INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Evaluatıon Of Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu’s Works In Turkısh Teachıng Fıeld

International Journal of Humanities and Art Researches Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU Armağan Sayısı Pages: [138-154]
Doç.Dr.. Erol Ogur ; Doç.Dr.. Şükrü Baştürk
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.009

Abstract


Yaşadığımız dünyada canlılar arasındaki anlaşmayı sağlayan en temel araç dildir. Dil, düşünce, duygu ve isteklerin bir toplumdaki insanlar tarafından üretilmesine ve paylaşılmasına imkân verir. Bu, o toplumun sahip olduğu ana dili ile gerçekleşir. Her toplumda olduğu gibi, ana dilimiz Türkçenin yeni nesillere aktarılması ve öğretilmesi hem ilköğretim hem de orta öğretimde Türkçe dersleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu dersleri okutacak öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde “Özel Öğretim Yöntemleri” dersleri, Türkçe öğretmeni adaylarının yöntem bilgisi bakımından yetişmelerini sağlayan önemli derslerden biridir. Cumhuriyet döneminde Özel Öğretim Yöntemleri dersi farklı adlar ve uygulamalarla öğretmen yetiştiren kurumların müfredatına girmiştir. Bu dersin nasıl okutulacağı hakkında bilgi veren ders kitapları ancak 2000’li yıllardan yazılmaya başlamıştır. Mustafa Cemiloğlu, ilk defa 1993 yılında kaleme aldığı Türkçe Öğretimi adını taşıyan ders kitabıyla bu alana hizmet etmeye başlamıştır. Daha sonraki yıllarda ihtiyaçlar çerçevesinde bu kitap içerik yönünden değişimlere uğrayarak basılmaya devam etmiştir. Çalışma, nitel araştırma yaklaşımı ve betimsel nitelik taşımaktadır. Durum belirleme amacına yönelik olarak doküman inceleme yöntemi ve tarama tekniği kullanılmıştır. Çalışmada, Mustafa Cemiloğlu’nun Türkçe Öğretimi, alanındaki kitaplarını, bu alanların öğretim ilke ve amaçları doğrultusunda, alanda yazılmış diğer örneklerle de karşılaştırarak değerlendirmek amaçlanmıştır.

Özet


In the world we live in, language is the most essential tool that ensures understanding between living things. Language allows thoughts, feelings, and desires to be produced and shared by people in a society. This situation takes place in the mother tongue of that society. As in every community, the transfer and teaching of our mother tongue, Turkish, to new generations are carried out both in primary and secondary education through Turkish lessons. In the training of teacher candidates who will teach these courses, "Special Teaching Methods" courses are essential courses that enable Turkish teacher candidates to is icluded in terms of methodology. In the Republican period, the Special Teaching Methods course was included in teacher training institutions’ curriculum under different names and practices. Textbooks that give information about how to teach this course have only started to be written since the 2000s. Mustafa Cemiloğlu started to serve this field with his first textbook titled Teaching Turkish in 1993. In the following years, this book continued to be published by changing its content according to the needs.

The study has a qualitative research approach and descriptive nature. To determine the situation, used document analysis method and scanning technique. The study aimed to evaluate Mustafa Cemiloğlu's books in the area of Turkish Teaching by comparing them with other examples written in the field in line with the teaching principles and purposes of these fields.


Keywords:
Mustafa Cemiloğlu, Türkçe Öğretimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Özel Öğretim Yöntemi Ders Kitabı
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Cemiloğlu, Teaching Turkish, Special Teaching Methods, Special Teaching Method Textbook

References


• AKYÜZ, Y. (2006). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin 160. Yılında Darülmuallimîn’in İlk Yıllarına Toplu ve Yeni Bir Bakış, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, S. 20, s. 17-58.

• CEYHAN, E. ve YİĞİT, B (2004), Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Anı Yayıncılık.

• DİNÇER, F. (2007). Kâzım Nami Duru Hayatı, Eserleri ve Türkçe Öğretimine Katkıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

• DURU, K. N. (2004). Türkçeyi Nasıl Öğretmeli? (Hazl. M. Özbay). Ankara: Kül Sanat Yayıncılık.

• GİZEM, E. VE UYGUN, S. (2011). Osmanlı’dan Günümüze Okuma Yazma Öğretimi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1; 197-216.

• GÜZEL, A. (2003). Eğitim Fakültelerinde Türkçe Öğretmenliği Bölümünün Kuruluşu ve Hedefleri -I, TÜBAR-XIII, s. 7-17.

• KOÇ, R. (2006). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkçenin Öğretimindeki Gelişmeler ve Aşamalar, Doktora Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Türk Dili Bilim Dalı, Van.

• UÇGUN, D. (2010). Özel Öğretim Yöntemleri” Dersinin Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine Katkısı, TÜBAR-XXVII-Bahar, s. 707-719.

• MADEN, S. (2011). İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun yaz(ı)ma eğitimine yönelik düşünceleri ve Yazının Usul-i Tedrisi, Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 6(1); 1528-1542.

• TUNÇ, F. (2009). Beşir Göğüş'ün Türkçe Eğitimi ile İlgili Eserleri ve Türkçe Anlayışı Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

• YILDIRIM A. ve ŞİMŞEK, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 5. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

• YILMAZ, M. (2013). Prof. Dr. Cahit Kavcar’ın Hayatı, Eserleri, Edebiyat ve Türkçe Eğitimine Katkıları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Denizli.

• YÖK (1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, Yükseköğretim Kurulu Yayınları, Ankara.

• YÖK (2007a). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, Ankara.

• YÖK (2007b). Öğretmen Yetiştirme Ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007), Ankara.


Submitted at: 2021-05-01 21:50:20
Accepted at: 2021-06-09 09:24:47
To Journal: Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU Armağan Sayısı

Author Details:
Erol,Ogur ORCID:0000-0002-7710-3361 Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi ABD
Şükrü ,Baştürk ORCID:0000-0002-8319-9507 Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitşimi Bölümü

To Reference: Ogur, Erol , Baştürk, Şükrü (2021), Evaluatıon Of Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu’s Works In Turkısh Teachıng Fıeld. International Journal of Humanities and Art Researches,Haziran 2021, Issue:2, Volume:5, Pages:138-154

Viewed: 1173 Downloaded: 956