciyes Üniversitesi Yayın Yönergesi https://www.erciyes.edu.tr/Files/directive/91a6562e-b961-47ac-b884-261a358f3a5e.pdf 15.05.2021 21.30.

MEB (2020). Türkçe Dersi Örnek Yıllık Plânları,

http://ilbap07.meb.gov.tr/www/2020-2021-egitim-ogretim-yili-ilbap-ornek-yillik

planlari/icerik/40 17.05.2021 22.40.

TTKB (2019). Taslak Ders Kitabi ve Eğitim Araçları İle Bunlara Ait E-İçeriklerin İncelenmesinde Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler ve Açıklamaları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara

https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_08/26172658_Kitap_Ynceleme_deg_kriter.pdf 05.05.2021 22.10.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge Tebliğler Dergisi: Ağustos 2003/2551 c. 66: 440-443

Şimşek H. Kara, T. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Evrensel Ahlâki Değerlere Uyma Düzeylerinin Sınıf ve Cinsiyet Değişkinleri Açısından İncelenmesi, 6 (1): 69 – 83. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhar/issue/60372/833836 21.05.2021 18.30.


Submitted at: 2021-06-08 00:27:21
Accepted at: 2021-06-26 01:09:49
To Journal: Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU Armağan Sayısı

Author Details:
Hayrettin ,PARLAKYILDIZ ORCID:0000-0002-0823-0711 Kıbrıs İlim Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği

To Reference: PARLAKYILDIZ, Hayrettin (2021), On Lesson Plans in Turkish Education Book. International Journal of Humanities and Art Researches,Haziran 2021, Issue:2, Volume:5, Pages:168-177

Viewed: 552 Downloaded: 300